Xia­omi chce byť Apple, no takto to nepôjde!

Peter Kováč / 18. august 2014 / Business

Xia­omi práve dnes zve­rej­nil svoj naj­novší update ope­rač­ného sys­tému. Volá sa MIUI 6 a skrýva v sebe značné množ­stvo vylep­šení a nových fičúr. Dôvod prečo tento člá­nok píšem nie je aby som sa tu uká­jal nad neja­kým čín­skym tele­fó­nom (aj keď Xia­omi je už cel­kom good brand :)), ale aby som upú­tal vašu pozor­nosť na to, v čom sú Číňa­nia dlhé roky tak dobrí. KOPÍ­RO­VA­NIE.

Mobily na týchto obráz­koch majú niečo spo­ločné a je ním podob­nosť ope­rač­ného sys­tému k iOS7 a iOS8. Xia­omi veľmi dobre vie čo robí a za náhodu to určite nemô­žem pova­žo­vať.

Pro­duk­tová web stránka 

Tieto dva weby sa na seba moc moc podo­bajú. Možno ich dizaj­no­val ten istý člo­vek, či nie? :)

Lock screen

Home screen

Pop-up noti­fi­ká­cie

Kalen­dár

Vrstve­nie ope­rač­ného sys­tému (na webe)

Kal­ku­lačka

Kom­pas

Zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)