Xia­omi Mi5S pre­šiel bench­mar­kom AnTu­Tu, Snapd­ra­gon 821 potvr­de­ný

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 14. septembra 2016 / Tech a inovácie

Xia­omi Mi5, kto­rý sa svoj­ho ofi­ciál­ne­ho pred­sta­ve­nia doč­kal vo feb­ru­ári toh­to roka, spô­so­bil hoto­vé šia­len­stvo. Zrej­me naj­väč­šiu záslu­hu mal na tom fakt, že obľú­be­né­mu čín­ske­mu výrob­co­vi trva­lo dlhých 18 mesia­cov, kým pred­sta­vil novú vlaj­ko­vú loď. Spo­loč­nosť však plá­nu­je súčas­nú vlaj­ko­vú loď vylep­šiť o nové vnú­tor­nos­ti, aby naďa­lej doká­za­la stí­hať dra­vej kon­ku­ren­cii.

Vylep­še­ný model má niesť názov Xia­omi Mi5S a dnes sme sa doč­ka­li ďal­šie­ho úni­ku. Nové infor­má­cie pochá­dza­jú z dob­re zná­mej bench­mar­ko­vej apli­ká­cie AnTu­Tu, kde sa obja­vi­li špe­ci­fi­ká­cie toh­to zaria­de­nia. Dozve­de­li sme sa tak, že model Mi5S bude bežať na ope­rač­nom sys­té­me Andro­id 6.0.1 Marsh­mal­low, kto­rý bude pre­krý­vať nad­stav­ba MIUI 8. Pred­chá­dza­jú­ce úni­ky pri­nies­li infor­má­cie o tom, že smart­fón pone­sie 4-jad­ro­vý Kryo pro­ce­sor Snapd­ra­gon 821.

Dnes túto infor­má­ciu potvr­dzu­je aj naj­zná­mej­ší bench­mark a je teda tak­mer isté, že Xia­omi Mi5S sku­toč­ne prí­de s naj­lep­ším pro­ce­so­rom od Qual­com­mu. Pri gra­fic­kom výko­ne bude dopo­má­hať jed­not­ka Adre­no 530, kto­rá bez prob­lé­mov vykres­lí nároč­né 3D hry na 5,15-palcovom FullHD disp­le­ji.

xiaomi-mi-5s-sd821-antutu

Uve­de­né špe­ci­fi­ká­cie sa moh­li posta­rať o skó­re na úrov­ni 150 až 160 tisíc bodov. Nane­šťas­tie, infor­má­cie o veľ­kos­ti RAM pamä­te, či inter­né­ho úlo­žis­ka nefi­gu­ru­jú v naj­nov­šom úni­ku. Z toho pre­doš­lé­ho však vie­me, že by mala novin­ka sta­viť na enorm­ných 6 GB RAM pamä­te a obrov­ské 256 GB inter­né úlo­žis­ko. Stá­le je tu však mož­nosť, že sa doč­ká­me via­ce­rých pamä­ťo­vých ver­zií. Po foto­gra­fic­kej strán­ke pote­ší opäť 16 MPx sní­mač so 4-osou optic­kou sta­bi­li­zá­ci­ou a PDAF zaos­tro­va­ním, kto­rý však po novom využi­je niž­šiu clo­nu f/1.8. Baté­ria by mala ponúk­nuť kapa­ci­tu 3490 mAh s pod­po­rou rých­le­ho nabí­ja­nia. Ofi­ciál­ny dátum pred­sta­ve­nia je, bohu­žiaľ, stá­le nezná­my a rov­na­ko aj odha­do­va­ná pre­daj­ná cena.

fony-z-ciny

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­chi­na

Pridať komentár (0)