Lie­tadlá budúc­nosti budú mať takéto masívne disp­leje

Michaela Líšková / 8. apríla 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Tha­les pred­sta­vuje svoj pro­to­typ ‘Digi­tal Sky‘ – obra­zovku s uhlop­rieč­kou 21,3 pal­cov. Aby si mal lep­šiu pred­stavu, upres­ním, že je to 54,10 cen­ti­met­rov. Priamo pred tvo­jimi očami a počas celého letu.

Zdá sa, že exis­tuje nepriama úmera medzi sofis­ti­ko­va­nos­ťou výbavy, ktorú ti počas letu aero­linky ponú­kajú a množ­stvom pries­toru pre tvoje nohy. Inak pove­dané- čím menej pries­toru na nohy máš, tým viac bude ťa budú rozp­ty­ľo­vať filmy , TV a rýchla Wi-Fi.

Názorný prí­klad ponúka nový pro­to­typ zábav­ného sys­tému od fran­cúz­skej spo­loč­nosti Tha­les, ktorý ti počas letu bude robiť spo­loč­nosť. Firma Tha­les sa roz­hodla s nedos­tat­kom pries­toru na nohy bojo­vať tým, že miesto tohto pries­toru zväč­šila obra­zovky, ktoré budú pred kaž­dým pasa­žie­rom. Spo­loč­nosť v Ham­burgu na začiatku mesiaca pred­sta­vila pro­jekt s náz­vom ‘Digi­tal Sky’a tento názov je sku­točne príz­načný, pre­tože ponúka 21,3-palcový doty­kový disp­lej.

the points guy

foto: Zach Honig/ThePointsGuy

Ver­ti­kálna orien­tá­cia LCD disp­le­jov nie je práve ide­álna, pre­tože pri sle­do­vaní videí a fil­mov tak moni­tor dis­po­nuje nad­byt­kom čier­neho pries­toru. Nie že by to ľudí veľmi odra­dilo od ich pou­ží­va­nia. Ak k tomu náho­dou ale predsa len dôjde, môžeš disp­lej využiť na iné akti­vity, naprí­klad hra­nie hier, pre­ze­ra­nie časo­pi­sov či sle­do­va­nie polohy letu na mape. Už samotná veľ­kosť obra­zovky ale pôsobí luxusne a honosne. Avšak je dosť možné, že nie­kto­rým, najmä star­ším pasa­žie­rom, sa bude zdať moni­tor až skľu­ču­júco veľký.

Ako som už spo­mí­nala, Digi­tal Sky je zatiaľ iba pro­to­typ, a určite nie je jedi­nou zába­vou pri dlhých letoch, ktorú môžeme v budúc­nosti oča­ká­vať. Nie­ktoré aero­lí­nie expe­ri­men­tujú s tab­letmi, ktoré roz­dá­vajú pasa­žie­rom, pre­tože je s tým menej práce ako s inšta­lá­ciou sedad­lo­vého sys­tému. Ďal­šie sa sústre­ďujú na ponú­kaný obsah a Wi-Fi.

Čo nové nám ešte aero­lí­nie ponúknu, aby zmier­nili utr­pe­nie z dlhého letu, tým sa necháme prek­va­piť. Zatiaľ je však isté, že ak chceš viac pries­toru na nohy, tento luxus ponúka let prvou trie­dou. Nuž, a za luxus sa platí.

DSC01842

foto: Zach Honig/ThePointsGuy

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej fot­gra­fie: hypebeast.com

Pridať komentár (0)