Xia­omi ofi­ciálne pred­sta­vilo vlastný dážd­nik Luo Qing

Juraj Vasek, fonyzciny.sk / 6. augusta 2016 / Tech a inovácie

Xia­omi nás nikdy nepres­tane udi­vo­vať svo­jimi novými pro­duktmi a oblas­ťami, do kto­rých zasa­huje jeho výroba. Aby boli tieto pro­dukty ľahko odlí­ši­teľné, Xia­omi využíva svoju podz­načku Mijia. Len nedávno sa Mijia roz­rá­stla o kva­litné perá vhodné do kaž­dej kan­ce­lá­rie alebo domác­nosti.

Už pred 2 dňami zapl­nili web záhadné tea­sere. Bolo jasné, že príde niečo nové a revo­lučné. Prvý z nich sym­bo­li­zuje ochranu pred UV a druhý ochranu pred daž­ďom. Vyvo­diť si z toho, že ide o dážd­nik, nebolo hneď jasné. Tento nový dážd­nik od Xia­omi zís­kal meno Luo Qing. Možno sa teraz pýtate, čím je dážd­nik od čín­skeho smart­fó­no­vého giganta výni­močný oproti tomu, ktorý sa pova­ľuje u kaž­dého z nás na chodbe.

Mijia-teaser-3-horz

V prvom rade je to kva­li­tou pou­ži­tých mate­riá­lov. Tie pochá­dzajú priamo z Tai­wanu. Vyzna­čujú sa vyso­kou pev­nos­ťou, výdr­žou voči opot­re­bo­va­niu a jem­nos­ťou na dotyk. Dážd­nik chráni aj špe­ciálna vrstva tef­lonu. Ten vďaka svo­jim hyd­ro­fób­nym účin­kom využí­vajú aj výrob­co­via smart­fó­nov a mohli ste sa s ním stret­núť naprí­klad pri iNew L3. Ďal­šou vlast­nos­ťou tef­lonu je, že dokáže výborne pohl­co­vať UV žia­re­nie.

xiaomi-dazdnik-3

Xia­omi pri návrhu kládlo veľký dôraz aj na kon­štruk­ciu celého dážd­nika. Jeho cel­ková hmot­nosť pred­sta­vuje 228 gra­mov. V zlo­že­nom stave dosa­huje hrúbky iba 3 cm. Cel­kovo je dážd­nik dlhý 24 cen­ti­met­rov. Polo­mer aktív­nej plo­chy dážd­nika je 47 cm, čím sa zara­ďuje medzi prie­merne veľké dážd­niky určené pre jednu osobu. Štar­to­va­cia cena dážd­nika je na úrovni 10 €.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­china

Pridať komentár (0)