You­Tube už nebude zadarmo

Šandi / 18. júna 2014 / Business

Nová hudobná služba zalo­žená na You­tube plat­forme naozaj príde. Potvr­dil to den­ník Finan­cial Times pro­stred­níc­tvom con­tent direc­tora, Čecha Roberta Kyncla. Firma záro­veň chystá nové pod­mienky pre hudob­ní­kov a vyda­va­te­ľov, ktoré budú musieť pod­pí­sať, inak ich video­k­lip z You­Tube zmizne.

Kyncl tvrdí, že majú pod­pí­sanú zmluvu s 90% ľuďmi z hudob­ného prie­myslu, nech už to číslo zna­mená čokoľ­vek. You­tube tak môže zma­zať pokojne desa­tinu videí od labe­lov a inter­pre­tov, ktorí na nové pod­mienky nepris­tú­pia.

Orga­ni­zá­cia WIN, ktorá zastre­šuje nezá­vis­lých vyda­va­te­ľov, už kon­com mája vydala správu, že pod­mienky sú šika­nu­júce. Odmeny vraj budú malé a veľkí vyda­va­te­lia ako Sony, War­ner alebo Uni­ver­sal ich budú mať lep­šie. Tvrdí tiež, že WIN spra­vuje naj­viac hudby hneď po Uni­ver­sal, a tak by si ich mal You­Tube “hýč­kať”.

Google si je ale podľa Kyncla vedomý, že nemôže uspo­ko­jiť všet­kých, ale napriek tomu uspejú a nová plat­forma bude prí­no­som tak pre fanú­ši­kov, ako aj pre tvor­cov obsahu. Vďaka pla­te­ným služ­bám zís­kajú nový zdroj príj­mov. To jediné zo správy Finan­cial Times vyplýva. Google zatiaľ službu ofi­ciálne nevy­pus­til (to sa stane až v najb­liž­ších mesia­coch), nezve­rej­nil nové pod­mienky ani neza­čal blo­ko­vať obsah tých, ktorí nové zmluvy nepod­píšu (to vraj príde behom pár dní).

Maga­zín TechC­runch píše, že medzi zablo­ko­va­nými inter­pretmi bude naprí­klad brit­ská spe­váčka Adele (jej hudbu vydáva XL Recor­dings), či kapela Arc­tic Mon­keys (vydáva Domino). Aby to nebolo tak jed­no­du­ché, nie­ktoré zo zablo­ko­va­ných kli­pov majú zmluvy s video spo­loč­nos­ťou Vevo, a tá zase odsú­hla­sila pod­mienky YOU­TUBE. Týka sa to naprí­klad videa Adele — Rol­ling in the Deep.

Je v tom skrátka veľký guláš. Neroz­luš­tili ho ani zahra­ničné médiá, ktoré zís­kali vyjad­re­nie zástup­cov Googlu. Ten zatiaľ nevys­vet­lil, prečo potre­bo­val nové pod­mienky, kto­rými proti sebe poštval “indie labele”. Ani to, prečo by si bežní poslu­cháči mali pla­tiť za klipy, ktoré sú a budú dostupné zadarmo. Pré­mi­ová služba bude bez reklám a klipy bude možné sťa­ho­vať k off­line počú­va­niu na mobil a tab­let. Je to ale naozaj taká výhoda, alebo prídu ešte ďal­šie bonusy? Čo sa stane s ama­tér­skymi hudob­níkmi, ktorí nemajú vyda­va­teľa, ale sami by chceli, aby ich klipy zará­bali pomo­cou reklám?

Google si musí dať veľký pozor, aby verej­nosti na tieto otázky zro­zu­mi­teľne odpo­ve­dal. Pre­tože, ak sa tak nestane, stra­tia na tom všetci. Nezá­vislí hudob­níci zmiznú z naj­väč­šej video siete, takže si ľudia tých zvyš­ných “10% hudob­ného prie­myslu” nájdu inde. A pré­mi­ové služby si zaplatí len pár nad­šen­cov, pre­tože na klipy im You­Tube postačí aj s rekla­mou a na počú­va­nie hudby off­line v mobile už majú Google Play Music, Spo­tify apod. (To vážne nie­kto sťa­huje do mobilu hudobné klipy?)

Pridať komentár (0)