War­ner Bros. ozna­čili samých seba za inter­ne­to­vých pirá­tov

Timotej Vančo / 12. septembra 2016 / Zaujímavosti

Často sa stáva, že fil­mové štú­diá nechcú, aby ich filmy boli poze­rané na inter­nete alebo nele­gálne sťa­ho­vané. War­ner Bros. dali von zoznam strá­nok, ktoré ozna­čili za pirát­ske a medzi bola nech­tiac aj ich vlastná.

War­ner Bros. už dlhý čas patrí medzi pro­ti­pi­rát­skych obhaj­cov. Počas naj­nov­šej veľ­kej snahy o spra­vod­li­vosť v autor­ských prá­vach si War­ner Bros. prak­ticky pod­ra­zilo nohy. V nedáv­nom ozná­mení DMCA od Googlu, War­ner Bros. omy­lom uviedlo ako zdroj pirát­skych strá­nok s ich obsa­hom ich vlastnú stránku. Práve teraz žia­dajú Google, aby odstrá­nili túto položku a nezob­ra­zo­vali ju vo vyhľa­dá­va­niach

V scre­ens­hote niž­šie môžeš vidieť, ako sa War­ner Bros. sťa­žuje na stránku, kde sa dá pozrieť ich osca­rový film so super hrdi­nom – The Dark Knight. Čo je teda cel­kom vtipné, keďže tento zoznam by mal obsa­ho­vať iba stránky s pirát­skym obsa­hom a nie stránku, ktorá patrí štú­diu.

hollywood-warner-bros-piracy-796x438

Foto: thenextweb.com

Ešte zau­jí­ma­vej­šie ale je, že tento prob­lém sa im nestal po prvý­krát! S podob­nou zále­ži­tos­ťou sa War­ner Bros. stretli v minu­losti, keď v zozname strá­nok obsa­hu­jú­cich copy­right figu­ro­vali linky pre známe filmy, ako sci-fi kla­sika — The Mat­rix alebo roman­tická dráma – The Lucky One.

warner-bros-piracy-3

Foto: thenextweb.com

Aj keď je veľmi dobré a pocho­pi­teľné, že War­ner Bros. sa snaží sťa­žiť verej­nosti prí­stup k pirát­skym obsa­hom alebo sle­do­va­niu fil­mov zdarma na inter­nete, mali by sa pou­čiť a neoz­na­čo­vať vlastné stránky za pirát­sky obsah. Lenže ich vlastná stránka nie je jediná, ktorú do zoznamu strá­nok s pirát­skym obsa­hom pri­dali. Viac prob­lé­mové je, že zoznam obsa­huje nie­koľko iných legi­tím­nych strá­nok s kva­lit­ným obsa­hom, ako naprí­klad ofi­ciálna stránka IMDb alebo pre­po­je­nie na stránku Ama­zonu, kde si pou­ží­va­te­lia môžu zakú­piť ori­gi­nálne DVD The Dark Knight.

Naneš­tas­tie Google nebol tak rýchly, aby všetky chyby War­neru sti­hol poop­ra­viť. Aj keď už štú­dio War­ner Bros. podalo žia­dosti o zru­še­nie vyhľa­dá­va­nia týchto strá­nok pre širokú verej­nosť, naďa­lej sa dá pre­in­de­xo­vať na dané stránky s „pirát­skym obsa­hom“.

Môžeme len tak odha­dom roz­mýš­ľať koľko štú­dií alebo vyda­va­teľs­tiev robí takú istú chybu a do zozna­mov, ktoré majú ľudí odra­diť zara­ďujú vlastné stránky.

Zdroj článku: thenextweb.comZdroj titul­nej foto­gra­fie: cartoonbrew.com

Pridať komentár (0)