Wow, nesku­točné pries­tory SoundC­loud v Ber­líne

Kika Besedičová / 24. júl 2014 / Tools a produktivita

SoundC­loud je služ­bou pre všet­kých, ktorí chcú s ostat­nými uží­va­teľmi zdie­ľať audio. Pou­ží­vajú ju umelci, ktorí cez ňu zve­rej­ňujú svoju hudbu. Pou­ží­vajú ju poli­tici, naprí­klad Barack Obama, ktorí cez ňu zve­rej­ňuje svoje prí­ho­vory. A pou­ží­vajú ju samoz­rejme aj ama­téri, ktorí cez ňu zdie­ľajú, čo ich práve napadne. 

Pozrite sa ako to vyzerá v Ber­lin­skom sídle SoundC­loud. Star­tup vzni­kol v roku 2007 a​pôvod­nou myš­lien­kou zakla­da­te­ľov Alexa Ljunga a Erica Wahl­forssa bolo oby­čajné zdie­ľa­nie hudby medzi samot­nými muzi­kantmi. Postupne ale pro­jekt pre­rás­tol v plat­formu pre zve­rej­ňo­va­nie akých­koľ­vek zvu­ko­vých nahrá­vok (music social network) a aj vďaka mož­nosti jed­no­du­cho komu­ni­ko­vať so svo­jimi priaz­niv­cami začal rýchlo kon­ku­ro­vať vtedy ešte domi­nant­nému por­tálu MyS­pace. 

Pridať komentár (0)