Za úspe­chom veľ­kých firiem šťas­tie nehľa­daj

Lýdia Repová / 6. mája 2016 / Lifehacking

IKEA, H&M či ZARA muse­li tiež neja­ko začať. Čo ich však dosta­lo nahor nemá so šťas­tím veľa spo­loč­né­ho. Pri­ná­ša­me ti pár typov od tých­to spo­loč­nos­tí.

IKEA

Ikea pat­rí medzi naj­väč­ších dodá­va­te­ľov nábyt­ku na sve­te. Bola zalo­že­ná vo Švéd­sku v roku 1943. Aktu­ál­ne má 303 pre­daj­ní v 26 kra­ji­nách. Kaž­dý rok vypro­du­ku­je oko­lo 2000 nových pro­duk­tov, na kto­rých sa podie­ľa­lo 12 inter­ných dizaj­né­rov a oko­lo 60 – 70 exter­ných dizaj­né­rov.

ikea-of-sunrise-2-zoomed

foto: ecoplain-inc.com

Uva­žuj inak

V dobe, keď priš­la Ikea na trh, bolo v móde kupo­vať náby­tok ako urči­tý druh dlho­do­bej inves­tí­cie. Tomu­to chce­la Ikea zabrá­niť a pre­to zača­la vyrá­bať ceno­vo dostup­ný a moder­ný náby­tok, kto­rý ste si moh­li obmie­ňať bez zby­toč­ných výči­tiek.

Ikea-furniture-for-living-room-with-small-space-875x583

foto: encrypted-tbn2.gstatic.com

Zame­raj sa na cenu

Jed­nou z výhod Ikea je porov­na­nie cena — kva­li­ta. Keď­že kva­lit­né nábyt­ky sú väč­ši­nou drah­šie a tie lac­nej­šie zas evo­ku­jú nekva­lit­nosť, Ikea sta­vi­la na krás­nu stred­nú ces­tu a zača­la ponú­kať náby­tok, kto­ré­ho kva­li­ta a cena bola pres­ne tak aku­rát na to, aby si ľudia daný tovar zakú­pi­li.

.ikea-2010-catalog

foto: reshome.com

Minimum/maximum

Vďa­ka špič­ko­vej in-sto­re logis­ti­ke a cen­trál­ne­mu manaž­men­tu má Ikea pres­ný pre­hľad o dopy­te po tova­re. Vďa­ka tomu si vie vypo­čí­tať, kedy im sta­čí mať na skla­de menej (mini­mum) dané­ho tova­ru a kedy naopak je potreb­né tovar naskladniť(maximum).

Ikea-Brooklyn-Warehouse-Aisles

foto: wikipedia.org

H&M

Táto Švéd­ska spo­loč­nosť pat­rí medzi jed­nu z naj­väč­ších v odev­nom prie­mys­le. Zakla­da­te­ľom je Erling Pers­son, kto­rý otvo­ril svoj prvý obchod v roku 1947 vo Švéd­sku pod menom Hen­nes. Neskôr odkú­pil fir­mu Mau­ritz, vďa­ka čomu vzni­kol dneš­ný názov H&M. V dneš­nej dobe pat­rí do reb­ríč­ka top 100 spo­loč­nos­tí sve­ta spo­lu zo svo­ji­mi 3500 pre­daj­ňa­mi v 55 kra­ji­nách.rtx1qjqx-cropped

foto: qz.com

Spo­lu­pra­cuj

H&M tvo­rí tím pozos­tá­va­jú­ci zo 100 dizaj­né­rov, kto­rí spo­lu­pra­cu­jú s pri­bliž­ne 700 dodá­va­teľ­mi a 20 pro­duk­to­vý­mi cen­tra­mi po celom sve­te. To vytvá­ra úžas­nú sieť zabez­pe­ču­jú­cu dodáv­ky tova­ru do pre­daj­ní H&M.

rtxzds2

foto: static2.businessinsider.com

Buď “zele­ný”

Ako dob­re vie­me, H&M sa podie­ľa na nie­kto­rých eko pro­jek­toch, ako naprí­klad ponú­ka­nie recyk­lo­va­nia oble­če­nia či zní­že­nie spot­re­by elek­tric­kej ener­gie vo svo­jich pre­daj­niach a mno­ho ďal­ších. Dob­rý prí­klad pre osta­té fir­my.

hm5n-1-web

foto: nydailynews.com

Vytvor “boom” efekt

Zná­ma je spo­lu­prá­ca spo­loč­nos­ti H&M s rôz­ny­mi mód­ny­mi návrhár­mi na špe­ciál­nych kolek­ciách, kto­ré žnú veľ­ký úspech po celom sve­te. Vďa­ka tomu sa H&M dostá­va pra­vi­del­ne do pove­do­mia zákaz­ní­kov a na tie­to kolek­cie si ľudia vysto­ja aj rady.

balmain-x-hm-fragrance-forbeslife-1200x775

foto: www.freshmagazine.eu

ZARA

ZARA bola zalo­že­ná v roku 1975 v Špa­niel­sku Aman­ci­om Orte­gom. Táto odev­ná spo­loč­nosť si drží prím vo svo­jom odvet­ví s vyše 6900 pre­daj­ňa­mi v 86 kra­ji­nách po sve­te. Roč­ne pre­dá oko­lo 450 mili­ó­nov kusov oble­če­nia. Jej ses­ter­skou spo­loč­nos­ťou je Indi­tex kam par­tií naprí­klad Pull & Bear či Bersh­ka.

Zara

foto: thegoodrogue.com

Nene­chaj veci na náho­du

Vďa­ka svo­jej ver­ti­kál­nej štruk­tú­re zara doká­že kon­tro­lo­vať všet­ky zlož­ky od výro­by, dis­tri­bú­cie až po pre­daj. Vytvo­ri­la si tak svo­ju vlast­nú uzav­re­tú sieť a nič nene­chá­va náho­de.

11zara1-superJumbo

foto: portugaltextil.com

Dodr­žia­vaj dead­li­ny

Keď­že Zara spra­vu­je väč­ši­nu svo­jich dodá­vok sama, doká­že pres­ne kon­tro­lo­vať, aký a koľ­ko tova­ru sa dosta­ne do pre­daj­ní. Tým, že vyrá­ba pria­mo v Špa­niel­sku doká­že rých­lo záso­bo­vať Európ­sky trh.

zara-1sub

foto: brandsofspain.com

Komu­ni­kuj

Hlav­nou výho­dou spo­loč­nos­ti ZARA je čas­té obmie­ňa­nie tova­ru. Vďa­ka tomu si udr­žu­jú u zákaz­ní­kov pocit exklu­zi­vi­ty a vďa­ka kva­lit­ným mate­riá­lom si môže dovo­liť sta­no­viť aj vyš­šie ceny lebo vie, že to zákaz­ní­ci kúpia.

zara1

foto: blogs.ubc.ca

Zdroj: successstory.com, rply.com, wikipedia.prg, forbes.com, www.tradegecko.com

Pridať komentár (0)