Woppa: Ako vyzerá život po Wayre

Luky Gašparík / 27. jún 2014 / Tools a produktivita

Vždy ma zau­jí­malo, ako vyzerá život “po” absol­vo­vaní akce­le­rá­tora alebo inku­bá­tora, či tento záu­jem nie je len krát­ko­do­bou žále­ži­tos­ťou a urči­tým PR zo strany nie­kto­rých inšti­tú­cií. Tu mi padol presne do rany slo­ven­ský star­tup WOPPA z praž­skej Wayry, kto­rej sym­pa­tickú CEO Andrejku Ková­čovú som spoz­nal len krátko po spus­tení star­ti­tup.

Wayru samú o sebe asi netreba špe­ciálne pred­sta­vo­vať. Ten, kto by predsa len neve­del, môže nájsť nie­koľko člán­kov aj u nás na webe. Woppa je tiež pomerne dobre známy slo­ven­ský star­tup, zalo­žený za úče­lom spro­stred­ko­va­nia stáží, pra­cov­ných ponúk a štu­dent­ských prog­ra­mov pre štu­den­tov všade po svete. Andrejka bola tak milá a zasta­vila sa u nás v redak­cii, kde sme si dobre “poke­cali” ako vyzerá život po Wayre.

Andrea Kováčová

Andrejka, čo sa zme­nilo vo Woppe? Aké nové veci pre nás chys­táte?

Zme­nilo sa to, že sme sa roz­rástli. Momen­tálne sme šiesti (+piati amba­sá­dori zastu­pú­júci Woppu na ško­lách), z toho dvaja kole­go­via sú v Čechách. Takto sa nám darí pokryť od mar­ke­tingu, kon­trak­to­va­nia firiem a par­tne­rov, až po spra­vo­va­nie nášho blogu všetky potrebné úkony k tomu, aby sa Woppa mohla úspešne roz­ví­jať ďalej :). Posky­tu­jeme aj kari­érne pora­den­stvo, čo nie je až taká bežná vec. Pri­pra­vu­jeme aj nový web, ktorý bude oveľa pre­hľad­nejší pre všetky strany.

Ako teda vyzerá ten život “po” Wayre? Stará sa Wayra o svo­jich “odcho­van­cov”?

Wayra má podiel na firme a musím pove­dať, že som bola cel­kom prek­va­pená, čo sa dialo po ukon­čení tohto prog­ramu. Tiež som čakala, či ten záu­jem klesne, ale opak je prav­dou. Stále sa ozý­vajú, posie­lajú maily, každé dva týždne posie­lam reporty, či už finančné, inves­tičné alebo len o tom, kde o nás písali, kde bolo aké video nato­čené a podobne. Tiež sa sna­žia nájsť inves­to­rov a pro­pa­go­vať nás pro­stred­níc­tvom ich sociál­nych sietí. Stále sa zau­jí­majú.

Reálne ti teda pomohli nájsť zákaz­ní­kov alebo par­tne­rov?

Áno pomohli. Cez Wayru sme sa dostali ku Klubu zamest­ná­va­te­ľov v Čechách a pod­pí­sali s nimi zmluvu. Oni zdru­žujú cez 100 spo­loč­ností, ktoré majú nad 250 zamest­nan­cov. To je záro­veň aj náš naj­väčší zákaz­ník v Čechách. Robia napr. aj známu súťaž –Zames­tá­va­teľ roka-. My sme ich par­tne­rom, čo sa týka mla­dých ľudí. Cho­díme s nimi po rôz­nych mes­tách a pre­zen­tu­jeme tam Woppu ako pro­jekt pre mla­dých.

Akým spô­so­bom ste vy zau­jí­maví práve pre zamest­ná­va­te­ľov?

V prvom rade im vieme zohnať kva­lit­ných a talen­to­va­ných ľudí rovno zo škol­ských lavíc. Mladí ľudia sú štan­dardne veľmi moti­vo­vaní zís­kať nové skú­se­nosti a súrne potre­bujú prax, my máme dosah práve na týchto mla­dých ľudí. Takisto pozo­ru­jem, že práve v mla­dých ľudoch sa skrýva obrov­ská pri­daná hod­nota – roz­umejú tech­no­ló­giám, sociál­nym sie­ťam, vedia blo­go­vať atď… Dopo­siaľ naše služby využilo viac ako 100 firiem a máme zae­vi­do­va­ných vyše 1300 štu­den­tov a absol­ven­tov zo Slo­ven­ska a Čes­kej repub­liky a prvých nad­šen­cov zo zahra­ni­čia. 

Čo všetko naj­dem na Woppe? Ponú­kate aj niečo iné pre mla­dých ako sú pra­covné prí­le­ži­tosti?

