Xia­omi Mi5S pre­šiel bench­mar­kom AnTuTu, Snapd­ra­gon 821 potvr­dený

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 14. septembra 2016 / Tech a inovácie

Xia­omi Mi5, ktorý sa svojho ofi­ciál­neho pred­sta­ve­nia doč­kal vo feb­ru­ári tohto roka, spô­so­bil hotové šia­len­stvo. Zrejme naj­väč­šiu zásluhu mal na tom fakt, že obľú­be­nému čín­skemu výrob­covi trvalo dlhých 18 mesia­cov, kým pred­sta­vil novú vlaj­kovú loď. Spo­loč­nosť však plá­nuje súčasnú vlaj­kovú loď vylep­šiť o nové vnú­tor­nosti, aby naďa­lej doká­zala stí­hať dra­vej kon­ku­ren­cii.

Vylep­šený model má niesť názov Xia­omi Mi5S a dnes sme sa doč­kali ďal­šieho úniku. Nové infor­má­cie pochá­dzajú z dobre zná­mej bench­mar­ko­vej apli­ká­cie AnTuTu, kde sa obja­vili špe­ci­fi­ká­cie tohto zaria­de­nia. Dozve­deli sme sa tak, že model Mi5S bude bežať na ope­rač­nom sys­téme Android 6.0.1 Marsh­mal­low, ktorý bude pre­krý­vať nad­stavba MIUI 8. Pred­chá­dza­júce úniky pri­niesli infor­má­cie o tom, že smart­fón pone­sie 4-jad­rový Kryo pro­ce­sor Snapd­ra­gon 821.

Dnes túto infor­má­ciu potvr­dzuje aj naj­zná­mejší bench­mark a je teda tak­mer isté, že Xia­omi Mi5S sku­točne príde s naj­lep­ším pro­ce­so­rom od Qual­commu. Pri gra­fic­kom výkone bude dopo­má­hať jed­notka Adreno 530, ktorá bez prob­lé­mov vykreslí náročné 3D hry na 5,15-palcovom FullHD disp­leji.

xiaomi-mi-5s-sd821-antutu

Uve­dené špe­ci­fi­ká­cie sa mohli posta­rať o skóre na úrovni 150 až 160 tisíc bodov. Nane­šťas­tie, infor­má­cie o veľ­kosti RAM pamäte, či inter­ného úlo­žiska nefi­gu­rujú v naj­nov­šom úniku. Z toho pre­doš­lého však vieme, že by mala novinka sta­viť na enorm­ných 6 GB RAM pamäte a obrov­ské 256 GB interné úlo­žisko. Stále je tu však mož­nosť, že sa doč­káme via­ce­rých pamä­ťo­vých ver­zií. Po foto­gra­fic­kej stránke poteší opäť 16 MPx sní­mač so 4-osou optic­kou sta­bi­li­zá­ciou a PDAF zaos­tro­va­ním, ktorý však po novom využije niž­šiu clonu f/1.8. Baté­ria by mala ponúk­nuť kapa­citu 3490 mAh s pod­po­rou rých­leho nabí­ja­nia. Ofi­ciálny dátum pred­sta­ve­nia je, bohu­žiaľ, stále neznámy a rov­nako aj odha­do­vaná pre­dajná cena.

fony-z-ciny

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­china

Pridať komentár (0)