Wadi Drone – mladý Slo­vák vyvíja drony v Abú Dabí

Ľudovít Nastišin / 20. apríla 2015 / Tech a inovácie

Tento člá­nok je o mla­dom Slo­vá­kovi Mar­ti­novi Šlo­sa­rí­kovi, ktorý v súčas­nosti štu­duje na pobočke NYU v Abú Dhabi. Je súčas­ťou pro­jektu rie­šia­ceho mie­rové využi­tie dro­nov a veľ­kou náde­jou stať sa úspeš­ným Slo­vá­kom, ktorý sa pre­sa­dil aj v zahra­ničí. O tom, ako sa dostal do Abú Dhabi, o pro­jekte Wadi Drone a o jeho plá­noch do budúcna nám povie v tomto článku.

Mar­tin, skús nám v krát­kosti poroz­prá­vať o tom, ako si sa dostal zo Slo­ven­ska do hlav­ného mesta Spo­je­ných arab­ských emi­rá­tov?

Vyras­tal som v Hlo­hovci a vždy ma pri­ťa­ho­vala myš­lienka štu­do­vať v zahra­ničí. Pamä­tám si ako som s obľu­bou čítal blogy štu­den­tov, ktorí štu­do­vali na vyso­kých ško­lách v Spo­je­ných štá­toch. Posledné dva roky stred­nej školy som dostal prí­le­ži­tosť uro­biť si medzi­ná­rodnú matu­ritu IB. Napriek tomu, že som vtedy neho­vo­ril veľmi dobre anglicky, po pár mesia­coch som sa uchy­til a dosia­hol som dobré výsledky. Podal som si pri­hlášky na vysoké školy na celom svete a New York Uni­ver­sity Abu Dhabi ma okúz­lila naj­viac.

Aké je tam štú­dium, čo ťa naj­viac prek­va­pilo a kde vidíš naj­väč­šie bene­fity?

Štu­du­jem na New York Uni­ver­sity, ktorá ma okrem Abu Dhabi pobočky v New Yorku a Šan­ghaji. NYU New York má 60,000 štu­den­tov ale tu je nás menej než 1000, takže máme ohromný osobný prí­stup a pro­fe­so­rov z celého sveta, aj keď hlavne zo Spo­je­ných štá­tov. Emi­ráty sa tiež roz­ví­jajú závrat­ným tem­pom a vláda sa snaží diver­zi­fi­ko­vať eko­no­miku, takže je tu množ­stvo pod­pory pre ino­va­tívne pro­jekty.

Ako vzni­kol pro­jekt Wadi Drone? Čo je jeho cie­ľom?

Wadi Drone bol vyvi­nutý pre ochra­ná­rov v národ­nom parku Wadi Wura­yah v Spo­je­ných Arab­ských Emi­rá­toch. V tomto parku je roz­miest­ne­ných okolo 60 foto pascí, ktoré sú naj­dô­le­ži­tej­šou pomôc­kou na moni­to­ring zvie­rat, ktorú v parku žijú. Ochra­nári dote­raz museli manu­álne zbe­rať SD karty z týchto auto­ma­tic­kých foto­apa­rá­tov a tre­ko­vať v tep­lo­tách, ktoré dosa­hujú cez 50 stup­ňov. V let­ných mesia­coch, počas kto­rých je nemožné sa k týmto zaria­de­niam dostať, si tento park nají­mal heli­kop­téru za viac než 200,000 € ročne. My sme vyvi­nuli apli­ká­ciu dro­nov, pri kto­rej dron pri­letí k foto pas­cám a bez­drô­tovo stiahne fotky, ktoré sa na nich nachá­dzajú. Tým pádom ochra­ňuje zdra­vie ran­ge­rov a parku šetrí peniaze.

Za náš pro­to­typ dronu pre Wadi Wura­yah sme zís­kali kapi­tál okolo 260,000 € v súťaži UAE Dro­nes for Good. No toto je len jeden prí­klad využi­tia tejto tech­no­ló­gie a veríme, že môže mať využi­tie aj na ďal­ších mies­tach. Wadi Drone je efek­tívna alter­na­tíva na pre­nos dát z miest, ktoré kon­venčné metódy ako bez­drô­tový inter­net nedo­siahnu alebo sú prí­liš drahé ako v prí­pade sate­lit­ného pri­po­je­nia.

V súťaži UAE’s Dro­nes for Good ste boli naozaj úspešní. Zís­kali ste veľkú sumu peňazí a uká­zali ste sa svetu. Aké máte teda momen­tálne plány?

