Vývo­já­rom edu­kač­nej apli­ká­cie GoTest je Tomáš Ludwig, ktorý sa roz­ho­vo­ril aj o bied­nej situ­ácii v našom škols­tve

Zuzana Kaššáková / 12. november 2016 / Rozhovory

Moderná, pre­hľadná, dizaj­nová – taká je nová appka GoTest, ktorá kaž­dého pia­taka pri­praví na celo­slo­ven­ské tes­to­va­nie z mate­ma­tiky. Už aj uče­nie môže byť moderné, zábavné, rýchle a inte­rak­tívne. S takouto app­kou to nemusí až tak bolieť, čo ty na to? ;)

Povedz nám viac o apli­ká­cii GoTest. Komu je určená a ako fun­guje? Kto všetko stojí za touto apli­ká­ciu?

Apli­ká­cia GoTest! slúži na príp­ravu žia­kov základ­ných škôl na národné Tes­to­va­nie 5 (tzv. moni­tor) z mate­ma­tiky. Celé učivo je roz­de­lené do 21 kapi­tol. Každá kapi­tola obsa­huje úvodné opa­ko­va­nie teórie, ktoré má pri­po­me­núť hlavné poznatky z danej témy — ja to volám skôr ťahák. Nasle­duje tré­nin­gový test, kde dieťa hneď po zod­po­ve­daní otázky dostane spätnú väzbu. Ak odpo­vie nesprávne, dostane aj vysvet­lené rie­še­nie. Má to za úlohu dou­čiť “v praxi”. A nako­niec je kla­sický test s 10 otáz­kami, pri­čom sa vyhod­notí po zod­po­ve­daní všet­kých otá­zok. Meria sa úspeš­nosť a čas. Deti zís­ka­vajú medajle za naj­lep­šie výsledky a môžu sa nimi pochvá­liť aj na Face­book-u.

Apli­ká­cia je dostupná pre iOS aj Android. Dizajn appky a prog­ra­mo­va­nie iOS ver­zie má na sve­domí môj brat Mar­tin, bez kto­rého by sa tento pro­jekt nepo­da­rilo dokon­čiť. S Android ver­ziou nám pomá­hali kole­go­via zo spo­loč­ností MOFA a Tou­ch4IT. Mate­ma­tický obsah vytvo­ril pán Vla­di­mír Repáš, uči­teľ mate­ma­tiky a autor nie­koľ­kých učeb­níc a pra­cov­ných zoši­tov. Finančne nás pod­po­ril fond Pat­ria Ven­ture Capi­tal.

Čo ťa viedlo k tomu, vyvi­núť práve apli­ká­ciu na tes­to­va­nie pia­ta­kov z mate­ma­tiky?

Okrem iného sa venu­jem aj ško­le­niam uči­te­ľov pri zavá­dzaní tab­le­tov na ško­lách, takže sa stre­tá­vam s ľuďmi z tohto pro­stre­dia. Tento nápad bol taký kom­plot nápa­dov via­ce­rých ľudí. A mate­ma­tika je nám tech­ni­kom blízka a robí ďeťom prob­lémy, tak preto sme začali práve mate­ma­ti­kou.

snimka-obrazovky-2016-11-12-o-10-21-05

Apli­ká­cia sa dá stia­hnúť za 2,99 eur. Prečo ste sa roz­hodli ju spo­plat­niť?

Na vývoji tejto apli­ká­cie pra­co­valo nie­koľko ľudí, odbor­ní­kov vo svo­jej oblasti, nie­koľko mesia­cov. Ich prácu a ďalší roz­voj apli­ká­cie potre­bu­jeme z nie­čoho finan­co­vať, tak preto sme sa roz­hodli ju spo­plat­niť takouto sumou.

Roz­mýš­ľal si aj nad spo­lu­prá­cou s minis­ter­stvom škols­tva? Ako by prí­padná spo­lu­práca mohla podľa teba vyze­rať? Mys­líš si, že minis­ter­stvo škols­tva dosta­točne pod­po­ruje snahy o moder­ni­zá­ciu v slo­ven­skom škols­tve?

Spo­lu­prácu s minis­ter­stvom nevy­lu­ču­jem, ale je to skôr hudba budúc­nosti. A momen­tálne ani neviem ako by to mohlo vyze­rať.

