Zabudni na Viedeň aj Budapešť. Najkrajšie vianočné trhy v Európe nájdeš už tri roky po sebe v tomto meste

Interez.sk / 30. novembra 2018 / Zaujímavosti

 • Spolu s pri­chá­dza­jú­cimi Via­no­cami sa v mes­tách za­čí­najú aj ob­ľú­bené via­nočné trhy
 • Tie v Bra­ti­slave, Viedni, Bu­da­pešti či v Kra­kove roz­hodne stoja za náv­števu. Ani zďa­leka však ne­pat­ria k európ­skej špičke
 • Už nie­koľko ro­kov po sebe vy­hráva ti­tul za naj­lep­šie a najk­raj­šie via­nočné trhy hlavné mesto Chor­vát­ska
zdroj: Unsplash
 • Spolu s pri­chá­dza­jú­cimi Via­no­cami sa v mes­tách za­čí­najú aj ob­ľú­bené via­nočné trhy
 • Tie v Bra­ti­slave, Viedni, Bu­da­pešti či v Kra­kove roz­hodne stoja za náv­števu. Ani zďa­leka však ne­pat­ria k európ­skej špičke
 • Už nie­koľko ro­kov po sebe vy­hráva ti­tul za naj­lep­šie a najk­raj­šie via­nočné trhy hlavné mesto Chor­vát­ska

Via­nočná tu­ris­tika sa za po­sledné roky stala ob­ľú­be­nou ak­ti­vi­tou mno­hých Slo­vá­kov. Do Viedne, Prahy, Bu­da­pešti, Kra­kova či Var­šavy jaz­dia po­čas de­cem­bra zo slo­ven­ských miest plné au­to­busy tu­ris­tov. „Fa­kul­ta­tívne vý­lety“ sú v po­nuke aj do toho najk­raj­šieho via­noč­ného mesta Európy. Nie je to Vie­deň, Lon­dýn, Bu­da­pešť ani Pa­ríž. Reb­ríčku najk­raj­ších via­noč­ných tr­hov kra­ľuje už nie­koľko ro­kov po sebe Záh­reb.

Advent Fair, Zagreb, Croatia

V Záh­rebe žije v sú­čas­nosti pri­bližne 800-ti­síc ľudí. His­to­rické cen­trum mesta patrí k tým naj­za­cho­va­lej­ším v ce­lom Chor­vát­sku. Miestne via­nočné trhy sa roz­kla­dajú na nie­koľ­kých uli­ciach, ná­mes­tiach, ale aj vo ve­rej­ných par­koch. Ok­rem pre­krás­nej via­noč­nej vý­zdoby, ne­chýba ani pries­tor na ve­rejné kor­ču­ľo­va­nie, či rôzne kul­túrne po­du­ja­tia a iné at­rak­cie.

Advent Fair, Zagreb, Croatia

Záh­reb sa v spo­ji­tosti so svo­jimi via­noč­nými tr­hmi chváli aj svo­jou at­mo­sfé­rou a ce­nami. Mesto tvrdí, že v po­rov­naní s inými európ­skymi hlav­nými mes­tami nie sú miestne trhy tak pre­pl­nené, ceny nie sú ex­trémne vy­soké a pa­nuje tu skvelá at­mo­sféra. Za po­sledné roky sa zme­nil aj po­stoj do­má­cich, kto­rých kva­litné služby a prí­jemné pro­stre­die „vy­háňa“ z do­má­ceho pro­stre­dia po­čas ad­ventu do ulíc čo­raz čas­tej­šie a stále vo väč­šom po­čte.
Advent Fair, Zagreb, Croatia

Vzhľa­dom na roz­siah­losť via­noč­ných tr­hov v Záh­rebe, množ­stvo sprie­vod­ných at­rak­cií a po­du­jatí, má mesto pri­pra­venú pre všet­kých náv­štev­ní­kov mo­bilnú ap­li­ká­ciu. Me­dzi na­job­ľú­be­nej­šie však jed­no­značne patrí plo­cha pre kor­ču­ľo­va­nie na ľade na Ná­mestí kráľa To­mi­slava, ko­lo­toče na Stross­ma­y­ero­vom ná­mestí, živé pred­sta­ve­nia a ob­čerstve­nie v mest­skom parku Zrin­je­vac či kaž­do­denný živý Bet­le­hem v záh­reb­skej ka­ted­rále.
pano 1

IMG_5098

Záh­reb ti­tul najk­raj­ších a naj­lep­ších via­noč­ných tr­hov zís­kal už tri roky po sebe. V on­line hla­so­vaní na stránke euro­pe­an­best­des­ti­na­ti­ons.com sa pries­kumu zú­čast­ňuje viac ako 200-ti­síc ľudí z ce­lého sveta. Záh­reb sa ur­čite o pr­ven­stvo „po­bije“ aj tento rok. Via­nočné trhy v chor­vát­skej met­ro­pole za­čí­najú 1. de­cem­bra a po­trvajú do 6. ja­nu­ára.

Naj­lep­šie via­nočné trhy v Európe (reb­rí­ček 2017)

 1. Záh­reb, Chor­vát­sko
 2. Col­mar, Fran­cúz­sko
 3. Vie­deň, Ra­kúsko
 4. Bu­da­pešť, Ma­ďar­sko
 5. Štras­burg, Fran­cúz­sko
 6. Mont­bé­liard, Fran­cúz­sko
 7. Aa­chen, Ne­mecko
 8. Ba­zi­lej, Švaj­čiar­sko
 9. Metz, Fran­cúz­sko
 10. Tal­lin, Es­tón­sko
viac_podobnych_clankov_na_www_interez_sk
Pridať komentár (0)