Vývo­jár vytvo­ril kryt, pomo­cou kto­rého spo­jaz­dnil Android na iPhone

Rišo Néveri / 11. júna 2016 / Tech a inovácie

Vývo­jár Nick Lee, ktorý je známy spúš­ťa­ním rôz­nych ope­rač­ných sys­té­mov ako aj Win­dows-u 95 na Apple Watch pri­šiel s ďal­šou zau­jí­ma­vos­ťou.

Android na iPhone nie je dnes bežná vec, ak len nebe­rieme do úvahy čín­ske fake-y tele­fónu od Apple, ktoré v sebe nesú ope­račný sys­tém od Google. Vývo­jár Nick Lee však pri­šiel s kry­tom vytvo­re­ným 3D tla­čiar­ňou pre iPhone, pomo­cou kto­rého dokáže čias­točne spus­tiť Android na iPhone.

Zakú­pil základné kom­po­nenty smart­fónu ako pro­ce­sor, pamäť či matičnú dosku, pri­dal baté­riu a nakló­no­val na ne upra­venú ver­ziu Open Source ver­zie Andro­idu Marsh­mal­low. Toto mini zaria­de­nie vlo­žil do krytu, ktorý sám pre iPhone vytvo­ril, do krytu vlo­žil smart­fón, pri­po­jil k nemu zaria­de­nie cez Light­ning con­nec­tor a pomo­cou upra­ve­nej apli­ká­cie firmy Ten­digi, v kto­rej pra­cuje ako CTO, sa na obra­zovke iPhone-u 6S obja­vil ope­račný sys­tém Android.

Je pravda, že Android nebeží doslova na iPhone, ale to, čo Nick doká­zal je naozaj obdi­vu­hodné. Poda­rilo sa mu pri­nú­tiť iPhone, aby bol čias­točne kom­pa­ti­bilný s Andro­idom, vymie­ňal si s ním dáta zo sen­zo­rov a doty­ko­vej plo­chy a zobra­zo­val jeho výstup.

iphone-ios-android-hack-tendigi-nick-lee-1.0

foto: theVerge.com

Zdroj: TheVerge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: TheVerge.com

Pridať komentár (0)