S týmto kapi­tá­lom plá­nu­jeme pro­jekt tech­no­lo­gicky vyvi­núť ďalej. Zatiaľ sme posta­vili funkčný pro­to­typ a teraz ho plá­nu­jeme opti­ma­li­zo­vať. Využi­jeme väč­šie lie­tadlo a roz­siah­lej­šie otes­tu­jeme našu bez­drô­tovú pre­no­sovú tech­no­ló­giu. Tým, že sme stále na vyso­kej škole, tak pra­cu­jeme po víken­doch ale cez leto 2015 to potla­číme do ďal­šej fázy. Do konca leta plá­nu­jeme poskyt­núť naše poznatky vybra­ným par­tne­rom po celom svete, ktorí majú záu­jem tech­no­ló­giu otes­to­vať. Čo sa týka apli­ká­cie našej tech­no­ló­gie pre Wadi Wura­yah, chceme maxi­ma­li­zo­vať dostup­nosť pre ochra­ná­rov na celom svete a pub­li­ko­vať naše rie­še­nie ako open-source.

Dostáva sa vám aj pod­pory z kru­hov mimo uni­ver­zity a súťaže?

Ako som už pove­dal, dron sme vytvo­rili v spo­lu­práci s ochra­nármi z World Wild­life Fund tu v Spo­je­ných Arab­ských Emi­rá­toch. Tiež sme kon­zul­to­vali s množ­stvom exper­tov na drony, no naj­viac sme sa naučili od čle­nov komu­nity UAV, ktorí sú vždy ochotní pora­diť. Drony boli dlho­dobo vyví­jané tajne veľ­kými kor­po­rá­ciami na vojen­ské účely, takže množ­stvo verejne prí­stup­ných infor­má­cií pochá­dza od malých open-source a hobby deve­lo­pe­rov.

Mys­líš, že by si bol schopný vytvo­riť takýto pro­jekt aj ak by si štu­do­val na Slo­ven­sku?

Ak by som doká­zal dať dohro­mady podobný tím, s akým pra­cu­jem tu, tak v tom nevi­dím prob­lém. Čo sa týka finan­cií, tak vývoj nebol veľmi nákladný. Sna­žíme sa pra­co­vať ako lean star­tup a ria­dime sa kré­dom dva­krát meraj, raz stri­haj. Úspech sme dosiahli vďaka dlhým nociam a množ­stvu ener­gie, ktoré sme do pro­jektu inves­to­vali.

Nedávno si pod­ni­kol cestu do Indie. Za akým úče­lom si tam šiel? 

Čo sa týka mojej cesty do Bom­baja, pro­fe­sor z našej školy tu zor­ga­ni­zo­val works­hop počas jar­ných práz­dnin. Je to expe­ri­men­tálny inten­zívny prog­ram, počas kto­rého zblízka spo­známe miestnu komu­nitu a skú­mame malé ino­vá­cie, ktoré miestni dokážu vytvo­riť s obme­dze­nými zdrojmi a ktoré miestni nazý­vajú “jugaad.” Spo­lu­pra­cu­jeme s orga­ni­zá­ciou Urbz, ktorá má pries­tory v slum-e Dha­ravi a kto­rej mnohí zamest­nanci v tejto komu­nite aj žijú. Je to prvý rok prog­ramu tu v Bom­baji, takže sme také labo­ra­tórne myši. Z dlho­do­bého hľa­diska je cieľ týchto works­ho­pov spoz­na­nie roz­vo­jo­vého trhu, kto­rým India je a využi­tie “design thin­king” v tomto pro­stredí. Krát­ko­dobo tu počas šty­roch dní pra­cu­jem s miest­nymi kraj­čírmi a zis­ťu­jeme, aké využi­tie tu môžu mať elek­tro­nické tex­tí­lie (“e-tex­ti­les”). V tíme so 4 ľuďmi vyví­jame jed­no­du­chý pro­to­typ odevu pre jeden z indic­kých fes­ti­va­lov Diwali a využí­vame miestne pros­triedky a pra­covnú silu na to, aby sme ten pro­to­typ vyro­bili.

Za celý tým SIU Mar­ti­novi pra­jeme veľa úspe­chov a nakoľko nám poslal veľkú kopu foto­gra­fií, tak na záver pri­dá­vame ešte menší foto­al­bum:)

A ešte zopár fotiek z Mar­ti­novho pôso­be­nia v Indií :)

Pridať komentár (0)