Xia­omi ofi­ciál­ne pred­sta­vi­lo vlast­ný dážd­nik Luo Qing

Juraj Vasek, fonyzciny.sk / 6. augusta 2016 / Tech a inovácie

Xia­omi nás nikdy nepres­ta­ne udi­vo­vať svo­ji­mi nový­mi pro­dukt­mi a oblas­ťa­mi, do kto­rých zasa­hu­je jeho výro­ba. Aby boli tie­to pro­duk­ty ľah­ko odlí­ši­teľ­né, Xia­omi využí­va svo­ju podz­nač­ku Mijia. Len nedáv­no sa Mijia roz­rá­stla o kva­lit­né perá vhod­né do kaž­dej kan­ce­lá­rie ale­bo domác­nos­ti.

Už pred 2 dňa­mi zapl­ni­li web záhad­né tea­se­re. Bolo jas­né, že prí­de nie­čo nové a revo­luč­né. Prvý z nich sym­bo­li­zu­je ochra­nu pred UV a dru­hý ochra­nu pred daž­ďom. Vyvo­diť si z toho, že ide o dážd­nik, nebo­lo hneď jas­né. Ten­to nový dážd­nik od Xia­omi zís­kal meno Luo Qing. Mož­no sa teraz pýta­te, čím je dážd­nik od čín­ske­ho smart­fó­no­vé­ho gigan­ta výni­moč­ný opro­ti tomu, kto­rý sa pova­ľu­je u kaž­dé­ho z nás na chod­be.

Mijia-teaser-3-horz

V prvom rade je to kva­li­tou pou­ži­tých mate­riá­lov. Tie pochá­dza­jú pria­mo z Tai­wa­nu. Vyzna­ču­jú sa vyso­kou pev­nos­ťou, výdr­žou voči opot­re­bo­va­niu a jem­nos­ťou na dotyk. Dážd­nik chrá­ni aj špe­ciál­na vrstva tef­lo­nu. Ten vďa­ka svo­jim hyd­ro­fób­nym účin­kom využí­va­jú aj výrob­co­via smart­fó­nov a moh­li ste sa s ním stret­núť naprí­klad pri iNew L3. Ďal­šou vlast­nos­ťou tef­lo­nu je, že doká­že výbor­ne pohl­co­vať UV žia­re­nie.

xiaomi-dazdnik-3

Xia­omi pri návrhu klád­lo veľ­ký dôraz aj na kon­štruk­ciu celé­ho dážd­ni­ka. Jeho cel­ko­vá hmot­nosť pred­sta­vu­je 228 gra­mov. V zlo­že­nom sta­ve dosa­hu­je hrúb­ky iba 3 cm. Cel­ko­vo je dážd­nik dlhý 24 cen­ti­met­rov. Polo­mer aktív­nej plo­chy dážd­ni­ka je 47 cm, čím sa zara­ďu­je medzi prie­mer­ne veľ­ké dážd­ni­ky urče­né pre jed­nu oso­bu. Štar­to­va­cia cena dážd­ni­ka je na úrov­ni 10 €.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­chi­na

Pridať komentár (0)