Z nuly k obla­kom: CEO Ser­ve­ro­ma­tu Milan Pašek vďa­ka svo­jej prá­ci hrá hry aj cez pra­cov­nú dobu

Marianna Mikešová / 15. mája 2017 / Rozhovory

zdroj: archív Milana Pašeka/Serveromat

Vždy vedel, že chce pod­ni­kať, a názov a logo svo­jej prvej fir­my pre­to vymys­lel už na stred­nej ško­le. Slo­ven­ský pod­ni­ka­teľ Milan Pašek dnes ria­di dve úspeš­né čes­ké spo­loč­nos­ti, v kto­rých si plní svo­je biz­ni­so­vé sny o zahra­nič­ných trhoch v Bra­zí­lii či Sin­ga­pu­re, ale aj tie det­ské. Naprí­klad o počí­ta­čo­vých hrách. 

Ahoj, Milan, si CEO a zakla­da­te­ľom dvoch IT spo­loč­nos­tí, kto­ré posky­tu­jú web a ser­ver hos­ting. Quan­ta­soft vzni­kol ako slo­ven­ská spo­loč­nosť a Ser­ve­ro­mat je čes­kou fir­mou. Pre­čo je to tak?

Quan­ta­soft bol pôvod­ne zalo­že­ný na Slo­ven­sku hlav­ne z for­mál­nych dôvo­dov pred vstu­pom Slo­ven­ska a Čes­ka do EU. Hlav­ným dôvo­dom pre­su­nu bolo nepod­po­re­nie môj­ho pod­ni­ka­teľ­ské­ho plá­nu v oblas­ti vývo­ja bio­met­rie Agen­tú­rou na pod­po­ru vyskú­ma a vývo­ja na Slo­ven­sku. V tej dobe som v USA pra­co­val ako špe­cia­lis­ta na vývo­ji bio­met­ric­kých sys­té­mov a odô­vod­ne­nie nepod­po­re­nia bolo, že nemám vyso­koš­kol­ské vzde­la­nie a iné odbor­né pred­po­kla­dy na dosia­hnu­tie výsled­ku.

Krát­ko na to ma však pod­po­ril Vědec­ký inku­bá­tor ČVUT a o rok neskôr Jiho­mo­rav­ské ino­vač­ní cen­trum (JIC). Zalo­žil som vďa­ka tomu novú spo­loč­nosť Quan­ta­soft, s.r.o. a pre­su­nul všet­ky zahra­nič­né akti­vi­ty zo Slo­ven­ska do ČR už v roku 2006.

Vní­maš neja­ké výho­dy pod­ni­ka­nia v Čes­ku opro­ti pod­ni­ka­niu na Slo­ven­sku?

Pod­ni­ka­teľ­ské a inves­tič­né mož­nos­ti boli už v tej dobe v Čes­ku nepo­rov­na­teľ­né so Slo­ven­skom. Pra­ha je cen­trom biz­ni­su a prí­le­ži­tos­tí ďalej na západ.

Foto: archív Mila­na Paše­ka

Situ­ova­nie tvoj­ho biz­ni­su do Čes­kej repub­li­ky zrej­me súvi­sí aj s tvo­jím štú­di­om v Pra­he. Čo ťa pre­sved­či­lo zostať tu aj po doštu­do­va­ní?

Po prí­cho­de do Pra­hy som si musel zais­tiť pra­vi­del­ný prí­jem, aby som mohol štu­do­vať. V porov­na­ní so Slo­ven­skom som našiel kva­li­fi­ko­va­nú prá­cu okam­ži­te v prvom roč­ní­ku a zais­til som si tým prí­jem na štart pod­ni­ka­nia.

Ško­lu si však dokon­čil len s titu­lom Bc. Pre­čo?

Štu­do­val som magis­ter­ské štú­dium, kto­ré sa neroz­de­ľo­va­lo na Bc. a Ing. V sied­mom roku štú­dia som nara­zil na nepre­ko­na­teľ­ný prob­lém a vyho­di­li ma. Uzna­li mi posled­ných 5 rokov štú­dia, musel som zno­vu opa­ko­vať prvý roč­ník a tým som ukon­čil svo­je štú­dium s titu­lom Bc., kto­rý mi na Slo­ven­sku nepla­tí a ani ho nepou­ží­vam. Nie je to pre mňa dôle­ži­té.

Napriek tomu, že tvo­je fir­my sú úspeš­né a majú pre­sah aj do zahra­ni­čia, mno­hí Slo­vá­ci ich nemu­sia poznať. Ako by si nám ich krát­ko pred­sta­vil?