Mys­lím, že snaha o moder­ni­zá­ciu škols­tva zo strany MŠ určite je. Dru­hou vecou je apli­ká­cia zmien do praxe — to je dlho­dobý a náročný pro­ces. Moder­ni­zo­vať vzde­lá­va­nie však musia aj samotní uči­te­lia a nepot­re­bujú na to žiadne minis­ter­stvo. Treba iba vyjsť zo svo­jej kom­fort­nej zóny.

Učeb­níc, ktoré ponú­kajú žia­kom testy na pre­cvi­če­nie mate­ma­tiky, je via­cero. V čom vidíš hlavné výhody tes­to­va­nia pia­ta­kov pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie oproti tra­dič­ným učeb­ni­ciam? Mys­líš si, že apli­ká­cia dokáže kon­ku­ro­vať učeb­ni­ciam u nás na Slo­ven­sku?

Našim cie­ľom určite nie je nahrá­dzať tra­dičné učeb­nice alebo uči­te­ľov. Mobilné apli­ká­cie v dneš­nej dobe pova­žu­jem za dopl­nok k tra­dič­ným učeb­ným pomôc­kam. Ponú­kajú roz­ší­rené mož­nosti, sú inte­rak­tívne a moti­vujú deti.

Hlav­nou výho­dou appky GoTest! oproti tra­dič­nému pra­cov­nému zošitu je okam­žitá spätná väzba, mobi­lita a vyš­šia moti­vá­cia vo forme zís­ka­va­nia medajlí. Netreba zabú­dať ani na mož­nosť aktu­ali­zá­cií, rýchlo sa tak vychy­tajú a opra­via chyby, čo pri bež­ných pra­cov­ných zoši­toch nie je možné.

gotestfbpreview

Aj tá naj­lep­šia apli­ká­cia nemusí byť úspešná, ak deve­lo­per nemyslí na mar­ke­ting a ako apli­ká­ciu zvi­di­teľ­niť a pre­dať. Ako ste k mar­ke­tin­go­vým akti­vi­tám pri­stu­po­vali vy?

Aktu­álne na mar­ke­tin­govú kam­paň nemáme roz­po­čet, preto oslo­vu­jeme rôzne por­tály z oblasti výchovy, vzde­lá­va­nia a ino­vá­cií, či ich apli­ká­cia zaujme a napí­sali by krátku recen­ziu alebo PR člá­nok. A samoz­rejme zdie­ľame na sociál­nych sie­ťach. V tomto roku je pre nás dôle­žitý prvý feed­back a prvé zvi­di­teľ­ne­nie sa, aby sme vedeli, ako pro­jekt sme­ro­vať ďalej.

Apli­ká­cia je zame­raná na kon­krétne tes­to­va­nie, čo však s apli­ká­ciou do budúcna? Upadne do zabud­nu­tia alebo máš v pláne na nej pra­co­vať a meniť ju aj potom?

Celo­plošné tes­to­va­nie úrovne vzde­la­nia žia­kov, aj keď nemá ide­álnu, ale asi jedinú rov­no­cennú a spra­vod­livú formu, bude určite nejaký čas pokra­čo­vať, čiže apli­ká­cia bude aktu­álna aj o rok, aj o dva, aj o päť rokov. Určite chceme apli­ká­ciu roz­ši­ro­vať o ďal­šie pred­mety a úrovne. Zva­žu­jeme aj expan­ziu do zahra­ni­čia. Všetko však závisí od aktu­ál­nej situ­ácie.

vyhodnotenie_02

Okrem iného si aj súčas­ťou prog­ramu “Vzde­lá­vame moderne”, ktorý spo­číva v zavá­dzaní iPa­dov do škôl. Ako sa vám s týmto pro­jek­tom darí? S akými reak­cami sa naj­čas­tej­šie stre­tá­vaš pri tomto pro­jekte?

Na pro­jekte Vzde­lá­vame moderne spo­lu­pra­cu­jem s inými moder­nými uči­teľmi a spo­loč­nos­ťou TRACO Com­pu­ters. Jedná sa o minis­ter­stvom akre­di­to­vané ško­le­nie uči­te­ľov v oblasti zavá­dza­nia iPa­dov do vyučo­va­cieho pro­cesu. Keďže sa slo­ven­ské školy dlho­dobo trá­pia s finan­co­va­ním, tak to ide pomaly. Ale ide to a o to viac sa tešíme z malých úspe­chov! Na Slo­ven­sku už máme nie­koľko skve­lých škôl, kde sa iPady vo veľ­kom využí­vajú.

A reak­cie? Naj­skôr strach, hlavne pri star­ších uči­teľ­kách a uči­te­ľoch, že “to nebu­dem vedieť” alebo “to poka­zím”. Na záver sú však nad­šení a hrdí, že to bez prob­lé­mov zvládli.

Nakoľko prog­ram “Vzde­lá­vame moderne” je prog­ra­mom, ktorý súvisí so škols­tvom, ako vní­maš momen­tálne situ­áciu u nás v tomto odvetví? Veľmi su pre­tria­sané najmä témy uči­teľ­ských pla­tov a kata­stro­fál­neho vyba­ve­nia škôl. Ako tieto témy vní­maš ty?

Situ­ácia je biedna. Uči­te­lia dlho­dobo nie sú dosta­točne ohod­no­tení, tak je v škols­tve stále menej a menej kva­lit­ných ľudí a ľudí ochot­ných robiť niečo navyše. Potom ale nie sú kva­litné výsledky a škols­tvo upadá. Je to zača­ro­vaný kruh.

Čo sa týka vyba­ve­nia, nie je to žiadna sláva, ale na druhú stranu sú kra­jiny, kde sú na tom oveľa hor­šie. Moderné vyba­ve­nie nemá význam, pokiaľ k nemu nie sú uči­te­lia, odbor­níci, ktorí na ňom vedia aj niečo naučiť.

V čom vidíš hlavný prob­lém nášho škols­tva? Mys­líš si, že celý kolo­beh prob­lé­mov začína a končí pri penia­zoch alebo prob­lém vidíš nie­kde inde?

Podľa mňa je prob­lé­mom prí­stup ľudí k vzde­lá­va­niu vše­obecne. Vzde­lá­va­nie je celo­ži­votný pro­ces a našou úlo­hou je vytvo­riť vhodné pro­stre­die pre ďal­šie gene­rá­cie. Mám pocit, že veľa ľudí v škols­tve má v tomto smere zlý prí­stup. Peniaze v škols­tve sú, prob­lé­mom je, že sa nedos­tanú na správne miesta. To je už ale na inú dis­ku­siu.

vyhodnotenie_01

Ak by si mohol zme­niť jednu vec v našom škols­tve, čo by to bolo?

Spo­mí­naný prí­stup.

Nedávno slo­ven­skí uči­te­lia opäť štraj­ko­vali. Pod­po­ru­ješ tieto ich akti­vity?

Jed­no­značne by mali byť uči­te­lia viac doce­není, ako finančne tak aj sociálne. Najmä tí dobrí, ktorí robia niečo navyše a na kto­rých si člo­vek spo­me­nie aj po 20 rokoch. Držím im palce!

Je práca na apli­ká­cii GoTest momen­tálne tvoja full time práca? Dá sa na Slo­ven­sku na vývoji apli­ká­cie zaro­biť?

GoTest! vzni­kol ako jeden z pro­jek­tov, kto­rým sa venu­jeme a aktu­álne nikoho full time neza­mest­náva. Vývo­jom apli­ká­cií sa však určite zaro­biť dá, aj na Slo­ven­sku. Šta­tis­tika však nepustí a iba 10% apli­ká­cií je úspeš­ných, preto to bez pod­pory alebo kla­sic­kých záka­zok tak­mer nejde.

Aké sú tvoje obľú­bené apli­ká­cie, ktoré rád pou­ží­vaš na svo­jom smart­fóne či tab­lete?

Naj­čas­tej­šie pou­ží­vam apli­ká­cie na pro­duk­ti­vitu, ako Nota­bi­lity, Wun­der­list a Mind­Node. Mám však aj množ­stvo vzde­lá­va­cích apli­ká­cií, ktoré pou­ží­vame pri ško­le­niach. Nájdu sa aj jed­no­du­ché logické hry :)

zdroj: GoTest.eu

Pridať komentár (0)