You­Tube mu za minulý rok zaro­bil 7 mili­ó­nov, no ľudia ho hej­tujú

Rišo Néveri / 8. júla 2015 / Tools a produktivita

Felix Kjell­berg je naj­zná­mejší a naj­väčší You­Tu­ber známi pod menom PewDie­Pie. Potom, čo opus­til vysokú natá­čal videá, v kto­rých hral počí­ta­čové hry. Pomo­cou vtipu a šarmu si postu­pom času zís­kal naj­väčší počet odbe­ra­te­ľov por­tálu a jeho pre­hra­nia videí sa hýbu v miliar­dách. Iba za rok 2013 zaro­bil vyše 4 mili­óny dolá­rov a nasle­du­júci rok sumu skoro zdvoj­ná­so­bil.

Kon­com roka 2013 mal PewDie­Pie (Felix) 27 mili­ó­nov odbe­ra­te­ľov. Toto obrov­ské množ­stvo ľudí si jeho videá pre­hrá­valo tak často, že mu reklamy zaro­bili 4 mili­óny dolá­rov. Dnes sa počet jeho odbe­ra­te­ľov blíži k dych­be­rú­cim 38 mili­ó­nom. V uply­nu­lých dňoch sa do éteru dostala infor­má­cia o Féli­xo­vom zárobku za minulý rok, ktorý pre­sia­hol výšku 7 mili­ó­nov dolá­rov. Väč­šina zárobku pochá­dzala práve zo zobra­ze­ných reklám vo videu, ale zdro­jom príjmu boli aj rôzne par­tner­stvá, ktoré félix cez foju firmu PewDie­Pie pro­duc­ti­ons uzav­rel. Čísla neklamú. Sle­do­va­nie hrá­čov video­hier na inter­nete tak skoro pra­chom neza­padne.

Ako to už vo svete chodí, úspech vyvo­láva ohlasy. Ohlasy dobré, ako nad­še­nie a gra­tu­lá­cie, ale rov­nako hejt, nená­visť a závisť. Výška zárobku tohto You­Tu­bera oble­tela médiá celého sveta a názory ľudí ho nešet­rili. Prav­daže PewDie odpo­ve­dal svo­jim štý­lom a k hejtu na jeho účet sa vyjad­ril vo videu. “Peniaze sú dôle­žité pre kaž­dého člo­veka, pre mňa však nie sú pod­statné.”, hovorí Felix a dodáva: “Videá robím, lebo chcem a bavia ma.”

Pri dneš­nom boome You­Tu­be­rov sa niet čo čudo­vať, že naj­lepší z nich zarába mili­óny. Pre­hra­nia jeho videí sa pohy­bujú v miliar­dách a mladí ho žerú. Felix je však naozaj dob­rák. Zo svo­jou “bro” armá­dou (armá­dou fanú­ši­kov) sa mu poda­rilo vyzbie­rať obrov­ské sumy peňazí. Vyzbie­rali peniaze pre nemoc­nice, deti a pomohli 10 000 ľuďom v Rwande, ktorí sa vďaka nim dostali k pit­nej vode. Dokopy so svo­jimi fanú­šikmi daro­val na cha­ritu tak­mer milión dolá­rov, za čo si určite zaslú­žia rešpekt. Zhliadni si videá Felixa a posúď sám, či si peniaze zaslúži. Treba však uznať, že člo­vek, čo gene­ruje peniaze ich väč­ši­nou aj sám zarobí. Nie je tomu inak ani v športe. Jed­no­du­cho robí, čo má rád, robí to dobre a je za to odme­nený.

Zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)