Wayra v Prahe vybrala desať nových star­tu­pov

Michal Tomek / 5. apríla 2014 / Tools a produktivita

Wayra je akce­le­rá­to­rom pre star­tupy pod záš­ti­tou spo­loč­nosti Tele­fó­nica. Prvým rokom jej pôso­be­nia bol rok 2011, začí­nala v Latin­skej Ame­rika a Špa­niel­sku. V súčas­nosti fun­guje už v 12 kra­ji­nách Európy a Latin­skej Ame­riky. Star­tu­pom, ktoré sa dostanú do jej prog­ramu, ponúka finan­co­va­nie vo výške 40 000 eur, pries­tor na prácu a men­to­ring.

Nie je to zlá ponuka, však? Aj preto sa o mož­nosť stať sa súčas­ťou Wayri uchá­dza stále viac začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov. Inak tomu nebolo ani v Prahe, kde vo štvr­tok vybe­rali do ďal­šieho obdo­bia desať nových star­tu­pov . 

Do finál­neho kola sa dostalo 21 pro­jek­tov z cel­ko­vého počtu 130. Nako­niec ponuku na vstup do prog­ramu dostalo desať z nich. Vybe­ralo sa na základe ôsmich kri­té­rií, pri­čom pomerne veľká medzi­ná­roná porota pozos­tá­vala z mno­hých zná­mych mien. Kto miesta v „jury“ obsa­dil?

Ján Šedivý (České vysoké učení tech­nické v Prahe), Jar­mila Pla­chá (Wayra), Amit Pau­ni­kar (MediaS­tu­dio), Gustav Grun­din (Tele­fó­nica Česká repub­lika), Marek Jab­lon­ský (Spring­tide Ven­tu­res), Lukáš Meli­char (Elem Group Inter­na­ti­onal), Miloš Endrle (Geeva), Ivan Hruška (Rasax), Tomas Orlik (2Fin­vest), Andreas Anto­no­po­lous (UNYP, Marat­hon Invest), Michal Frankl (Tele­fó­nica Česká repub­lika) a na záver aj Andrej Kiska (Credo Ven­tu­res), kto­rého články ste mohli čítať aj na našom webe.

Toto finále bolo náročné pre obe strany. Porota musela veľmi pozorne počú­vať, sle­do­vať a hod­no­tiť. Do hry vstú­pila aj intu­ícia, pre­tože nech­celi zamiet­nuť poten­ciálne úspešný star­tup len naprí­klad kvôli nevy­da­re­nej pre­zen­tá­cii. Pre samotné star­tupy a ich zakla­da­te­ľov bolo nesmierne náročné stáť pred poro­tou tých 20 minút (5 minút pitch a 15 minút čas na otázky). Nako­niec to dopadlo, ako to dopadlo a star­tupy, ktoré vyhrali, spl­nili poža­dovné kri­té­riá. Tie boli nasle­dovné — veľ­kosť prí­le­ži­tosti, štá­dium zre­losti star­tupu, zapa­da­nie do stra­te­gic­kého kon­ceptu Tele­fó­nicy, „čaro“ star­tupu, trhové riziká a kon­ku­ren­cia, stu­peň ino­vá­cie, poten­ciál tímu a mož­nosti inves­to­va­nia do star­tupu.

A teraz to najo­ča­ká­va­nej­šie – ktoré star­tupy dostali mož­nosť stať sa súčas­ťou Wayra prog­ramu? 

Smart­Sense (Česká repub­lika) – webový por­tál zame­raný na správu majetku je pre­po­jený aj s kata­strom nehnu­teľ­ností.

Audi­oT­rip (Poľ­sko) – poľ­skí zakla­da­te­lia prišli s GPS mobil­nou apli­ká­ciou audi­os­prie­vodcu po kul­túr­nych pamiat­kach.

Ingen.io (Bul­har­sko) – vďaka tomuto star­tupu sa ľah­šie dosta­nete k zdro­jom infor­má­cií pre dopl­ne­nie kon­textu. Veľmi uži­točné najmä pre novi­ná­rov.

Lin­gout (Slo­ven­sko) – loka­li­začná a pre­kla­da­teľ­ská plat­forma pre vývo­já­rov.

Staf­fino (Slo­ven­sko) – je to pro­jekt, o kto­rom sme už písali. Apli­ká­cia dáva náv­štev­ní­kom mož­nosť hod­no­tiť obsluhu naprí­klad v reštau­rá­cii.

Tab­foun­dry (Česká repub­lika) – pomáha pod­ni­kom s mar­ke­tin­gom na Face­bo­oku.

Tel­me­di­cin (Poľ­sko) – plat­forma, ktorá rieši jeden z prob­lé­mov zdra­vot­níc­tva – zjed­no­du­šuje prí­stup pacienta k leká­rovi.

UpTAXI (Česká repub­lika) – stačí cito­vať „Za pár rokov budeme tran­s­por­to­vať už 3 mili­óny ces­tu­jú­cich a zaro­bíme 3 miliardy CZK. Len počkajte, uvi­díte.“

Daty (Česká repub­lika) – niečo ako Face­book, len sle­du­jete news­feed spo­loč­ností, ktoré vás zau­jí­majú.

Live­Dis­pat­cher (Slo­ven­sko) – táto apli­ká­cia rieši všetko pre spo­loč­nosti, ktoré potre­bujú dis­pe­čing.

Nad­chá­dza­júce mesiace budú pre vybrané pro­jekty skúš­kou ako obstoja v novom pro­stredí. My im v tom držíme palce a o jed­not­li­vých star­tu­poch napí­šeme pod­rob­nej­šie. Máte sa na čo tešíť.

zdroj: wayracee.com

Pridať komentár (0)