VÚB Biz­nis aka­dé­mia pre pod­ni­kavé ženy má svoje víťazky

Nikola Brehová / 21. november 2016 / Business

8. roč­ník VÚB Biz­nis aka­dé­mie pre pod­ni­kavé ženy pri­nie­sol veľa nových infor­má­cií, zážit­kov i prek­va­pení. Medzi tri oce­nené pod­ni­ka­teľ­ské nápady porota vybrala knižku pre deti do 1 roka na roz­voj slov­nej zásoby, kurzy anglič­tiny pre malých dys­lek­ti­kov a por­tál pre seni­orov Klub 60+. Zau­jí­ma­vých nápa­dov však pri­nie­sol tento roč­ník oveľa viac.

Všetky chute pod­ni­ka­nia

Pod­ni­kavé ženy prek­va­pili širo­kým spek­trom svojho zame­ra­nia. Výbor­ným spra­co­va­ním oslo­vila naprí­klad Ško­lička chutí s works­hopmi o zdra­vom a chut­nom jedle, alebo pro­jekt na výrobu zaria­dení na vyhľa­dá­va­nie stra­te­ných psí­kov s mobil­nou apli­ká­ciou. Favo­ritmi poroty boli tiež ručná výroba luxus­ných pla­viek pre fit­nessky, peká­reň netra­dič­ných dru­hov chleba, či výroba pro­duk­tov z byli­niek zo Spiša.

1_ba_640x480

Roz­hod­nu­tie poroty: zavá­žil trhový poten­ciál i sociálny aspekt

O víťaz­kách roz­hodla odborná porota na základe záve­reč­nej pre­zen­tá­cie biz­nis plá­nov, na kto­rých účast­níčky pra­co­vali prie­bežne počas celých troch dní. „Pre mňa bola abso­lútne špič­ková pred­náška o budo­vaní značky a rady k téme biz­nis plánu. Presne tieto infor­má­cie som potre­bo­vala vedieť,“ hovorí Danica Jania­ková, pre­vádz­ko­va­teľka por­tálu pre seni­orov. Pri výbere troch naj­lep­ších biz­nis plá­nov mala porota veľmi náročné roz­ho­do­va­nie. V tomto roč­níku boli totiž pod­ni­kavé ženy s veľmi pes­trými a nápa­di­tými zámermi. „Nád­her­ných pro­jek­tov bolo viac. Roz­hodli sme sa však zame­rať sa na tie, ktoré podľa nás zacie­lili na pokry­tie naj­väč­ších medzier na našom trhu a mali aj sociálny akcent,“ hovorí amba­sá­dorka pro­jektu, zástup­kyňa gene­rál­neho ria­di­teľa VÚB Elena Kohú­ti­ková. Spolu s ňou do odbor­nej poroty tento rok zasadli pod­ni­ka­teľ Ján Lun­ter zo spo­loč­nosti Alfa Bio, Janica Lacová z Jem Iné a čestný hosť Nicole Sinet, zakla­da­teľka fran­cúz­skej koz­me­tiky značky Alt­he­ag­rey.

2_ba_640x480

Autorky naj­lep­ších biz­nis plá­nov si odniesli finančnú odmenu

Víťazky works­hopu zís­kali hod­notné ceny, vede­nie VÚB Biz­nis účtu na 2 roky zadarmo a tiež finančnú čias­tku na roz­beh pod­ni­ka­nia. Autorka naj­lep­šieho biz­nis plánu si odniesla 3000 eur, účast­níčka na 2. mieste 2000 eur a tre­tia 1000 eur. Pre víťazky boli pri­pra­vené aj ďal­šie atrak­tívne odmeny. Naprí­klad člen­ské do Impact Hub v Bra­ti­slave, či diag­nos­tika pod­ni­ka­teľ­ského nápadu od Juraja Kováča, zakla­da­teľa pro­jektu Roz­behni sa! Kari­érna porad­kyňa Ivana Bru­te­nič zas veno­vala víťaz­kám hodiny men­to­ring u v oblasti osob­nost­ného roz­voja. Ude­lená tiež bola špe­ciálna cena spo­loč­nosti Alfa Bio a Alte­ag­rey.

VÚB Biz­nis aka­dé­mia pre pod­ni­kavé ženy sa konala 10. – 12. novem­bra 2016 v bra­ti­slav­skom Impact Hube a zúčast­nilo sa jej 20 uchá­dza­čiek vybra­ných odbor­nou poro­tou. Tento rok ste pred­nášky mohli sle­do­vať aj naživo na face­bo­oko­vej stránke VÚB. A video­záz­namy pred­ná­šok budú sprí­stup­nené aj na web­stránke aka­dé­mie – www.podnikavezeny.sk.

4_ba_640x480

5_ba_640x480

Zdroj foto­gra­fií: vub.sk

Pridať komentár (0)