Xia­omi Redmi Note 4 má byť pred­sta­vený už 25. augusta, bale­nie pre­zrá­dza špe­ci­fi­ká­cie

Peter Puhovich, fonyzciny.sk / 22. augusta 2016 / Tech a inovácie

Nástupca veľmi vyda­re­ného Redmi Note 3 by mal uzrieť svetlo sveta už o pár dní a voči pred­chod­covi pri­niesť len zopár men­ších zmien. Zve­rej­nený už je aj tea­ser, ktorý odha­ľuje dátum pred­sta­ve­nia.

Na tea­seri náj­deme aj logo naj­väč­šieho ope­rá­tora na svete – China Mobile – ktorý bude tento smart­fón nepo­chybne ponú­kať. Pred­sta­ve­nie sa má konať 25. augusta, teda o necelé štyri dni. Okrem tea­seru sa na inter­net dostala aj foto­gra­fia pre­daj­ného bale­nia, čím už máme špe­ci­fi­ká­cie viac­me­nej potvr­dené.

Od úplne prvej gene­rá­cie Redmi Note sa uhlop­riečka disp­leja stále nezmení a ponúkne tak 5,5-palcov a FullHD roz­lí­še­nie. Naj­väč­šou zme­nou bude asi pro­ce­sor, kto­rým by mal byť 10-jad­rový Media­Tek Helio X20. Roz­lí­še­nia foto­apa­rá­tov sa zme­niť nemajú, čiže ostane pôvod­ných 13 MPx na zadnej a 5 MPx na pred­nej strane. Opäť by mali byť k dis­po­zí­cii dve ver­zie. Tá prvá bude údajne dis­po­no­vať 2 GB ope­rač­nou pamä­ťou a 16 GB úlo­žis­kom, kým lep­šia s 3 GB RAM a 64 GB úlo­žis­kom.

xiaomi redmi note 4 teaser

Redmi smart­fóny sú známe veľ­kými baté­riami a inak tomu nebude ani pri Redmi Note 4, keďže aku­mu­lá­tor má mať kapa­citu až 4100 mAh. Na zozname chýba sní­mač odtlač­kov, no ten bude s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou umiest­nený na zadnej strane pod foto­apa­rát. Ceny jed­not­li­vých ver­zií zatiaľ nie sú známe, no ak bude 25. augusta naozaj pred­sta­vený Redmi Note 4, už čoskoro ich budeme vedieť.

redmi-note-4-uniknute-foto-1FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: pho­ne­a­rena

Pridať komentár (0)