Wayra Demo Day: Mní­chov aj Praha sa pred­viedli v plnej sile – 2. Časť

Lukáš Gašparík jr. / 29. januára 2015 / Startupy

V prvej časti repor­táže Demo Day-u z mní­chov­skej Wayri ste sa mohli dočí­tať ako večer pre­bie­hal. Chý­balo tam však to naj­pod­stat­nej­šie a to star­tupy, ktoré sa pred­viedli na pódiu.

Neokami 

Pred­sta­vuje revo­lú­ciu v zís­ka­vaní dát naprí­klad zo sociál­nych sietí. Ponúka out-of-box rie­še­nia ako využiť tieto dáta. Star­tup bol zalo­žený v roku 2014 s jed­no­du­chou myš­lien­kou, ako prvý na svete vytvo­riť v reál­nom čase emo­ci­onálnu heat­map. Na základe ich uni­kát­neho algo­ritmu dokážu naprí­klad zis­tiť podľa sta­tu­sov na face­bo­oku, kde na svete žijú naj­šťast­nejší ľudia, lebo dokonca čo im chýba. Následne vedia tieto dáta pre­dá­vať ďalej a tak ponúk­nuť ľudom presne to, čo im chýba O úspeš­nosti tohto star­tupu hovo­ria aj mená ich zákaz­ní­kov, ich služby totižto využí­vajú už spo­loč­nosti ako Air­busBMW.

upTAXI

Je star­tup zame­raný na zefek­tív­ne­nie ich slu­žieb a využi­tie ich reklam­ného pries­toru. Taxi­kári pla­tia značnú časť svo­jich zárob­kov dis­pe­če­rom, ktorí im doha­dujú zákaz­ní­kov. Služba od upTaxi ponúka to isté avšak zadarmo. Star­tup je však zame­raný do znač­nej miery aj na reklamu. Každý jeho taxík je tak vyba­vený ipa­dom, na kto­rom bežia video reklamy pod­ni­kov, ktoré sú skom­bi­no­vané aj s rôz­nymi zľa­vo­vými kupónmi.

meet’n’learn (doučma.sk)

Prvým slo­ven­ským star­tu­pom, ktorý sa v tento večer pred­sta­vil bol star­tup meet’n’learn. Na Slo­ven­sku už cel­kom známy star­tup, ktorý je momen­tálne jedi­ným slo­ven­ským zástup­com v mní­chov­skej Wayre. Ide o stránku pre dou­čo­va­te­ľov, ale aj tých, ktorí dou­čo­va­nie hľa­dajú. Zjed­no­du­šene pove­dané, je to mar­ketp­lace, na kto­rom si viete nájsť svojho dou­čo­va­teľa. Tento star­tup pôsobí momen­tálne už v šty­roch kra­ji­nách, okrem Slo­ven­ska je to aj Česká repub­lika, Rakúsko a Nemecko. V blíz­kej dobe sa môžete tešiť aj na roz­ho­vor s cha­lanmi, ktorí to celé majú na sve­domí.

Map in Out 

Tím zo star­tupu Map in Out rieši cel­kom závažný prob­lém a to, že v EÚ a USA je viac ako 7 mili­ó­nov komerč­ných budov a kom­ple­xov, ktoré nepoz­najú iné ako papie­rové plány. Posla­ním tohto star­tupu je zma­po­vať a ria­diť tak zlo­žitý svet vo vnútri budov. Snáď sa teda v blíz­kej dobe doč­káme nie­čoho podob­ného ako je Stre­et­View aj inte­ri­é­roch budov. Za týmto pro­jek­tom stoja už teraz dva úspešný český pod­ni­ka­te­lia, ktorý už stoja za jed­ným úspeš­ným čes­kým pro­jek­tom, Geosense.

VOLO

Volo je lokálny star­tup, ktorý pôsobí zatiaľ iba v Mní­chove. Ide o najp­ria­teľ­skej­šiu doru­čo­va­ciu službu jedla v celom Mní­chove. Objed­najte si tak jedlo z akej­koľ­vek reštau­rá­cie, či už ide o talian­sku, japon­skú, indickú či bavor­skú kuchyňu.

