Will Smith a jeden z najslávnejších japonských futbalistov začínajú spoločný biznis. Majú to namierené rovno do sveta

Simona Kováčová / 20. júla 2018 / Biznis

  • Ho­ly­wo­od­sky he­rec Will Smith a ja­pon­ský fut­ba­lista Ke­i­suke Honda za­kla­dajú Dre­a­mers Fund
  • Pe­niaze z fondu plá­nujú in­ves­to­vať do za­čí­na­jú­cich star­tu­pov
  • Spo­lu­práca by mala tak­tiež na­po­môcť vzťa­hom me­dzi Ja­pon­skom a Ame­ri­kou

Will Smith spája svoje sily so sve­to­zná­mym ja­pon­ským fut­ba­lo­vým hrá­čom Ke­i­suke Hon­dom. Toto duo má v pláne už tento me­siac za­lo­žiť in­ves­tičný fond Dre­a­mers Fund s úmys­lom vy­zbie­rať 100 mi­li­ó­nov do­lá­rov (86,3 mi­li­ó­nov eur) a toto ima­nie in­ves­to­vať do za­čí­na­jú­cich ame­ric­kých star­tu­pov.

Ho­ly­y­wo­od­sky he­rec, ktorý tiež spo­lu­pra­co­val na piesni Live It Up zlo­že­nej pre Maj­strov­stvá sveta vo fut­bale 2018 vy­jad­ril svoj ob­div k fut­ba­lo­vému hrá­čovi pri otázke o svo­jich ob­ľú­be­ných hrá­čoch: „Ke­i­suke je pravda. Mám rád jeho srdce. Je to na­ozaj dobrý cha­lan.“

Mos­cow #World­Cup 📸: @ai­dan

A post sha­red by Will Smith (@wills­mith) on

Honda a Smith majú teda v pláne spo­jiť svoje sily a pus­tiť sa do hľa­da­nia tzv „uni­corns“, do kto­rých by in­ves­to­vali. S fi­nan­co­va­ním im má po­môcť ja­pon­ský gi­gant v ob­lasti fi­nan­cií Nu­mora.

In­ves­tí­cie sa ne­budú striktne pri­dr­žia­vať iba špor­to­vého a zá­bav­ného prie­myslu. Podľa Ni­kkei, ja­pon­ského bu­si­ness den­níka, Honda a Smith plá­nujú or­ga­ni­zo­vať osobné in­ter­view s pod­po­ro­va­nými fir­mami. Honda tým chce do­siah­nuť „pre­lo­me­nie ľa­dov me­dzi ja­pon­skými in­ves­tormi a ame­ric­kým tr­hom.“

ウィル・スミス🍙おにぎりです! ウィル・スミス と 本田圭佑選手 が ベンチャー企業投資に乗り出すとか‼️ なので ランチは、お酢をたっぷり使った 「ウィル・酢ミ酢 」の 「冷やし中華」でした~😇 #ウィルスミス #wills­mith #ac­tor #アメリカ #ame­rica #mo­vie #映画 #本田圭佑 #ケイスケホンダ #ke­i­su­ke­honda #サッカー #サッカー日本代表 #fo­ot­ball #fi­fa­world­cup #world­cup #ja­pa­nese #ベンチャー企業 #ランチ #冷やし中華はじめました #おにぎり #おにぎりアート #フードアート #似顔絵 #イラスト #おえかき #手作りクッキー #クッキーアート #fo­odart #art­work #ja­pa­ne­se­food

A post sha­red by 堀 はるか (@ho­ri­haru1213) on


Kým známy he­rec má už za se­bou ne­jakú tú mi­nu­losť v ob­lasti pod­ni­ka­nia, Honda fi­gu­ro­val len ako in­ves­tor v ma­lých za­čí­na­jú­cich pod­ni­koch.

Ke­i­suke sa stal naj­lep­ším ázij­ským strel­com v his­tó­rii MS, keď skó­ro­val šty­ri­krát v de­via­tich du­e­loch. V 32 ro­koch ozná­mil svoj od­chod z pô­so­be­nia v me­dzi­ná­rod­nom fut­ba­lo­vom svete. Je tak jasné, že zo­stá­va­júcu ener­giu musí in­ves­to­vať inde ako do fut­balu. Toto spo­je­nie so Smit­hom by preňho mohlo zna­me­nať vstup do úplne no­vej ka­pi­toly ži­vota.

zdroj: sport­bu­si­ness.com, hol­ly­wo­od­re­por­ter.com

Pridať komentár (0)