You­Tu­be už nebu­de zadar­mo

Šandi / 18. júna 2014 / Business

Nová hudob­ná služ­ba zalo­že­ná na You­tu­be plat­for­me naozaj prí­de. Potvr­dil to den­ník Finan­cial Times pro­stred­níc­tvom con­tent direc­to­ra, Čecha Rober­ta Kync­la. Fir­ma záro­veň chys­tá nové pod­mien­ky pre hudob­ní­kov a vyda­va­te­ľov, kto­ré budú musieť pod­pí­sať, inak ich video­k­lip z You­Tu­be zmiz­ne.

Kyncl tvr­dí, že majú pod­pí­sa­nú zmlu­vu s 90% ľuď­mi z hudob­né­ho prie­mys­lu, nech už to čís­lo zna­me­ná čokoľ­vek. You­tu­be tak môže zma­zať pokoj­ne desa­ti­nu videí od labe­lov a inter­pre­tov, kto­rí na nové pod­mien­ky nepris­tú­pia.

Orga­ni­zá­cia WIN, kto­rá zastre­šu­je nezá­vis­lých vyda­va­te­ľov, už kon­com mája vyda­la sprá­vu, že pod­mien­ky sú šika­nu­jú­ce. Odme­ny vraj budú malé a veľ­kí vyda­va­te­lia ako Sony, War­ner ale­bo Uni­ver­sal ich budú mať lep­šie. Tvr­dí tiež, že WIN spra­vu­je naj­viac hud­by hneď po Uni­ver­sal, a tak by si ich mal You­Tu­be “hýč­kať”.

Goog­le si je ale pod­ľa Kync­la vedo­mý, že nemô­že uspo­ko­jiť všet­kých, ale napriek tomu uspe­jú a nová plat­for­ma bude prí­no­som tak pre fanú­ši­kov, ako aj pre tvor­cov obsa­hu. Vďa­ka pla­te­ným služ­bám zís­ka­jú nový zdroj príj­mov. To jedi­né zo sprá­vy Finan­cial Times vyplý­va. Goog­le zatiaľ služ­bu ofi­ciál­ne nevy­pus­til (to sa sta­ne až v najb­liž­ších mesia­coch), nezve­rej­nil nové pod­mien­ky ani neza­čal blo­ko­vať obsah tých, kto­rí nové zmlu­vy nepod­pí­šu (to vraj prí­de behom pár dní).

Maga­zín TechC­runch píše, že medzi zablo­ko­va­ný­mi inter­pret­mi bude naprí­klad brit­ská spe­váč­ka Ade­le (jej hud­bu vydá­va XL Recor­dings), či kape­la Arc­tic Mon­ke­ys (vydá­va Domi­no). Aby to nebo­lo tak jed­no­du­ché, nie­kto­ré zo zablo­ko­va­ných kli­pov majú zmlu­vy s video spo­loč­nos­ťou Vevo, a tá zase odsú­hla­si­la pod­mien­ky YOU­TU­BE. Týka sa to naprí­klad videa Ade­le — Rol­ling in the Deep.

Je v tom skrát­ka veľ­ký guláš. Neroz­luš­ti­li ho ani zahra­nič­né médiá, kto­ré zís­ka­li vyjad­re­nie zástup­cov Goog­lu. Ten zatiaľ nevys­vet­lil, pre­čo potre­bo­val nové pod­mien­ky, kto­rý­mi pro­ti sebe poštval “indie labe­le”. Ani to, pre­čo by si bež­ní poslu­chá­či mali pla­tiť za kli­py, kto­ré sú a budú dostup­né zadar­mo. Pré­mi­ová služ­ba bude bez reklám a kli­py bude mož­né sťa­ho­vať k off­li­ne počú­va­niu na mobil a tab­let. Je to ale naozaj taká výho­da, ale­bo prí­du ešte ďal­šie bonu­sy? Čo sa sta­ne s ama­tér­sky­mi hudob­ník­mi, kto­rí nema­jú vyda­va­te­ľa, ale sami by chce­li, aby ich kli­py zará­ba­li pomo­cou reklám?

Goog­le si musí dať veľ­ký pozor, aby verej­nos­ti na tie­to otáz­ky zro­zu­mi­teľ­ne odpo­ve­dal. Pre­to­že, ak sa tak nesta­ne, stra­tia na tom všet­ci. Nezá­vis­lí hudob­ní­ci zmiz­nú z naj­väč­šej video sie­te, tak­že si ľudia tých zvyš­ných “10% hudob­né­ho prie­mys­lu” náj­du inde. A pré­mi­ové služ­by si zapla­tí len pár nad­šen­cov, pre­to­že na kli­py im You­Tu­be posta­čí aj s rekla­mou a na počú­va­nie hud­by off­li­ne v mobi­le už majú Goog­le Play Music, Spo­ti­fy apod. (To váž­ne nie­kto sťa­hu­je do mobi­lu hudob­né kli­py?)

Pridať komentár (0)