Zabud­nite na bez­kon­taktné platby, v budúc­nosti budeme pla­tiť takto

Martin Kráľ / 13. novembra 2015 / Business

Desať­ro­čia to bola len hoto­vosť, karta, prí­padne šek, ale spô­sob, akým pla­tíme, sa v posled­ných rokoch dra­ma­ticky zme­nil. Inter­ne­tové nákupy zme­nili naše obý­vačky na nákupné cen­trá, mobilné platby zme­nili naše vrecká na banky a bez­kon­taktné platby zjed­no­du­šili nákupy na pár­se­kun­dovú zále­ži­tosť.

Bio­met­ria

Už teraz môžeme v nie­kto­rých obcho­doch s apli­ká­ciami pla­tiť odtlač­kami prs­tov, tak prečo nie aj v oby­čaj­ných obcho­doch? Bio­met­rické platby už úspešne vyskú­šal minulý rok Mas­ter­card 
v Nór­sku spolu s domá­cou spo­loč­nos­ťou Zwipe.

Ich rie­še­nie je stále v podobe karty, ale tá je pre pohod­lie napo­jená na vaše odtlačky. V prí­pade, že odtla­čok nie je čita­teľný, je vždy možné pou­žiť PIN kód karty ako zálohu. Napriek tomu je to však veľký krok dopredu, keďže silná ochrana odtlač­kom by mohla zvý­šiť nízke pla­tobné limity určené pre aktu­álne bez­kon­taktné platby.

Naším pre­sved­če­ním je, že by sme sa mali vedieť iden­ti­fi­ko­vať aj inak ako len hes­lom či PIN kódom,“ pove­dal minulý rok Ajay Bhalla z Mas­ter­card pre The Teleg­raph. „Bio­met­rická auten­ti­fi­ká­cia nám môže pomôcť dosiah­nuť v našej tech­no­ló­gii robustnú mieru bez­peč­nosti, jed­no­du­chosti a pohod­lia pre kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov.“

Bio­met­ria sa však, samoz­rejme, nekončí len pri odtlač­koch prs­tov, ale ak sa touto ces­tou vydáme, tie budú asi prvé v poradí. No kto­vie, banky v Anglicku a Kanade už začali expe­ri­men­to­vať s tlko­tom srdca ako pros­tried­kom na iden­ti­fi­ká­ciu, takže nám zostáva len nechať sa prek­va­piť.

Tajné poda­nie ruky“

V roku 2013 sa reklamná agen­túra 22Squ­ared pokú­sila spo­jiť hernú inte­rak­ti­vitu a pla­te­nie. Za „taj­ným poda­ním ruky“ bola myš­lienka sle­do­va­nia pohybu a pre­po­je­nia pla­tob­ného ter­mi­nálu. Vďaka špe­ciál­neho soft­véru by tak zákaz­níci mohli pla­tiť ges­tami alebo iným, pre nich uni­kát­nym pohy­bom. Takže ak ste fanú­šik Micha­ela Jack­sona, mohli by ste ako pod­mienku pri pla­tení vždy najprv uro­biť Moon walk alebo odtan­co­vať celú cho­re­o­gra­fiu z klipu Thril­ler. 

I keď asi nejde o úplne najs­po­ľah­li­vejší spô­sob pla­te­nia, ako základná myš­lienka pre dvoj­fak­to­rovú auten­ti­fi­ká­ciu to zase nie je úplne na zaho­de­nie. Momen­tálne sa však na tomto poli nič nedeje, takže tanečné pred­sta­ve­nia vo vašich potra­vi­nách asi tak skoro neuvi­díte, ale záro­veň môžete tento čas využiť na zlep­še­nie vašich kro­kov… Raz, dva, tri, štyri, dva, dva, tri, štyri… Cause this is thril­ler, thril­ler night!

Hodinky, náramky, prs­tene

Nosi­teľné dopl­nky (tzv. wea­rab­les) sú už roky ozna­čo­vané ako budúc­nosť v spô­sobe, akým pla­tíme, no až teraz, v roku 2015, sa to začína stá­vať rea­li­tou. Na sve­domí to má Apple, ktorý pri­šiel s Apple watch, ktoré sú spo­jené s Apple pay. Tento spô­sob pla­te­nia sa medzi fanú­šikmi Apple stal cel­kom obľú­be­ným.

Nevy­hnut­ným dôsled­kom úspe­chu Apple hodi­niek by mohla byť vlna ďal­ších. Naprí­klad Pay­Pal už má apli­ká­ciu pre asi všetky druhy smart hodi­niek.

Takéto „nosi­teľné“ platby však nie sú limi­to­vané len na smart hodinky. Dis­ney vo svo­jich par­koch uvie­dol nára­mok Magic­Band, kto­rým sa dá pla­tiť v jeho zábav­ných par­koch a hote­loch. Navyše už exis­tujú aj prs­tene, ktoré sú spá­ro­vané s mobilmi a pri tele­fo­náte či inom upo­zor­není začnú vib­ro­vať. Takže budúc­nosti pla­tieb sa medze naozaj nekladú.

Inter­net vecí

Je len otáz­kou času, kedy sa naše domovy defi­ni­tívne pre­me­nia na miesto, kde je všetko pri­po­jené na inter­net.

Tento pro­ces sa už začal. Naprí­klad Ama­zon uvie­dol na trh svoje nové „Dash“ tla­čidlá, ktoré môžete pri­le­piť na náby­tok a umož­ňujú vám naku­po­vať jed­no­du­chým stla­če­ním. Pri­lepte tla­čidlo na umý­vačku a jeho stla­če­ním do vášho košíka auto­ma­ticky pri­budne pros­trie­dok na umý­va­nie riadu.

Rov­naký druh tech­no­ló­gie sa integ­ruje aj do domá­cich zaria­dení, naprí­klad do chlad­ni­čiek. Majú vaše deti rady smo­ta­nové jogurty s jaho­do­vou prí­chu­ťou? V budúc­nosti budete môcť s takouto chlad­nič­kou rátať s tým, že pri náku­poch neza­bud­nete na zni­žu­júce sa čísla zásob jaho­do­vých „smo­ta­ňá­kov“, lebo ich kúpite priamo v roz­hraní chlad­ničky.

Platby už ani nebu­deme pova­žo­vať za trans­ak­cie, budú jed­no­du­chou a samoz­rej­mou súčas­ťou našich živo­tov. Možno to pri­ne­sie nové výzvy, ale budúc­nosti sa jed­no­du­cho nevyh­neme. No pred­tým, ako si budeme cez chlad­ničku volať donášku z potra­vín, zostaňme ešte chvíľu v súčas­nosti, ktorá zatiaľ patrí smart­fó­nom. Tie si treba vzhľa­dom na všetko, čo dokážu, poriadne chrá­niť, takže by ste mali začať roz­mýš­ľať nad neja­kým bez­peč­nost­ným rie­še­ním.

zdroj:eset.com/blog
Pridať komentár (0)