Way­ra Demo Day: Mní­chov aj Pra­ha sa pred­vied­li v plnej sile – 2. Časť

Lukáš Gašparík jr. / 29. januára 2015 / Startupy

V prvej čas­ti repor­tá­že Demo Day-u z mní­chov­skej Way­ri ste sa moh­li dočí­tať ako večer pre­bie­hal. Chý­ba­lo tam však to naj­pod­stat­nej­šie a to star­tu­py, kto­ré sa pred­vied­li na pódiu.

Neoka­mi 

Pred­sta­vu­je revo­lú­ciu v zís­ka­va­ní dát naprí­klad zo sociál­nych sie­tí. Ponú­ka out-of-box rie­še­nia ako využiť tie­to dáta. Star­tup bol zalo­že­ný v roku 2014 s jed­no­du­chou myš­lien­kou, ako prvý na sve­te vytvo­riť v reál­nom čase emo­ci­onál­nu heat­map. Na zákla­de ich uni­kát­ne­ho algo­rit­mu doká­žu naprí­klad zis­tiť pod­ľa sta­tu­sov na face­bo­oku, kde na sve­te žijú naj­šťast­nej­ší ľudia, lebo dokon­ca čo im chý­ba. Násled­ne vedia tie­to dáta pre­dá­vať ďalej a tak ponúk­nuť ľudom pres­ne to, čo im chý­ba O úspeš­nos­ti toh­to star­tu­pu hovo­ria aj mená ich zákaz­ní­kov, ich služ­by totiž­to využí­va­jú už spo­loč­nos­ti ako Air­busBMW.

upTA­XI

Je star­tup zame­ra­ný na zefek­tív­ne­nie ich slu­žieb a využi­tie ich reklam­né­ho pries­to­ru. Taxi­ká­ri pla­tia znač­nú časť svo­jich zárob­kov dis­pe­če­rom, kto­rí im doha­du­jú zákaz­ní­kov. Služ­ba od upTa­xi ponú­ka to isté avšak zadar­mo. Star­tup je však zame­ra­ný do znač­nej mie­ry aj na rekla­mu. Kaž­dý jeho taxík je tak vyba­ve­ný ipa­dom, na kto­rom bežia video rekla­my pod­ni­kov, kto­ré sú skom­bi­no­va­né aj s rôz­ny­mi zľa­vo­vý­mi kupón­mi.

meet’n’learn (doučma.sk)

Prvým slo­ven­ským star­tu­pom, kto­rý sa v ten­to večer pred­sta­vil bol star­tup meet’n’learn. Na Slo­ven­sku už cel­kom zná­my star­tup, kto­rý je momen­tál­ne jedi­ným slo­ven­ským zástup­com v mní­chov­skej Way­re. Ide o strán­ku pre dou­čo­va­te­ľov, ale aj tých, kto­rí dou­čo­va­nie hľa­da­jú. Zjed­no­du­še­ne pove­da­né, je to mar­ketp­la­ce, na kto­rom si vie­te nájsť svoj­ho dou­čo­va­te­ľa. Ten­to star­tup pôso­bí momen­tál­ne už v šty­roch kra­ji­nách, okrem Slo­ven­ska je to aj Čes­ká repub­li­ka, Rakús­ko a Nemec­ko. V blíz­kej dobe sa môže­te tešiť aj na roz­ho­vor s cha­lan­mi, kto­rí to celé majú na sve­do­mí.

Map in Out 

Tím zo star­tu­pu Map in Out rie­ši cel­kom závaž­ný prob­lém a to, že v EÚ a USA je viac ako 7 mili­ó­nov komerč­ných budov a kom­ple­xov, kto­ré nepoz­na­jú iné ako papie­ro­vé plá­ny. Posla­ním toh­to star­tu­pu je zma­po­vať a ria­diť tak zlo­ži­tý svet vo vnút­ri budov. Snáď sa teda v blíz­kej dobe doč­ká­me nie­čo­ho podob­né­ho ako je Stre­et­View aj inte­ri­é­roch budov. Za tým­to pro­jek­tom sto­ja už teraz dva úspeš­ný čes­ký pod­ni­ka­te­lia, kto­rý už sto­ja za jed­ným úspeš­ným čes­kým pro­jek­tom, Geosen­se.

VOLO

Volo je lokál­ny star­tup, kto­rý pôso­bí zatiaľ iba v Mní­cho­ve. Ide o najp­ria­teľ­skej­šiu doru­čo­va­ciu služ­bu jed­la v celom Mní­cho­ve. Objed­naj­te si tak jed­lo z akej­koľ­vek reštau­rá­cie, či už ide o talian­sku, japon­skú, indic­kú či bavor­skú kuchy­ňu.

