YOUS­TICE: Spra­vod­li­vosť po slo­ven­sky

Luky Gašparík / 31. marec 2014 / Tools a produktivita

V dneš­nej dobe je samoz­rej­mos­ťou naku­po­vať tovar a služby po celom svete. Obme­dze­nia sú mini­málne a všetko je dostupné na jeden klik. Prob­lém však nastane, keď objed­naný tovar (hlavne zo zahra­ni­čia) nespĺňa to, čo pre­dajca pôvodne dekla­ro­val. Čo uro­bíte? Takúto a podobné situ­ácie rieši práve nový Yous­tice.

Konečne pro­jekt, ktorý má poten­ciál pre­ra­ziť mini­málne v Európe, ak nie celo­sve­tovo. Model, s kto­rým pri­chá­dza Yous­tice, ponúka jedi­nečné a dote­raz neoku­kané rie­še­nia pre pre e-shopy, ich zákaz­ní­kov, ODR pro­vi­de­rov (Online Dis­pute Reso­lu­tion) a online trho­viská. Hlav­nou úlo­hou je pre­dov­šet­kým zefek­tív­niť a zrých­liť pro­ces rie­še­nia domá­cich a cez­hra­nič­ných online spot­re­bi­teľ­ských spo­rov a sťaž­ností. Neus­tále sa sprís­ňu­júca európ­ska legis­la­tíva v oblasti ochrany spot­re­bi­teľa bola prvot­ným impul­zom na začia­tok rea­li­zá­cie celého pro­jektu, ktorý v týchto dňoch už fini­šuje.

Youstice

Zákla­dom úspe­chu Yous­tice je, ako inak, česko-slo­ven­ská spo­lu­práca. Český zakla­da­teľ a CEO Zby­něk Loebl a slo­ven­ský inves­tor Juraj Ondriš (pred­seda pred­sta­ven­stva tele­ko­mu­ni­kač­ného a mobil­ného ope­rá­tora SWAN a spo­lu­ma­ji­teľ inves­tič­nej sku­piny Danu­bia Hol­ding) je kom­bi­ná­cia, ktorá oči­vidne fun­guje. Na Yous­tice pra­cuje už slušný tím ľudí viac ako dva roky a pro­jekt je tesne pred fázou uve­de­nia ostrého pro­duktu na trh. Síce už nejde o star­tup v pra­vom zmysle slova, ale vašu pozor­nosť si určite zaslúži. 

Prin­cíp, na kto­rom Yous­tice sta­via, je geniálny. Ročne obchod­níci regis­trujú hro­mady nespo­koj­ných zákaz­ní­kov, ktorí podá­vajú mili­óny rekla­má­cií. A pove­dzme si úprimne, čo môže byť pre obchod­níka hor­šie ako nespo­kojný zákaz­ník? 

Yous­tice ponúka reálnu alter­na­tívu spo­rom medzi jed­not­li­vými stra­nami online naku­po­va­nia. Pointa je v tom, že pred­tým, ako sa budete dlhé týždne doťa­ho­vať s neja­kým pre­daj­com z Maďar­ska, kto­rému ani nero­zu­miete, budete schopní vyrie­šiť váš prob­lém rýchlo, bez­prob­lé­movo a v mate­rin­skom jazyku. Samoz­rejme všetko pohodlne na jed­nom mieste.

Sys­tém Yous­tice sa snaží celý spor pri­oritne vyrie­šiť doho­dou. Kupu­júci vyplní for­mu­lár, kde zadá všetky nezrov­na­losti týka­júce sa jeho objed­návky. Následne bude takto vypl­nený for­mu­lár zaslaný pre­daj­covi. Komu­ni­ká­cia medzi oboma stra­nami je zámerne ohra­ni­čená na nie­koľko správ a časové lehoty na odpo­vede sú krátke, aby nedo­chá­dzalo k zby­toč­nému pre­ťa­ho­va­niu rie­še­nia. Ak v tomto čase nepríde k dohode, nastu­puje, v yous­ti­sáckom žar­góne pove­dané, „eska­lá­cia sporu“. To zna­mená, že sa do sporu zapojí tre­tia strana — kon­krétne ODR pro­vi­deri. Títo ODR pro­vi­deri sú online neut­rálni kvázi „arbitri“ (mediá­tori, arbit­rážné súdy alebo pod.), ktorí tento spor roz­hodnú.

Youstice ODR

Na to, aby sa vec dostala až pred ODR pro­vi­dera, je potrebné, aby navrho­va­teľ zlo­žil malý popla­tok, napr. vo výške 20 Eur. Túto sumu neskôr zaplatí ten, kto spor pre­hrá. Je potrebné vyz­dvi­hnúť fakt, že všetky pro­cesy budú pre­bie­hať vo vašom mate­rin­skom jazyku. To zna­mená, že už žiadne „sorry, to som asi zle pocho­pil“, ale všetko pekne zro­zu­mi­teľne.

Pre­dajca (e-shop) má po spl­není prí­snych kri­té­rií mož­nosť regis­tro­vať sa na Yous­tice. Za veľmi nízky ročný popla­tok bude môcť mať na svo­jej stránke logo Yous­tice. Zvy­šuje tým svoju dôve­ry­hod­nosť a záro­veň dekla­ruje, že dbá o spo­koj­nosť svo­jich zákaz­ní­kov. Pre naku­pu­jú­ceho (zákaz­níka) je služba vždy zadarmo. Samoz­rejme, okrem prí­padu, kedy bude práve on ini­ciá­to­rom eska­lo­va­nia sporu, ktorý by pre­hral.

Už v najb­liž­šej dobe chystá tím okolo Yous­tice veľkú tla­čovú kon­fe­ren­ciu, na kto­rej nebude chý­bať ani Startitup.sk. Následne budú pre­bie­hať aj kon­fe­ren­cie na ďal­ších mies­tach vo Veľ­kej Bri­tá­nii a USA. Pro­jekt budeme naďa­lej sle­do­vať a pri­ná­šať vám všetky novinky. Yous­tice samoz­rejme držíme palce.

Zdroj: youstice.com

Pridať komentár (0)