Za touto trojicou slovenských značiek stoja úspešné mamičky

  • Malé biznisy žien, ktoré s podnikaním začali po narodení dieťaťa rastú ako huby po daždi
  • Pred návratom na staré pracovné miesto uprednostňujú vlastné podnikanie
  • Nasledujúce tri značky sú skvelým príkladom
cowomen-1450074-unsplash
Unsplash
  • Malé biznisy žien, ktoré s podnikaním začali po narodení dieťaťa rastú ako huby po daždi
  • Pred návratom na staré pracovné miesto uprednostňujú vlastné podnikanie
  • Nasledujúce tri značky sú skvelým príkladom

Koľko čerstvých mamičiek v tvojom okolí sa pustilo do podnikania s drobcom v kočíku? No sme si istí, že minimálne o jednej si počul. Práve materská dovolenka sa pre ženy stáva časom, kedy sa rozhodnú pustiť do vlastného biznisu.

Psychologička Denisa Pinková pre Startitup povedala: „Žena sa stane oveľa fle­xi­bil­nej­šou, em­pa­tic­kej­šou, schop­nou zvlá­dať mnohé zá­ťa­žové si­tu­ácie na­raz a tak­tiež ustáť hl­bokú frus­trá­ciu emočnú či spán­kovú. Je to prí­nos vzác­nych da­ností, ktoré sú však pre dnešný pra­covný trh za­lo­žený na vý­kone, vi­di­teľ­ných vý­sled­koch a ro­bo­tizme málo oce­nené a vy­hľa­dá­vané.” Pripomína tiež, že v práci trávime polovicu života a je teda dôležité, aby sme si ju vyberali precízne.

Fertucha

Tri dámy Barbora, Petra a Lucia, sa počas materskej rozhodli, že sa už nechcú vrátiť na svoje bývalé pracovné miesta, ale otvoria si vlastný biznis. Jednoducho začali robiť, čo majú najradšej a vznikla Fertucha.

V marci už otvorili svoju tretiu prevádzku, dnes majú viac ako 20 zamestnancov a hospodárske výsledky roku 2018 síce ešte nie sú známe, no tie z roku 2018 hovoria o tržbách vo výške 564-tisíc eur. V roku 2017 tri priateľky dokonca vyhrali aj prestížne ocenenie EY Začínajúci podnikateľ roka. Ak chceš vedieť viac, prečítaj si náš minuloročný rozhovor TU.

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Fertucha (@fertucha.pekaren),

Baša Števulová

Naša bývalá reprezentantka v snowboardingu svoju kariéru prerušila po desiatich rokoch kvôli tomu, že s ňou sponzor ukončil spoluprácu. Prišlo to však v správny čas, dokončila školu a prišiel malý Tobiáš.

Ak máš slovenské hviezdy na Instagrame v malíčku, tak Tobiša určite poznáš tiež a vieš aj, že Baša popri materskej nezaháľa. V našom nedávnom rozhovore (ktorý nájdeš TU) prezradila, že síce sa k snowboardu chce vrátiť, no verí aj, že sa rozbehne jej mini biznis DIOBO s oblečením pre deti.

„Ono ten ná­pad pri­šiel lo­gicky s die­ťa­ťom a mo­jom do­pyte po pro­dukte, ktorý som u nás ne­ve­dela zo­hnať. Som zás­tanca toho, že deti by sa mali ob­lie­kať milo a det­sky, nie do­spe­lácky. Za­čala som s tým sama, ale po­stupne som za­vo­lala ka­moške Domke, s kto­rou sa po­známe od ma­lička a po­ve­dala som jej, že by vlastne vô­bec ne­bolo od­veci ro­biť to spolu. Je cel­kom fajn, keď sa máte s kým o tú ra­dosť aj po­de­liť.“

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa DIOBO (@mydiobo),

Mile

Je úplne prirodzené, že mladé ženy s deťmi otvárajú biznis s tým, čo samé na trhu hľadajú a nenachádzajú. Aj v prípade Mile to bola túžba navrhnúť pre svoje deti oblečenie, ktoré v obchodoch len tak nenájdu. Na trhu sú už 5 rokov a tešia sa obrovskému záujmu.

Podľa FinStatu v roku 2017 dosiahli tržby v hodnote 233-tisíc eur a pre Startitup prezradili, na čom budú makať v najbližšej dobe.

„Plá­nov je na­ozaj veľmi veľa. Od za­čiatku roka cí­time akútnu po­trebu zme­niť chod firmy, dať jej štruk­túru a vy­čis­tiť pro­cesy. Tak­mer rok sme pra­co­vali na no­vom es­hope, a to teda bola ná­ročná zá­le­ži­tosť. Taká malá stavba domu, hoci sa to vô­bec ne­musí zdať. V bu­dúc­nosti by sme ho chceli vy­lep­šiť a sta­vať na jeho zá­kla­doch, aby bol ešte pria­teľ­skejší k na­šim zá­kaz­ní­kom. Lep­šie si chceme zor­ga­ni­zo­vať prácu, ro­biť ko­lek­cie s väč­ším pred­sti­hom.“ Celý rozhovor nájdeš TU.

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa mile (@mile_kidsclothing),

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech