Wow, nesku­toč­né pries­to­ry SoundC­loud v Ber­lí­ne

Kika Besedičová / 24. júla 2014 / Lifehacking

SoundC­loud je služ­bou pre všet­ký­ch, kto­rí chcú s ostat­ný­mi uží­va­teľ­mi zdie­ľať audio. Pou­ží­va­jú ju umel­ci, kto­rí cez ňu zve­rej­ňu­jú svo­ju hud­bu. Pou­ží­va­jú ju poli­ti­ci, naprí­klad Barack Oba­ma, kto­rí cez ňu zve­rej­ňu­je svo­je prí­ho­vo­ry. A pou­ží­va­jú ju samoz­rej­me aj ama­té­ri, kto­rí cez ňu zdie­ľa­jú, čo ich prá­ve napad­ne.

Pozrite sa ako to vyzerá v Berlinskom sídle SoundCloud. Startup vznikol v roku 2007 a ​​pôvodnou myšlienkou zakladateľov Alexa Ljunga a Erica Wahlforssa bolo obyčajné zdieľanie hudby medzi samotnými muzikantmi. Postupne ale projekt prerástol v platformu pre zverejňovanie akýchkoľvek zvukových nahrávok (music social network) a aj vďaka možnosti jednoducho komunikovať so svojimi priaznivcami začal rýchlo konkurovať vtedy ešte dominantnému portálu MySpace. 

Pridať komentár (0)