Zabez­pečte své souk­romí

Maroš Kovalčik / 19. augusta 2014 / Tools a produktivita

Šif­ro­vání sou­borů nebylo nikdy jed­no­dušší. Může za to Na¬dim Ko¬beis¬si, 23 letý prog­ra­má­tor naro­zený v Liba­nonu pra­cu­jící na tom aby bylo šif­ro­vání sou­borů více dostupné lidem na celém světě. Nidam pra­cuje na tomto prob­lému již více než 3 roky a tvrdí že řešení je stále daleko. 

Dlou­ho­leté výsledky Kobe­is­siho již nejed­nou při­nesly svůj výsle­dek. Vytvo­řil prog­ram na šif­ro­vání chatů komu­ni­kace Cryp­to­cat, který nebyl patřičně uznán z důvodu jeho nedos­tatků. Kobe­issi však tvrdí, že tyto nedos­tatky již odstra­nil. V sou­čas­nosti patří Cryp­to­cat patří k před­ním šif­ro­va­cím nástro­jům v cha­to­vací komu­ni­kaci.

To o čem se však dnes budeme bavit je další výtvor jeho práce. Jde o prog­ram k dosa­žení vysoké úrovně zabez­pe­čení sou­borů s náz­vem mini­Lock. Open-source a bez­platný plu­gin pro proh­lí­žeč dokáže zašif­ro­vat coko­liv od e-mai­lo­vých pří­loh, fotek až po sou­bory na Drop­boxu během pár sekund. Za pár vte­řin je uži­va­teli dostupné nepro­lo­mi­telné šif­ro­vání. Ser­ver Wired údajně vyzkou­šel jeho ranou verzi a údajně se sou­bory odes­lat zašif­ro­vané tak, že k němu neměl pří­stup nikdo (včetně orgánů čin­ných v trest­ním řízení či zpra­vo­daj­ských agen­tur) kromě urče­ného pří­jemce. Kromě pří­jemce ho nemohl dešif­ro­vat a pře­číst nikdo jiný. Pou­ží­vání mini­Locku je navíc velmi jed­no­du­ché a jak tvrdí Kobe­issi, nelze se u něj splést.

Pro pou­ží­vání není nutná žádná regis­trace. Mini­Lock při spu­tení poža­duje pouze heslo, které si uži­va­tel zvolí sám. Heslo musí obsa­ho­vat mini­málně 30 znaků nej­lépe slo­žité kom­bi­nace. Ze zada­ného hesla se vyge­ne­ruje tzv. veřejné heslo a souk­romé heslo které uži­va­tel nezná.

Mini­Lock šif­ruje pomocí elip­tické křivky. Tato křivka umož­ňuje odvo­dit Mini­Lock ID které má 44 znaků. z pří­stu­po­vého hesla uži­va­tele. Heslo se gene­ruje při kaž­dém vstupu takže není nutné si ho zapa­ma­to­vat.

Žádné přih­lá­šení a žádné hesla pro správu. Obě jsou odstra­něny. To je to co je spe­ciální,” řekl Kobe­issi. “Uži­va­tel může posí­lat a při­jí­mat sou­bory na jakém­ko­liv počí­tači kde je mini­Lock nains­ta­lo­ván bez potřeby žád­ného účtu jako to je u pod­pory jiných webů, a bez potřeby hesla jako PGP.”

Zdroj: wired.com

Pridať komentár (0)