Agentúra, ktorá stojí za zrušeným koncertom Nicki Minaj všetko povedala narovinu: Ak jedna alebo druhá strana poruší zmluvné podmienky, musí znášať dôsledky

Mária Ambrozová / 26. februára 2019 / Rozhovory

  • Agen­túra XL pro­mo­tion, ktorá stojí za zru­še­ným kon­cer­tom Nicki Mi­naj, za­žila ex­trémne ná­ročný ví­kend
  • Po veľ­kej šla­mas­tike s ame­ric­kou hviez­dou však pra­cujú ďa­lej
  • V krát­kom roz­ho­vore nám pre­zra­dili viac o svo­jom krí­zo­vom ma­naž­mente
zdroj: Instagram/nickiminaj/Pexels
  • Agen­túra XL pro­mo­tion, ktorá stojí za zru­še­ným kon­cer­tom Nicki Mi­naj, za­žila ex­trémne ná­ročný ví­kend
  • Po veľ­kej šla­mas­tike s ame­ric­kou hviez­dou však pra­cujú ďa­lej
  • V krát­kom roz­ho­vore nám pre­zra­dili viac o svo­jom krí­zo­vom ma­naž­mente

V nad­väz­nosti na ak­tu­álnu si­tu­áciu so zru­še­ným dl­ho­oča­ká­va­ným kon­cer­tom ame­ric­kej ra­perky Nicky Mi­naj ste za­žili pra­covne ex­trémne ná­ročný ví­kend. Vy­dali ste ofi­ciálne vy­hlá­se­nie, do­stali ste sup­port od mno­hých slo­ven­ských umel­cov, všet­kým fa­nú­ši­kom vra­ciate pe­niaze za lís­tky. Preto by sme sa radi do­zve­deli viac o krí­zo­vom ma­naž­mente agen­túry. Čo všetko ste mu­seli od piatku za­ria­diť? Aké boli vaše prvé kroky?

Pr­vým kro­kom vô­bec bolo do­stať nie­koľko ti­sí­cový dav ľudí bez­pečne z haly. Ľu­dia boli na­hne­vaní, pra­co­vali emó­cie, preto bolo zá­kla­dom si­tu­áciu ustáť hlavne na mieste. Cez so­ciálne siete sme s náv­štev­níkmi ko­mu­ni­ko­vali, hneď sme ofi­ciálne ozná­mili vrá­te­nie pl­nej výšky vstup­ného, čo v da­nom mo­mente ľudí zau­jí­malo asi naj­viac. Po­čas ví­kendu sme od­po­ve­dali na otázky no­vi­ná­rov, náv­štev­ní­kov, dá­vali sme do­kopy pod­klady na ob­ha­jobu na­šej agen­túry, na­koľko naše meno bolo po­ško­dené.

 

S akými re­ak­ci­ami ste sa na zru­šený kon­cert stretli? Je viac „hej­te­rov“ alebo pod­po­ro­va­te­ľov?

Na úvod to bolo tak 70/30 v pros­pech hej­te­rov, mnoho fa­nú­ši­kov stálo za svo­jím ido­lom, nech­celi ve­riť tomu, že aj veľká ame­rická pro­duk­cia môže uro­biť chyby. Po­čas ví­kendu nám si­tu­áciu po­mohli dá­vať do­kopy aj vy­jad­re­nia ľudí z bran­dže, ktorí na kon­cert prišli a re­álne ve­deli zhod­no­tiť si­tu­áciu a aj po­diel viny. Naše vy­jad­re­nie ce­lej si­tu­ácii po­mohlo, za čo sme vďační, náv­štev­níci kon­certu nám vy­jad­rili a stále vy­jad­rujú pod­poru a hej­ter­ské ko­me­náre sú ak­tu­álne v úpl­nej men­šine.

Čo toto faux pas pre umelca zna­mená? Sú v po­dob­ných si­tu­áciách zmluvne po­ku­to­vaní? Resp. ste vy ako agen­túra chrá­není?

Sa­moz­rejme, sme chrá­není zmlu­vou, ak jedna alebo druhá strana po­ruší zmluvné pod­mienky, musí zná­šať dô­sledky. Fa­nú­ši­ko­via sú roz­de­lení na dva tá­bory, nie­ktorí stoja za umel­com a budú ho pod­po­ro­vať, o iných svo­jím ko­na­ním môže prísť.

Akú stratu to pre Vašu agen­túru pred­sta­vuje?

Fi­nančnú dá­vame do­kopy, ne­fi­nančná sa ráta ťažko. Tak­mer dvad­sať ro­kov si bu­du­jeme dobré meno a jed­ným kon­cer­tom sa re­pu­tá­cia môže vý­znamne po­ško­diť. Preto ro­bíme všetko preto, aby náv­štev­ník ne­po­cí­til inú ujmu ako tú, že sa kon­cert ne­ko­nal.

Už ste v XL pro­mo­tion za­žili po­dobnú si­tu­áciu? Za dve spo­mí­nané de­sať­ro­čia vám ru­kami pre­šlo veľa zvuč­ných mien.

Nie, nič po­dobné ni­kto z ko­le­gov ne­za­žil.

Aká je ko­mu­ni­ká­cia s umel­cami? Je v tíme na to ur­čený je­den člo­vek?

V agen­túre máme roz­de­lené veci, rov­nako tak aj ume­lec má okolo seba tím ľudí, to zna­mená, že tech­nické veci sa rie­šia s iným ako pre­daj vstu­pe­niek či za­bez­pe­če­nie uby­to­va­nia a ca­te­ringu.

Akú na­jex­trém­nej­šiu po­žia­davku mal účin­ku­júci? Bolo niečo pre vás ne­zre­a­li­zo­va­teľné?

Ne­bolo nič, čo by sa ne­dalo zre­a­li­zo­vať. Nie­ktoré po­žia­davky ne­mu­síme chá­pať, ale ak ich ume­lec vy­ža­duje, mu­síme mu pri­niesť aj modré z neba. Na nič úplne ex­tréme si ne­spo­mí­name.

Máte fi­nančné li­mity? A čo re­zervy, ktoré Vám po­má­hajú po­kryť po­dobné kom­pli­ká­cie?

Každá spo­loč­nosť má fi­nančné li­mity. Nie každý kon­cert sa vy­darí na 100%, čiže mu­síme si vy­tvá­rať aj re­zervu, ktorá ob­čas po­kryje aj stratu.

Ďa­ku­jeme, že ste sa aj na­priek množ­stvu po­vin­ností na roz­ho­vor s nami dali. Už máme len po­slednú otázku. Ako ste za­čali nový týž­deň a aké ak­cie vás najb­liž­šie ča­kajú?

Nový týž­deň po­kra­čuje v rie­šení si­tu­ácie okolo Nicki Mi­naj, ale ve­nu­jeme sa aj Lord Of The Dance, ča­kajú nás dve vy­stú­pe­nia, jedn v Ko­ši­ciach, druhé v Bra­ti­slave. Bu­dúci týž­deň pri­pra­vu­jeme vy­stú­pe­nie DJ-a Paul Kalkb­ren­nera a v ap­ríli Vi­val­diano. Máme čo ro­biť.

Pridať komentár (0)