Ingen.io

Aj napriek dneš­nej moder­nej dobe a tech­no­lo­gic­kému pokroku nie je žiadna služba tak doko­nalá, aby vedela zís­kať potrebné infor­má­cie z neštruk­tu­ro­va­ného textu. Ingen.io napo­dob­ňuje pro­cesy, ktoré pre­bie­hajú aj v ľud­skom mozgu a hľadá tak slovné spo­je­nia, ktoré nie sú priamo spo­me­nuté v danom texte.

Park­Poc­ket

Ide o akési Airbnb na par­ko­va­nie. Viete si tak na dopredu zabez­pe­čiť par­ko­va­cie miesto. Služba je zatiaľ dostupná iba v nie­kto­rých nemec­kých mes­tách. Park­poc­ket ponúka však rie­še­nia aj pre B2B sek­tor, keďže moni­to­ruje aj stav zapl­ne­nia par­ko­va­cích domov a vie vám tak ponú­kať aj tieto miesto. Pri tomto star­tupe sa šepká, že by sa mohla zro­diť aj nejaká tá spo­lu­práca s nie­kto­rou slo­ven­skou spo­loč­nos­ťou. O akú však ide, nechajme sa prek­va­piť :)

Order­lord

Ďal­ším slo­ven­ským zástup­com je star­tup z praž­skej Wayri. Jedná sa o zefek­tív­ne­nie donášky jedla a s tým spo­jené aj zní­že­nie nákla­dov. Order­Lord je kom­plexný nástroj, ktorý umož­ňuje opti­ma­li­zo­vať roz­de­le­nie objed­ná­vok a cel­kovo zjed­no­du­šiť prá­cu­roz­voz­ným fir­mám. Je to sys­tém, pomo­cou kto­rého môžete live sle­do­vať vaše objed­návky a vašich roz­vá­ža­čou a tak ich viete ria­diť efek­tív­nej­šie a zaru­čiť tak rých­lej­šie doda­nie jedla. Naj­zvuč­nej­ším zákaz­ní­kom tohto slo­ven­ského star­tupu sú vie­den­ské pre­vádzky McDo­nald.

Regi­onal Markt

Je online rie­še­nie roz­vozu kva­lit­ných regi­onál­nych potra­vín. Ich cie­ľom je, aby ste si aj vy vedeli vychut­nať chuť zdra­vých domá­cich regi­onál­nych potra­vín. Kva­lita a čerstvosť sú tu na prvom mieste. Star­tup spo­lu­pra­cuje zatiaľ s via­ce­rými far­mami v okolí Mní­chova, ktoré sa vyzna­čujú kva­lit­ným neche­mic­kým pes­to­va­ním plo­dín a dob­rými pod­mien­kami pre chov zvie­rat. Regi­onal Markt tak dokáže denne zabez­pe­čiť čerstvé a zdravé potra­viny na váš stôl.

Telemedi.co

Ste zamest­naný ťažko pra­cu­júci člo­vek, ktorý nemá čas cho­diť po dokto­roch pokiaľ nemá otvo­renú zlo­me­ninu? Tak telemedi.co je rie­še­nie presne pre vás. Ide o spo­je­nie leká­rov a ich pacien­tov online. Takže už nemu­síte cho­diť k dokto­rovi osobne, pokiaľ to samoz­rejme nie je niečo vážne, ale môžete si dať s dokto­rom jed­no­du­chý video hovor a tak ušet­riť množ­stvo času.

Staf­fino

Mys­lím, že slo­ven­ský star­tup Staf­fino netreba nejako bliž­šie pred­sta­vo­vať, kedže ide aj o cel­ko­vého minu­lo­roč­ného víťaza sle­ven­ských Star­tu­pA­wards. Ale tak predsa v krát­kosti. Staf­fino rieši prob­lém zís­ka­va­nie feed­backu od vašich zákaz­ní­kov, ktorí málo­kedy sami od seba pri odchode poďa­kujú, pochvá­lia, či posťa­žujú sa na zamest­nanca. Pro­stred­níc­tvom ich apli­ká­cie tak viete dať feed­back na kon­krét­neho zamest­nanca. K týmto dátam má ďalej prí­stup nad­ria­dený, ktorý môže toho daného zamest­nanca pochvá­liť, či poža­do­vať jeho nápravu.

Pridať komentár (0)