Za málo peňazí, veľa muziky? 3D tla­čia­reň TIKO

Ľubomír Tereš / 22. apríla 2015 / Tech a inovácie

Ďal­ším zau­jí­ma­vým pro­jek­tom, ktorý sa nedávno obja­vil na Kicks­tar­teri, je 3D tla­čia­reň TIKO. Cel­kový kon­cept bol navr­hnutý najmä ako alter­na­tíva pre ľudí, ktorí túžia po kva­lite avšak za roz­umnú cenu. Tiko sa teší veľ­kej obľube u ľudí, keďže na Kicks­ta­re­teri rai­sol už tak­mer 20 náso­bok plá­no­va­nej sumy $100 000 dolá­rov. V čom teda spo­číva jeho uni­kát­nosť?

Väč­šina 3D tla­čiarní je zlo­žená z nie­koľ­kých častí, ktoré sú ťažké, neprak­tické a ľahko sa dajú poško­diť. TIKO sa však v tom smere od kon­ku­ren­cie výrazne odli­šuje. Uni­body kon­štruk­cia a kom­paktné roz­mery zabez­pe­čujú, aby ste mohli s touto tla­čiar­ňou pra­co­vať tak­mer kde­koľ­vek a to dokonca aj počas sil­ného vetra. Ako je to možné?

Ak pod ňu umiest­nite pod­ložku a nasa­díte zvy­šok tela, zabez­pe­číte tým her­me­tické uzat­vo­re­nie, ktoré vám zaručí bez­prob­lé­mové tla­če­nie aj za veter­ného poča­sia. Prin­cíp fun­go­va­nia TIKA je zalo­žený na delta mecha­nizme zlo­že­ného z 3 ramien, ktorý riadi hla­vicu. Výrob­co­via sa od samého začiatku sna­žili vytvo­riť mecha­nicky presnú tla­čia­reň bez nut­nosti špe­ciál­nych a dra­hých súčias­tok a naozaj sa im to poda­rilo.

TIKO je schopný tla­čiť neuve­ri­teľne kon­zis­tentné vrstvy porov­na­teľné s oveľa drah­šími tla­čiar­ňami. Nie­lenže môžete tla­čiť veľké objekty, môžete ich aj ľahko odde­liť od základne, čo nie vždy býva u 3D tla­čiarní samoz­rej­mos­ťou. TIKO pod­ložka je fle­xi­bilná, takže ako náhle je tlač hotová, stačí tla­čia­reň nadvi­hnúť, jemne pod­ložku poohý­bať a následne vybrať vytla­čený pred­met. Zásob­ník pra­cuje s vlák­nami s prie­me­rom 1.75 mili­metra v štan­dard­nom 1kg balení. Ak by sa vám počas tlače náho­dou minula náplň do tla­čiarne, pro­ces sa auto­ma­ticky pre­ruší, pokým sa nedo­pl­nia zásoby. Pripo­je­ním TIKA do cloudu doká­žete tla­čiť tak­mer z aké­ho­koľ­vek miesta. Prácu mu však môžete zadať aj pomo­cou vášho smart­fónu. Nemáte Wi-fi pri­po­je­nie? Nevadí, TIKO spustí vlastný pre­no­sový bod a prob­lém je vyrie­šený. Pri tomto pro­jekte je asi naj­viac zmie­ňo­vaná jeho rela­tívne nízka cena. Ak by ste si teda náho­dou chceli jednu takúto tla­čia­reň zaob­sta­rať, pri­pravte si zhruba 165 eur.

zdroj: kickstarter.com

Pridať komentár (0)