Z nuly až na vrchol

Ľubomír Tereš / 19. apríla 2015 / Tools a produktivita

Nie­ktorí z naj­bo­hat­ších ľudí súčas­nosti mali skromné​začiatky. Podľa Daily Finance, “tak­mer dve tre­tiny sve­to­vých miliar­dá­rov, vybu­do­vali svoje bohat­stvo od nuly, spo­lie­ha­júc sa len na vlastnú túžbu a odhod­la­nie, nie na dobré gény.”

Tak naprí­klad, prvou prá­cou maji­teľa značky Vir­gin Richarda Bran­sona, bol pre­daj via­noč­ných strom­če­kov. Vlast­ník bas­ket­ba­lové klubu Dal­las Meve­ricks Mark si zará­bal pre­dá­va­ním vriec na odpadky. CEO spo­loč­nosti Las Vegas Sands Shel­don Adel­son pra­co­val ako rozná­šač novín a taký Elon Musk, zakla­da­teľ Tesla Motors a Pay­Pal, začí­nal kari­éru písa­ním video­hier.

Howard Schultz

Ceo Star­bucksu vyras­tal v Bro­ok­lyne spo­ločne s jeho rodičmi a súro­den­cami. Jeho matka, ktorá nedo­kon­čila ani strednú školu, svo­jim deťom neus­tále hovo­rila, aby verili vo svoj vlastný úspech. Schult­zov otec pra­co­val a pod­po­ro­val synovu vášeň k športu. Po tom, ako dostal Howard fut­ba­lové šti­pen­dium na Michi­gan­skej uni­ver­zite sa stal prvým čle­nom rodiny, ktorý štu­duje na vyso­kej škole. “Zis­til som, že som nebol taký dobrý fut­ba­lista, ako som si mys­lel a nako­niec som s fut­ba­lom skon­čil“, píše Schultz vo svo­jej knihe. Aby si mohol dovo­liť pla­tiť školu, musel si zobrať pôžičky alebo občas daro­vať krv, čo mu vynieslo nejaké peniaze navyše. Nako­niec skon­čil zamest­naný v Star­buckse ako mar­ke­tin­gový ria­di­teľ. Postupne sa však vypra­co­val na ria­di­teľa a pod jeho vede­ním sa z malej siete kaviarní, stal naj­väčší obchodný reťa­zec obcho­du­júci s kávou na svete, s vyše 5500 pre­vádz­kami v 50 kra­ji­nách sveta.

Sara Bla­kely

Sarah je jedna z najm­lad­ších “self-made“ žen­ských miliar­dá­rok na svete. Cesta k jej úspe­chu však nebola taká jed­no­du­chá. Dva­krát sa pokú­šala dostať na právo, avšak vždy neús­pešne. Neskôr sa zamest­nala v parku Walt Dis­ney ako pomocná pra­cov­níčka. Ďal­ších 7 rokov pre­dá­vala faxové prí­stroje, aby konečne spra­vila naj­lep­šie roz­hod­nu­tie svojho života. Všetky svoje úspory v hod­note 5000$ inves­to­vala na roz­beh svo­jej budú­cej firmy, Spanx.

Jeff Bezos

CEO Ama­zonu bol už od naro­de­nia mecha­nický typ, keď sa pokú­sil roz­mon­to­vať jeho vlastnú det­skú pos­tieľku. Ako tíne­džer pra­co­val jedno leto v McDonald’s. Nasle­du­júci rok sa však už vydal na pod­ni­ka­teľ­skú dráhu a spus­til letný kemp pre deti, ktoré sa chceli naučiť viac o vede a tech­nike. Za každé zo 6 detí, ktoré sa pri­hlá­sili, zin­ka­so­val $600. Hoci Jef­fov maje­tok má v súčas­nosti hod­notu nie­koľko miliárd dolá­rov, v roz­ho­vore pre Seatt­ler Times uvie­dol, že ako dieťa musel tvrdo pra­co­vať na ranči jeho sta­rého otca.

Jan Koum

Ako 16 ročný emig­ro­val spolu s mat­kou z Ukra­jiny do Spo­je­ných štá­tov. Život v novej kra­jine bol ťažký a rodina sa spo­lie­hala len na štátnu pomoc. Ako tíne­džer sa Koum učil prog­ra­mo­vať, a keď dospel, zalo­žil appku What­sApp, ktorú Face­book odkú­pil za 19 miliárd dolá­rov.

Larry Eli­son

Keď sa Larry naro­dil, jeho mladá mama sa nedo­ká­zala o neho posta­rať a preto bol zve­rený do sta­rost­li­vosti prí­buz­ných. Jeho adop­tívny otec bol chu­dobný ruský imig­rant. Po smrti adop­tív­nej matky odišiel Eli­son z uni­ver­zity a namie­ril si to do Kali­for­nie, kde strie­dal jeden job za dru­hým. Raz pove­dal, že “mal všetky pred­po­klady na to, aby nikdy neus­pel“. V roku 1977 však zalo­žil dátovú spo­loč­nosť Oracle, ktorá má momen­tálne zastú­pe­nie v 150 štá­toch sveta.

Zhang Xin

Zhang Xin je šéf­kou jed­nej z naj­väč­ších čín­skych rea­lit­ných spo­loč­ností SOHO China. Zhang pre­žila mla­dosť v chu­dobe. Pra­co­vala v továrni na výrobu hra­čiek v Hong Kongu. Trvalo jej 5 rokov, kým si vôbec našet­rila peniaze na letenku do Lon­dýna, kde absol­vo­vala kurz anglič­tiny. Následne začala štu­do­vať na Cam­brid­ges­kej uni­ver­zite a pra­co­vala pre Gold­man Sachs v New Yorku. “Každý pochá­dza z neznáma, to je jed­no­du­cho Čína“, pove­dala pre CNN minulý rok.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)