Quan­ta­soft spus­til prvý ASP.NET web hos­ting na Slo­ven­sku a za minu­lý rok je 30 % príj­mu z web hos­tin­gu a clou­do­vých slu­žieb zo Slo­ven­ska. Aj po 10 rokoch stá­le cíti­me, že je trh na Slo­ven­ku málo kon­ku­renč­ný. Quan­ta­soft sa zaobe­rá hlav­ne posky­to­va­ním ICT slu­žieb a vlast­ným vývo­jom a výsku­mom v oblas­ti clou­du, bio­met­rie, počí­ta­čo­vé­ho vide­nia, ume­lej inte­li­gen­cie (AI) a Big Data.

Ser­ve­ro­mat vzni­kol ako pro­jekt Quan­ta­sof­tu, kto­rý sa odde­lil do novej spo­loč­nos­ti zame­ra­nej na game ser­ver hos­ting a e-sports a je od začiat­ku cie­le­ný glo­bál­ne. Za nece­lé dva roky sme poskyt­li viac než 500 tis. slu­žieb uží­va­te­ľom z viac než 230 kra­jín sve­ta. Do Ser­ve­ro­ma­tu inves­to­va­li v rám­ci Seed inves­tí­cie vo výš­ke 100 tis. EUR spo­loč­nosť Rein­ven­ted a Kamil Kou­pý (Per­for­mio, TIS­CA­LI MEDIA).

Foto: archív Mila­na Paše­ka

Pod­ni­kať si začal už na vyso­kej ško­le. Spo­mí­naš si ešte na svo­je začiat­ky ale­bo na to, čo ťa k pod­ni­ka­niu pri­vied­lo?

Odjak­ži­va som chcel roz­be­hnúť vlast­ný biz­nis. Názov a logo Quan­ta­sof­tu vznik­lo už v prvom roč­ní­ku na stred­nej ško­le, keď som mal 16 rokov. Čakal som len na to, aby som to mohol for­mál­ne usku­toč­niť. Hneď ako to bolo mož­né som vytvo­ril ofi­ciál­ny pod­ni­ka­teľ­ský plán, zalo­žil si živ­nosť a spus­til prvý web.

Opla­tí sa pod­ľa teba začať pod­ni­kať už počas štú­dia?

Čím skôr tým lep­šie. Z vlast­nej skú­se­nos­ti môžem pove­dať, že vybu­do­vať fun­gu­jú­cu spo­loč­nosť, služ­by, znač­ku, zais­tiť finan­co­va­nie a pop­ri tom dospieť trvá tých 10 rokov.

V roku 2006 si sa stal Mic­ro­soft Stu­dent Par­tne­rom. Čo to v pra­xi zna­me­ná a čo ti to pri­nies­lo?

V tej­to dobe pri­chá­dzal .NET a videl som v tom per­spek­tí­vu. Z C/C++ prog­ra­má­to­ra som sa stal do dňa na deň C# .NET prog­ra­má­to­rom. Navy­še exis­to­va­lo viac ako 300 posky­to­va­te­ľov web hos­tin­gu na Linu­xe. Chcel som uro­biť nie­čo nové a tým vzni­kol prvý ASP.NET free web hos­ting na Slo­ven­sku a dru­hý v Čes­ku. To bol tak­tiež jeden z dôvo­dov, pre­čo som sa chcel stať Mic­ro­soft Stu­dent Par­tne­rom a zame­rať sa hlav­ne na tech­no­ló­gie Mic­ro­sof­tu.

Dnes vo fir­me posky­tu­je­te Mic­ro­soft služ­by. Ako vní­maš Mic­ro­soft pro­duk­ty, naprí­klad MS Azu­re?

Väč­ši­na našej core infra­štruk­tú­ry je posta­ve­ná na Mic­ro­soft tech­no­ló­giách. Aj Linu­xy vir­tu­ali­zu­je­me na Hyper-V. Mic­ro­soft vďa­ka Azu­re uro­bil veľ­ký pokrok vo vlast­ných pro­duk­toch, byrok­ra­cii a nemu­se­li sme vyme­niť tech­no­ló­giu. Mic­ro­soft Azu­re nám umož­nil dostať sa na glo­bál­ne trhy napr. do Bra­zí­lie, Sin­ga­pu­ru, Japon­ska, Aus­trá­lie atď. Mic­ro­soft sa sku­toč­ne sna­ží pris­pô­so­biť situ­ácii a zatiaľ úspeš­ne.

