Lie­tad­lá budúc­nos­ti budú mať také­to masív­ne disp­le­je

Michaela Líšková / 8. apríla 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Tha­les pred­sta­vu­je svoj pro­to­typ ‘Digi­tal Sky‘ – obra­zov­ku s uhlop­rieč­kou 21,3 pal­cov. Aby si mal lep­šiu pred­sta­vu, upres­ním, že je to 54,10 cen­ti­met­rov. Pria­mo pred tvo­ji­mi oča­mi a počas celé­ho letu.

Zdá sa, že exis­tu­je nepria­ma úme­ra medzi sofis­ti­ko­va­nos­ťou výba­vy, kto­rú ti počas letu aero­lin­ky ponú­ka­jú a množ­stvom pries­to­ru pre tvo­je nohy. Inak pove­da­né- čím menej pries­to­ru na nohy máš, tým viac bude ťa budú rozp­ty­ľo­vať fil­my , TV a rých­la Wi-Fi.

Názor­ný prí­klad ponú­ka nový pro­to­typ zábav­né­ho sys­té­mu od fran­cúz­skej spo­loč­nos­ti Tha­les, kto­rý ti počas letu bude robiť spo­loč­nosť. Fir­ma Tha­les sa roz­hod­la s nedos­tat­kom pries­to­ru na nohy bojo­vať tým, že mies­to toh­to pries­to­ru zväč­ši­la obra­zov­ky, kto­ré budú pred kaž­dým pasa­žie­rom. Spo­loč­nosť v Ham­bur­gu na začiat­ku mesia­ca pred­sta­vi­la pro­jekt s náz­vom ‘Digi­tal Sky’a ten­to názov je sku­toč­ne príz­nač­ný, pre­to­že ponú­ka 21,3-palcový doty­ko­vý disp­lej.

the points guy

foto: Zach Honig/ThePointsGuy

Ver­ti­kál­na orien­tá­cia LCD disp­le­jov nie je prá­ve ide­ál­na, pre­to­že pri sle­do­va­ní videí a fil­mov tak moni­tor dis­po­nu­je nad­byt­kom čier­ne­ho pries­to­ru. Nie že by to ľudí veľ­mi odra­di­lo od ich pou­ží­va­nia. Ak k tomu náho­dou ale pred­sa len dôj­de, môžeš disp­lej využiť na iné akti­vi­ty, naprí­klad hra­nie hier, pre­ze­ra­nie časo­pi­sov či sle­do­va­nie polo­hy letu na mape. Už samot­ná veľ­kosť obra­zov­ky ale pôso­bí luxus­ne a honos­ne. Avšak je dosť mož­né, že nie­kto­rým, naj­mä star­ším pasa­žie­rom, sa bude zdať moni­tor až skľu­ču­jú­co veľ­ký.

Ako som už spo­mí­na­la, Digi­tal Sky je zatiaľ iba pro­to­typ, a urči­te nie je jedi­nou zába­vou pri dlhých letoch, kto­rú môže­me v budúc­nos­ti oča­ká­vať. Nie­kto­ré aero­lí­nie expe­ri­men­tu­jú s tab­let­mi, kto­ré roz­dá­va­jú pasa­žie­rom, pre­to­že je s tým menej prá­ce ako s inšta­lá­ci­ou sedad­lo­vé­ho sys­té­mu. Ďal­šie sa sústre­ďu­jú na ponú­ka­ný obsah a Wi-Fi.

Čo nové nám ešte aero­lí­nie ponúk­nu, aby zmier­ni­li utr­pe­nie z dlhé­ho letu, tým sa nechá­me prek­va­piť. Zatiaľ je však isté, že ak chceš viac pries­to­ru na nohy, ten­to luxus ponú­ka let prvou trie­dou. Nuž, a za luxus sa pla­tí.

DSC01842

foto: Zach Honig/ThePointsGuy

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej fot­gra­fie: hypebeast.com

Pridať komentár (0)