Za úspe­chom veľ­kých firiem šťas­tie nehľa­daj

Lýdia Repová / 6. mája 2016 / Tools a produktivita

IKEA, H&M či ZARA museli tiež nejako začať. Čo ich však dostalo nahor nemá so šťas­tím veľa spo­loč­ného. Pri­ná­šame ti pár typov od týchto spo­loč­ností.

IKEA

Ikea patrí medzi naj­väč­ších dodá­va­te­ľov nábytku na svete. Bola zalo­žená vo Švéd­sku v roku 1943. Aktu­álne má 303 pre­dajní v 26 kra­ji­nách. Každý rok vypro­du­kuje okolo 2000 nových pro­duk­tov, na kto­rých sa podie­ľalo 12 inter­ných dizaj­né­rov a okolo 60 – 70 exter­ných dizaj­né­rov.

ikea-of-sunrise-2-zoomed

foto: ecoplain-inc.com

Uva­žuj inak

V dobe, keď prišla Ikea na trh, bolo v móde kupo­vať náby­tok ako určitý druh dlho­do­bej inves­tí­cie. Tomuto chcela Ikea zabrá­niť a preto začala vyrá­bať cenovo dostupný a moderný náby­tok, ktorý ste si mohli obmie­ňať bez zby­toč­ných výči­tiek.

Ikea-furniture-for-living-room-with-small-space-875x583

foto: encrypted-tbn2.gstatic.com

Zame­raj sa na cenu

Jed­nou z výhod Ikea je porov­na­nie cena — kva­lita. Keďže kva­litné nábytky sú väč­ši­nou drah­šie a tie lac­nej­šie zas evo­kujú nekva­lit­nosť, Ikea sta­vila na krásnu strednú cestu a začala ponú­kať náby­tok, kto­rého kva­lita a cena bola presne tak aku­rát na to, aby si ľudia daný tovar zakú­pili.

.ikea-2010-catalog

foto: reshome.com

Minimum/maximum

Vďaka špič­ko­vej in-store logis­tike a cen­trál­nemu manaž­mentu má Ikea presný pre­hľad o dopyte po tovare. Vďaka tomu si vie vypo­čí­tať, kedy im stačí mať na sklade menej (mini­mum) daného tovaru a kedy naopak je potrebné tovar naskladniť(maximum).

Ikea-Brooklyn-Warehouse-Aisles

foto: wikipedia.org

H&M

Táto Švéd­ska spo­loč­nosť patrí medzi jednu z naj­väč­ších v odev­nom prie­mysle. Zakla­da­te­ľom je Erling Pers­son, ktorý otvo­ril svoj prvý obchod v roku 1947 vo Švéd­sku pod menom Hen­nes. Neskôr odkú­pil firmu Mau­ritz, vďaka čomu vzni­kol dnešný názov H&M. V dneš­nej dobe patrí do reb­ríčka top 100 spo­loč­ností sveta spolu zo svo­jimi 3500 pre­daj­ňami v 55 kra­ji­nách.rtx1qjqx-cropped

foto: qz.com

Spo­lu­pra­cuj

H&M tvorí tím pozos­tá­va­júci zo 100 dizaj­né­rov, ktorí spo­lu­pra­cujú s pri­bližne 700 dodá­va­teľmi a 20 pro­duk­to­vými cen­trami po celom svete. To vytvára úžasnú sieť zabez­pe­ču­júcu dodávky tovaru do pre­dajní H&M.

rtxzds2

foto: static2.businessinsider.com

Buď “zelený”

Ako dobre vieme, H&M sa podieľa na nie­kto­rých eko pro­jek­toch, ako naprí­klad ponú­ka­nie recyk­lo­va­nia oble­če­nia či zní­že­nie spot­reby elek­tric­kej ener­gie vo svo­jich pre­daj­niach a mnoho ďal­ších. Dobrý prí­klad pre ostaté firmy.

hm5n-1-web

foto: nydailynews.com

Vytvor “boom” efekt

Známa je spo­lu­práca spo­loč­nosti H&M s rôz­nymi mód­nymi návrhármi na špe­ciál­nych kolek­ciách, ktoré žnú veľký úspech po celom svete. Vďaka tomu sa H&M dostáva pra­vi­delne do pove­do­mia zákaz­ní­kov a na tieto kolek­cie si ľudia vystoja aj rady.

balmain-x-hm-fragrance-forbeslife-1200x775

foto: www.freshmagazine.eu

ZARA

ZARA bola zalo­žená v roku 1975 v Špa­niel­sku Aman­ciom Orte­gom. Táto odevná spo­loč­nosť si drží prím vo svo­jom odvetví s vyše 6900 pre­daj­ňami v 86 kra­ji­nách po svete. Ročne predá okolo 450 mili­ó­nov kusov oble­če­nia. Jej ses­ter­skou spo­loč­nos­ťou je Indi­tex kam par­tií naprí­klad Pull & Bear či Bershka.

Zara

foto: thegoodrogue.com

Nene­chaj veci na náhodu

Vďaka svo­jej ver­ti­kál­nej štruk­túre zara dokáže kon­tro­lo­vať všetky zložky od výroby, dis­tri­bú­cie až po pre­daj. Vytvo­rila si tak svoju vlastnú uzav­retú sieť a nič nene­cháva náhode.

11zara1-superJumbo

foto: portugaltextil.com

Dodr­žia­vaj dead­liny

Keďže Zara spra­vuje väč­šinu svo­jich dodá­vok sama, dokáže presne kon­tro­lo­vať, aký a koľko tovaru sa dostane do pre­dajní. Tým, že vyrába priamo v Špa­niel­sku dokáže rýchlo záso­bo­vať Európ­sky trh.

zara-1sub

foto: brandsofspain.com

Komu­ni­kuj

Hlav­nou výho­dou spo­loč­nosti ZARA je časté obmie­ňa­nie tovaru. Vďaka tomu si udr­žujú u zákaz­ní­kov pocit exklu­zi­vity a vďaka kva­lit­ným mate­riá­lom si môže dovo­liť sta­no­viť aj vyš­šie ceny lebo vie, že to zákaz­níci kúpia.

zara1

foto: blogs.ubc.ca

Zdroj: successstory.com, rply.com, wikipedia.prg, forbes.com, www.tradegecko.com

Pridať komentár (0)