War­ner Bros. ozna­či­li samých seba za inter­ne­to­vých pirá­tov

Timotej Vančo / 12. septembra 2016 / Zaujímavosti

Čas­to sa stá­va, že fil­mo­vé štú­diá nech­cú, aby ich fil­my boli poze­ra­né na inter­ne­te ale­bo nele­gál­ne sťa­ho­va­né. War­ner Bros. dali von zoznam strá­nok, kto­ré ozna­či­li za pirát­ske a medzi bola nech­tiac aj ich vlast­ná.

War­ner Bros. už dlhý čas pat­rí medzi pro­ti­pi­rát­skych obhaj­cov. Počas naj­nov­šej veľ­kej sna­hy o spra­vod­li­vosť v autor­ských prá­vach si War­ner Bros. prak­tic­ky pod­ra­zi­lo nohy. V nedáv­nom ozná­me­ní DMCA od Goog­lu, War­ner Bros. omy­lom uvied­lo ako zdroj pirát­skych strá­nok s ich obsa­hom ich vlast­nú strán­ku. Prá­ve teraz žia­da­jú Goog­le, aby odstrá­ni­li túto polož­ku a nezob­ra­zo­va­li ju vo vyhľa­dá­va­niach

V scre­ens­ho­te niž­šie môžeš vidieť, ako sa War­ner Bros. sťa­žu­je na strán­ku, kde sa dá pozrieť ich osca­ro­vý film so super hrdi­nom – The Dark Knight. Čo je teda cel­kom vtip­né, keď­že ten­to zoznam by mal obsa­ho­vať iba strán­ky s pirát­skym obsa­hom a nie strán­ku, kto­rá pat­rí štú­diu.

hollywood-warner-bros-piracy-796x438

Foto: thenextweb.com

Ešte zau­jí­ma­vej­šie ale je, že ten­to prob­lém sa im nestal po prvý­krát! S podob­nou zále­ži­tos­ťou sa War­ner Bros. stret­li v minu­los­ti, keď v zozna­me strá­nok obsa­hu­jú­cich copy­right figu­ro­va­li lin­ky pre zná­me fil­my, ako sci-fi kla­si­ka — The Mat­rix ale­bo roman­tic­ká drá­ma – The Luc­ky One.

warner-bros-piracy-3

Foto: thenextweb.com

Aj keď je veľ­mi dob­ré a pocho­pi­teľ­né, že War­ner Bros. sa sna­ží sťa­žiť verej­nos­ti prí­stup k pirát­skym obsa­hom ale­bo sle­do­va­niu fil­mov zdar­ma na inter­ne­te, mali by sa pou­čiť a neoz­na­čo­vať vlast­né strán­ky za pirát­sky obsah. Len­že ich vlast­ná strán­ka nie je jedi­ná, kto­rú do zozna­mu strá­nok s pirát­skym obsa­hom pri­da­li. Viac prob­lé­mo­vé je, že zoznam obsa­hu­je nie­koľ­ko iných legi­tím­nych strá­nok s kva­lit­ným obsa­hom, ako naprí­klad ofi­ciál­na strán­ka IMDb ale­bo pre­po­je­nie na strán­ku Ama­zo­nu, kde si pou­ží­va­te­lia môžu zakú­piť ori­gi­nál­ne DVD The Dark Knight.

Naneš­tas­tie Goog­le nebol tak rých­ly, aby všet­ky chy­by War­ne­ru sti­hol poop­ra­viť. Aj keď už štú­dio War­ner Bros. poda­lo žia­dos­ti o zru­še­nie vyhľa­dá­va­nia tých­to strá­nok pre širo­kú verej­nosť, naďa­lej sa dá pre­in­de­xo­vať na dané strán­ky s „pirát­skym obsa­hom“.

Môže­me len tak odha­dom roz­mýš­ľať koľ­ko štú­dií ale­bo vyda­va­teľs­tiev robí takú istú chy­bu a do zozna­mov, kto­ré majú ľudí odra­diť zara­ďu­jú vlast­né strán­ky.

Zdroj člán­ku: thenextweb.comZdroj titul­nej foto­gra­fie: cartoonbrew.com

Pridať komentár (0)