Foto: archív Mila­na Paše­ka

Quan­ta­soft si zalo­žil už pred 13 rok­mi. Kam sa za ten čas fir­ma posu­nu­la?

Za túto dobu sme uro­bi­li desiat­ky men­ších aj väč­ších chýb, kto­ré nás nauči­li ako nepre­hrať a ísť ďalej za svo­jím snom. Trans­for­mo­va­li sme star­tup na funkč­nú spo­loč­nosť s orga­ni­zač­nou štruk­tú­rou, čo je veľ­mi nároč­ný a náklad­ný pro­ces.

Clou­do­vé služ­by vznik­li hlav­ne z dôvo­du potre­by infra­štruk­tú­ry pre posky­to­va­nie vlast­ných rie­še­ní. Quan­ta­soft bol už na začiat­ku cie­le­ný na tvor­bu bio­met­ric­kých a prí­stu­po­vých sys­té­mov ale­bo rie­še­ní v oblas­ti spra­co­va­nia dát.

Posta­vi­li sme špič­ko­vý tím exper­tov špe­cia­li­zu­jú­ci sa na počí­ta­čo­vé vide­nie, ume­lú inte­li­gen­ciu, bio­met­riu a Big Data a clou­do­vé služ­by. V tej­to chví­li napr. pra­cu­je­me na uni­kát­nom pro­of of con­cept (PoC) rie­še­ní integ­rá­cie ume­lej inte­li­gen­cie pria­mo do Big data v spo­lu­prá­ci so spo­loč­nos­ťa­mi Intel, Clou­de­ra a Cen­trom CERIT-SC na Masa­ry­ko­vej uni­ver­zi­te.

Aké sú vaše pred­nos­ti opro­ti kon­ku­ren­cii?

Sna­ží­me sa posky­to­vať služ­by, vývoj a výskum na naj­nov­ších tech­no­ló­giách. Vyví­ja­me nové pro­duk­ty už na tech­no­ló­giách vo ver­zii pre­view ale­bo robí­me pro­of of con­cept pro­jek­ty. Vďa­ka rých­los­ti nasa­de­nia nových tech­no­ló­gií do pro­duk­cie sme nie­koľ­ko rokov napred pred rie­še­nia­mi od veľ­kých kor­po­rá­cií.

Svo­ju pôsob­nosť ste už pred rok­mi roz­vi­nu­li zo Slo­ven­ska do Čes­ka, kde máte aj HQ a stá­le sa roz­ras­tá­te. Kto dnes tvo­rí vašu kli­en­te­lu? Prí­pad­ne, kde vidíš ďal­ší pries­tor pre poten­ciál­ny rast?

Máme veľ­mi diver­zi­fi­ko­va­né port­fó­lio zákaz­ní­kov. Sú to zákaz­ní­ci od fyzic­kých osôb až po nad­ná­rod­né kor­po­rá­cie. Naj­väč­šiu per­spek­tí­vu však vidí­me v oblas­ti ume­lej inte­li­gen­cie a Big Data, kde dedi­ko­va­ný tím pra­cov­ní­kov vyví­ja nové pro­duk­ty na tech­no­ló­giách budúc­nos­ti.

Foto: Ser­ve­ro­mat

Na dru­hej stra­ne Ser­ve­ro­mat je rela­tív­nym nová­či­kom na trhu. Pre­čo prá­ve hry?

Už na stred­nej ško­le mal Quan­ta­soft pod­ni­ka­teľ­ský zámer pro­du­ko­vať hry. Pou­ží­val som už v tej dobe pokro­či­lé mul­ti­plat­form­né gra­fic­ké kniž­ni­ce (napr. Alleg­ro). Vytvo­ril som nie­koľ­ko funkč­ných pro­to­ty­pov hier, avšak aktu­ál­na situ­ácia mi nedo­vo­li­la dostať sa ďalej.

Pro­jekt Ser­ve­ro­mat a aktu­ál­ne mož­nos­ti mi umož­ni­li sa vrá­tiť k pôvod­nej myš­lien­ke Quan­ta­sof­tu. Namies­to vývo­ja hier však posky­tu­je­me glo­bál­ne onli­ne služ­by pre posky­to­va­nie her­ných ser­ve­rov a e-sports plat­for­my.

Ako vlast­ne game ser­ver hos­ting fun­gu­je? Aké sú vaše naj­väč­šie výzvy v tom­to odvet­ví?