Ingen.io

Aj napriek dneš­nej moder­nej dobe a tech­no­lo­gic­ké­mu pokro­ku nie je žiad­na služ­ba tak doko­na­lá, aby vede­la zís­kať potreb­né infor­má­cie z neštruk­tu­ro­va­né­ho tex­tu. Ingen.io napo­dob­ňu­je pro­ce­sy, kto­ré pre­bie­ha­jú aj v ľud­skom moz­gu a hľa­dá tak slov­né spo­je­nia, kto­ré nie sú pria­mo spo­me­nu­té v danom tex­te.

Park­Poc­ket

Ide o aké­si Airb­nb na par­ko­va­nie. Vie­te si tak na dopre­du zabez­pe­čiť par­ko­va­cie mies­to. Služ­ba je zatiaľ dostup­ná iba v nie­kto­rých nemec­kých mes­tách. Park­poc­ket ponú­ka však rie­še­nia aj pre B2B sek­tor, keď­že moni­to­ru­je aj stav zapl­ne­nia par­ko­va­cích domov a vie vám tak ponú­kať aj tie­to mies­to. Pri tom­to star­tu­pe sa šep­ká, že by sa moh­la zro­diť aj neja­ká tá spo­lu­prá­ca s nie­kto­rou slo­ven­skou spo­loč­nos­ťou. O akú však ide, nechaj­me sa prek­va­piť :)

Order­lord

Ďal­ším slo­ven­ským zástup­com je star­tup z praž­skej Way­ri. Jed­ná sa o zefek­tív­ne­nie donáš­ky jed­la a s tým spo­je­né aj zní­že­nie nákla­dov. Order­Lord je kom­plex­ný nástroj, kto­rý umož­ňu­je opti­ma­li­zo­vať roz­de­le­nie objed­ná­vok a cel­ko­vo zjed­no­du­šiť prá­cu­roz­voz­ným fir­mám. Je to sys­tém, pomo­cou kto­ré­ho môže­te live sle­do­vať vaše objed­náv­ky a vašich roz­vá­ža­čou a tak ich vie­te ria­diť efek­tív­nej­šie a zaru­čiť tak rých­lej­šie doda­nie jed­la. Naj­zvuč­nej­ším zákaz­ní­kom toh­to slo­ven­ské­ho star­tu­pu sú vie­den­ské pre­vádz­ky McDo­nald.

Regi­onal Mar­kt

Je onli­ne rie­še­nie roz­vo­zu kva­lit­ných regi­onál­nych potra­vín. Ich cie­ľom je, aby ste si aj vy vede­li vychut­nať chuť zdra­vých domá­cich regi­onál­nych potra­vín. Kva­li­ta a čerstvosť sú tu na prvom mies­te. Star­tup spo­lu­pra­cu­je zatiaľ s via­ce­rý­mi far­ma­mi v oko­lí Mní­cho­va, kto­ré sa vyzna­ču­jú kva­lit­ným neche­mic­kým pes­to­va­ním plo­dín a dob­rý­mi pod­mien­ka­mi pre chov zvie­rat. Regi­onal Mar­kt tak doká­že den­ne zabez­pe­čiť čerstvé a zdra­vé potra­vi­ny na váš stôl.

Telemedi.co

Ste zamest­na­ný ťaž­ko pra­cu­jú­ci člo­vek, kto­rý nemá čas cho­diť po dokto­roch pokiaľ nemá otvo­re­nú zlo­me­ni­nu? Tak telemedi.co je rie­še­nie pres­ne pre vás. Ide o spo­je­nie leká­rov a ich pacien­tov onli­ne. Tak­že už nemu­sí­te cho­diť k dokto­ro­vi osob­ne, pokiaľ to samoz­rej­me nie je nie­čo váž­ne, ale môže­te si dať s dokto­rom jed­no­du­chý video hovor a tak ušet­riť množ­stvo času.

Staf­fi­no

Mys­lím, že slo­ven­ský star­tup Staf­fi­no netre­ba neja­ko bliž­šie pred­sta­vo­vať, kedže ide aj o cel­ko­vé­ho minu­lo­roč­né­ho víťa­za sle­ven­ských Star­tu­pA­wards. Ale tak pred­sa v krát­kos­ti. Staf­fi­no rie­ši prob­lém zís­ka­va­nie feed­bac­ku od vašich zákaz­ní­kov, kto­rí málo­ke­dy sami od seba pri odcho­de poďa­ku­jú, pochvá­lia, či posťa­žu­jú sa na zamest­nan­ca. Pro­stred­níc­tvom ich apli­ká­cie tak vie­te dať feed­back na kon­krét­ne­ho zamest­nan­ca. K tým­to dátam má ďalej prí­stup nad­ria­de­ný, kto­rý môže toho dané­ho zamest­nan­ca pochvá­liť, či poža­do­vať jeho nápra­vu.

Pridať komentár (0)