WalkMe zís­kalo ďal­šiu inves­tí­ciu

Michal Tomek / 3. apríl 2014 / Tools a produktivita

Plat­forma na vytvá­ra­nie online tuto­riá­lov a návo­dov zo San Fran­cisca zís­kala inves­tí­ciu vo výške 17,5 mili­óna USD. Za dva roky svojho pôso­be­nia zvý­šila svoje tržby päť­ná­sobne a je na dob­rej cesta rást ďalej.

Dňa 1. apríla ozná­mila spo­loč­nosť WalkMe, ktorá prišla s plat­for­mou na tvorbu online návo­dov, že zís­kala ďal­ších 11 mili­ó­nov USD na finan­co­va­nie svojho biz­nisu. Ten­to­krát je celá inves­tí­á­cia pod dohľa­dom nového inves­tora Scale Ven­ture Par­tners. Takto sa výška cel­ko­vej inves­tí­cie do spo­loč­nosti vyšpl­hala na úcty­hod­ných 17,5 mil. USD. Medzi ďal­šími inves­tormi boli spo­loč­nosti ako Man­grove Capi­tal Par­tners, Giza Ven­ture Capi­tal alebo Gemini Israel Ven­tu­res. Par­tner zo spo­loč­nosti Scale Ven­ture Par­tners – Rory O´Driscoll – sa stane čle­nom rady ria­di­te­ľov star­tupu WalkMe.

Cen­trálu ma WalkMe v San Fran­cisu. Vďaka ich B2B pro­duktu môžu iné spo­loč­nosti vytvá­rať inte­rak­tívne online návody. WalkMe bola zalo­žená v roku 2011, pri­čom svoju plat­formu spus­tila presne pred dvoma rokmi — v apríli 2012. Posky­tuje clou­dovú plat­formu, ktorá pomáha mana­žé­rom zákaz­níc­kych odde­lení, UX mana­žé­rom, tré­nin­go­vým pro­fe­si­oná­lom a iným, vytvá­rať návody pre zákaz­ní­kov, zamest­nan­cov a ďal­ších par­tne­rov.

WalkMe

Pod­niky inves­tujú veľa peňazí a času do soft­véru a online slu­žieb, pop­ri­tom ale pri­chá­dzajú nové výzvy – nízka miera pri­ja­tia, potreba neus­tá­leho vzde­lá­va­nia zamest­nan­cov a zavá­dza­nie novi­niek a zmien,“ pove­dal vo vyhlá­sení Dan Adika – CEO WalkMe. „Vní­mame významný ras­túci dopyt na trhu po tech­no­ló­giách, ktoré zjed­no­du­šia pou­ží­va­nie a umož­nia vyš­šiu pro­duk­ti­vitu, vyš­šiu pri­danú hod­notu a cel­kové niž­šie náklady v súvis­losti s vlast­níc­tvom. Na rok 2014 a ďal­šie roky máme veľké plány, a tak máme otvo­re­ných mnoho pozí­cií pre šikov­ných ľudí, ktorí zdie­ľajú naše nad­še­nie.“

Nové finan­cie budú využité na ďalší roz­voj a zís­ka­va­nie zákaz­ní­kov. Za posledný rok spo­loč­nosť zdvoj­ná­so­bila per­so­nálne obsa­de­nie a stále hľadá ďal­ších ľudí. Nezvý­šil sa však len počet zamest­nan­cov. Príjmy spo­loč­nosti tiež vzrástli päť­ná­sobne.

Dan Adika pokra­čuje: „Vybrali sme si Scale Ven­ture Par­tners pre­tože boli nad­šení (a nie vystra­šení) z našej ambi­ci­óz­nej vízie toho, ako ľudia menia svoj prí­stup k využí­va­niu soft­véru a web­strá­nok. Som si istý, že Scale Ven­ture Par­tners spolu s ďal­šími našimi inves­tormi pomôžu WalkMe k veľ­kým veciam- k zväč­šo­va­niu biz­nisu, naštr­be­niu kla­sic­kého odvet­via a k rastu sme­rom k pre­tr­vá­va­jú­cej spo­loč­nosti, ktorá má čo pove­dať.”

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)