Game ser­ver hos­ting a e-sports bola pre nás obrov­ská výzva. Služ­by sme pri­pra­vo­va­li v dobe, keď bol pre­view Win­do­ws Ser­ver 2016 a chce­li sme to posta­viť prá­ve na tech­no­ló­gii kon­taj­ne­rov ale­bo Doc­ke­ru.

Ani jed­na z tech­no­ló­gii na to nebo­la pri­pra­ve­ná, tak­že sme si na to sad­li na dva mesia­ce a naprog­ra­mo­va­li vlast­ný engi­ne pre posky­to­va­nie apli­kač­né­ho hos­tin­gu Minec­raft ser­ve­rov. Tým sme dosiah­li naj­vyš­šiu mož­nú úro­veň využi­tia fyzic­kých pros­tried­kov a odstrá­ni­li potre­bu pou­ží­vať tech­no­ló­gie tre­tích strán.

V e-sports je pre nás tak­tiež veľ­ká prí­le­ži­tosť na využi­tie ume­lej inte­li­gen­cie a Big Data, či už od tré­nin­gu hrá­čov, AI v hrách ale­bo ana­lý­zu rizík, pod­vo­dov a úto­kov.

Ďal­šia výzva bol glo­bál­ny pla­tob­ný styk, kde sme muse­li vyrie­šiť otáz­ku pri­jí­ma­nia pla­tieb z väč­ši­ny naj­väč­ších kra­jín sve­ta a od zákaz­ní­kov, kto­rí nema­jú ban­ko­vé účty a pla­tob­né kar­ty, napr. pomo­cou lokál­nych foriem pla­tieb ale­bo pomo­cou SMS.

Foto: archív Mila­na Paše­ka

Pra­cu­je­te aj v Ser­ve­ro­ma­te s MS pro­duk­ta­mi?

Ser­ve­ro­mat beží hlav­ne na pro­duk­toch a tech­no­ló­giách Mic­ro­sof­tu. Dáva nám to obrov­ské mož­nos­ti a fle­xi­bi­li­tu. Potre­bo­va­li sme totiž vyvi­núť tie­to služ­by bles­ku­rých­lo a schop­né okam­ži­tej pro­duk­cie.

Čo si mys­líš o več­nej otáz­ke, či PC hry roz­ví­ja­jú men­tál­ne schop­nos­ti detí ale­bo im naopak ško­dia?

Moje deti vo veku 3 a 5 rokov doká­žu ovlá­dať naj­rôz­nej­šie dru­hy zaria­de­ní. 5-roč­ný syn sa z You­Tu­be učí sám pou­ží­vať Minec­raft, pre­to­že na to nemám čas a potom mi uka­zu­je, čo nové uro­bil.

Na roz­diel od iných hier je Minec­raft kre­a­tív­nou plat­for­mou, kde sa dá vo vir­tu­ál­nom sve­te vytvo­riť čokoľ­vek. Doma pou­ží­va­me hlav­ne mod­pack Tek­kit Legends, kto­rý obsa­hu­je napr. módy na elek­tro­nic­ké obvo­dy ale­bo aj jad­ro­vú fyzi­ku.

Urči­té hry men­tál­ne pod­po­ru­jú schop­nos­ti detí, ale všet­ko má svo­je medze. Rodi­čia by mali dávať pozor na to, aké dru­hy hier ich deti hra­jú, na čo sa na You­Tu­be poze­ra­jú a tak­tiež sa to sna­žiť obme­dzo­vať v závis­los­ti na zme­ne sprá­va­nia detí.

Hráš sám vo voľ­nom čase hry ale­bo ti už pop­ri biz­ni­se na také­to veci nezos­tá­va čas? Prí­pad­ne čomu iné­mu sa ešte venu­ješ ako hob­by?

Vďa­ka Ser­ve­ro­ma­tu sa musím veno­vať hrám aj v pra­cov­nej dobe. Orga­ni­zu­je­me inter­né her­né pár­ty na tes­to­va­nie funkč­nos­ti mul­tip­la­y­er hier na Ser­ve­ro­ma­te. Osob­ne mám rad­šej star­šie hry typu Age of Empi­res 2 ale­bo StarC­raft II. Vo voľ­nom čase sa okrem toho sna­žím veno­vať rodi­ne a štú­diu nových tech­no­ló­gií napr. v oblas­ti ume­lej inte­li­gen­cie.

Pridať komentár (0)