Xia­omi pri­chá­dza s kon­ku­ren­ciou pre GoPro, iba za 64 USD!

Lukáš Gašparík jr. / 2. marca 2015 / Tech a inovácie

Už pomaly legen­dárne extrémne kamerky GoPro dostá­vajú nového kon­ku­renta. Xia­omi vstu­puje po smartp­ho­noch do ďal­šieho seg­metnu a svo­jich kon­ku­ren­tov sa snaží pora­ziť najmä extrémne níz­kou cenou.

Xia­omi sa začína čím ďalej, tým viac podo­bať na značku, ktorá sa nebojí vstú­piť do žiad­neho seg­mentu. Naj­nov­šie ju tak môžeme vidieť už aj v oblasti kamier na extrémne pou­ži­tie. O tom, že sa Xia­omi chystá tieto vody poriadne roz­ví­riť svedčí aj cena jej novej kamery Xia­omi Yi Action Camera, ktorá je iba 64 USD. Iba pre porov­na­nie, naj­lac­nej­šia GoPro Hero je k dis­po­zí­cii za skoro dvoj­ná­so­bok tejto ceny. A cena ani zďa­leka nie je to jediné, v čom Xia­omi poráža GoPro.

Yi Action Camera dokáže nahrá­vať video v roz­lí­šení 1080ps (60fps) a foto­gra­fie dokáže vyho­to­viť v roz­lí­šení 16MP. Kamerka pou­žíva vysoko cit­livý obra­zový sní­mač Sony Exmor R CMOS BSI. Xia­omi poráža GoPro aj vo veľ­kosti pou­ží­va­nej pamä­ťo­vej karty a takisto aj v hmot­nosti zaria­de­nia. GoPro totižto váži skoro dvoj­ná­sobne toľko, 111g ku 72g.

Xia­omi ponúka Yi Action Cameru v rôz­nych balíč­koch. Za zmienku určite stojí ces­to­va­teľ­ské vyda­nie, kde iba za 80 USD dosta­nete spolu s kamer­kou aj sel­fie tyčku a rôzne nad­stavce.

Čín­sky výrobca elek­tro­niky Xia­omi je jas­ným prí­kla­dom toho, že kva­litné veci sa dajú robiť aj za har­dwé­rovo niž­šie ceny. Je prav­dou, že GoPro si svoju popu­la­ritu zís­kalo najmä vďaka svo­jej kva­lite a odol­nosti, preto bude zau­jí­mavé sle­do­vať vývoj kamerky od Xia­omi.

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)