Woppa je skrat­kou pre “World of oppor­tu­ni­ties”, čiže nejde len o stáže alebo pra­covné ponuky , ale ponú­kame všetko, čo by mohlo mla­dých ľudí zau­jí­mať. Works­hopy, podu­ja­tia, stáže, dob­ro­voľ­nícke akti­vity a samoz­rejme aj pra­covné pozí­cie a všetko na jed­nom mieste a jed­no­du­chom vyhla­dá­vači. Ak chcú firmy pri­dať takúto pozí­ciu, tak majú túto službu spo­plat­nenú. Môžu si pri­tom vybrať z rôz­nych balíč­kov, ktoré majú rôzne ceny a trva­nia.

Vidím tu aj Cre­do­Ven­tu­res, oni hľa­dajú akých ľudí?

Credo v pod­state hľadá neus­tále, pre­važne stá­žis­tov. Majú sami výborné pre­po­je­nia na školy v ČR, počas Wayry vyskú­šali aj nás.

Ako to vyzerá s inves­tormi? Hľa­dáš teraz inves­tora?

Pri­znám sa, že dote­raz som aktívne inves­to­rov nehľa­dala. Ale, ako sa náš tím roz­rastá, bolo by už vhodné ho aj finančne pod­po­riť.

Woppa

Má tvoja práca aj nega­tívne stránky?

Samoz­rejme, že má. Naj­väč­šia je tá, že je to stále urči­tým spô­so­bom novinka pre­pá­jať aka­de­mický svet s tým pra­cov­ným. Napr., čo ma zasko­čilo, veľa škôl malo s tým prob­lém tieto pozí­cie zdie­ľať medzi svo­jich štu­den­tov, aj keď majú na Woppe všetko zdarma.

Aký môže mať škola s takýmto nie­čím prob­lém?

Ani to špe­ciálne nijako nez­dô­voď­ňujú, proste to nemajú medzi svo­jimi pri­ori­tami. (pozn. redak­cie – čo už za inú pri­oritu môže mať škola, ako uplat­niť svojho absol­venta???) Občas jed­no­du­cho ani neod­píšu, neviem, asi sú tí ľudia zahl­tení nie­čím iným. Proste chýba špe­cia­li­zo­vaný člo­vek na kari­érne pora­den­stvo, toto abso­lútne na Slo­ven­sku chýba. Čo som štu­do­vala aj v Ame­rike, každý už v prvom roč­níku vedel, čo chce robiť a škola ho maxi­málne pod­po­rila, ponúkla mu vhodné stáže a bol skú­šaný najmä z toho, na čo sa sám zame­ral.

Aké firmy u vás inze­rujú?

Rôzne, naozaj sú to rôzne firmy. Na našej stránke máme už vyše 100 zare­gis­tro­va­ných par­tne­rov. Je to vše­ho­chuť, od veľ­kých orga­ni­zá­cií až po nezis­kovky. Pre inšpi­rá­ciu sú to naprí­klad nemecké Tri­vago, Tele­fo­nica alebo Česká ino­vace, Man­po­wer či Česká pošta a samoz­rejme aj star­tupy, ktoré majú naše služby za sku­točne sym­bo­lické ceny. Okrem iného školy majú naše služby zadarmo.

Takže, keď hladá star­tup nového člena alebo stá­žistu, ste naj­lep­šia zastávka?

Presne si to vysti­hol :).

Ste už star­tup, ktorý má niečo za sebou. Čo sú také naj­väč­šie úspe­chy, ktoré ste zazna­me­nali?

Určite je úspe­chom spo­lu­práca s Klu­bom zamest­ná­va­tel­ľov v Čechách alebo to, že spo­lu­pra­cu­jeme s KPMG, kde sme sa stali súčas­ťou ich Star­tup Stu­dia. Čo pova­žu­jem tiež za úspech, je spo­lu­práca s Lati­no­mics na Glo­bal Interns­hip Prog­rame. Pro­stred­níc­tvom Lati­no­mics ponú­kame stáže talen­to­va­ným štu­den­tom z latin­skej Ame­riky v európ­skych star­tu­poch, čiže ak chce star­tup expan­do­vať na špa­niel­sky hovo­riaci trh, má mož­nosť takto zís­kať doko­nale špa­niel­sky hovo­ria­ceho člo­veka.

Určite pova­žu­jem aj za úspech, že som mohla vystú­piť v rámci sumitu Ins­pi­red Women 2014 na pod­poru žien v pod­ni­kaní a napĺňaní svo­jich snov.

Keby si jed­nou vetou mala pove­dať, čo je hlav­ným posla­ním Woppy?

Chceme pod­po­riť mla­dých ľudí, ktorí sú šikovní a moti­vo­vaní, vedia jazyky, aby niečo v živote doká­zali, aby vyces­to­vali, štu­do­vali a pra­co­vali.

Ďaku­jem Andrejke za čas a roz­ho­vor.

Pridať komentár (0)