Xia­omi pri­chá­dza s kon­ku­ren­ci­ou pre GoP­ro, iba za 64 USD!

Lukáš Gašparík jr. / 2. marca 2015 / Tech a inovácie

Už poma­ly legen­dár­ne extrém­ne kamer­ky GoP­ro dostá­va­jú nové­ho kon­ku­ren­ta. Xia­omi vstu­pu­je po smartp­ho­noch do ďal­šie­ho seg­met­nu a svo­jich kon­ku­ren­tov sa sna­ží pora­ziť naj­mä extrém­ne níz­kou cenou.

Xia­omi sa začí­na čím ďalej, tým viac podo­bať na znač­ku, kto­rá sa nebo­jí vstú­piť do žiad­ne­ho seg­men­tu. Naj­nov­šie ju tak môže­me vidieť už aj v oblas­ti kamier na extrém­ne pou­ži­tie. O tom, že sa Xia­omi chys­tá tie­to vody poriad­ne roz­ví­riť sved­čí aj cena jej novej kame­ry Xia­omi Yi Acti­on Came­ra, kto­rá je iba 64 USD. Iba pre porov­na­nie, naj­lac­nej­šia GoP­ro Hero je k dis­po­zí­cii za sko­ro dvoj­ná­so­bok tej­to ceny. A cena ani zďa­le­ka nie je to jedi­né, v čom Xia­omi porá­ža GoP­ro.

Yi Acti­on Came­ra doká­že nahrá­vať video v roz­lí­še­ní 1080ps (60fps) a foto­gra­fie doká­že vyho­to­viť v roz­lí­še­ní 16MP. Kamer­ka pou­ží­va vyso­ko cit­li­vý obra­zo­vý sní­mač Sony Exmor R CMOS BSI. Xia­omi porá­ža GoP­ro aj vo veľ­kos­ti pou­ží­va­nej pamä­ťo­vej kar­ty a takis­to aj v hmot­nos­ti zaria­de­nia. GoP­ro totiž­to váži sko­ro dvoj­ná­sob­ne toľ­ko, 111g ku 72g.

Xia­omi ponú­ka Yi Acti­on Came­ru v rôz­nych balíč­koch. Za zmien­ku urči­te sto­jí ces­to­va­teľ­ské vyda­nie, kde iba za 80 USD dosta­ne­te spo­lu s kamer­kou aj sel­fie tyč­ku a rôz­ne nad­stav­ce.

Čín­sky výrob­ca elek­tro­ni­ky Xia­omi je jas­ným prí­kla­dom toho, že kva­lit­né veci sa dajú robiť aj za har­dwé­ro­vo niž­šie ceny. Je prav­dou, že GoP­ro si svo­ju popu­la­ri­tu zís­ka­lo naj­mä vďa­ka svo­jej kva­li­te a odol­nos­ti, pre­to bude zau­jí­ma­vé sle­do­vať vývoj kamer­ky od Xia­omi.

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)