Spo­lu­za­kla­da­teľ Cor­rupt Tour Pavel Kotyza: Men­to­ro­vať a radiť vie každý

Simona Kusalova / 19. augusta 2014 / Tools a produktivita

Poznáme sa z vyso­koš­kol­ských čias. Vždy na mňa pôso­bil ako aktívny typ, večne roz­bie­ha­júci niečo nové a zau­jí­ma­júci sa o nové trendy. Váš pro­dukt vie odpro­mo­vať na vlast­nom tele, jeho Cor­rupt Tour vás vezme po sto­pách lokál­nej korup­cie a inter­ne­to­vému naku­po­va­niu v zahra­ničí by rád dal nový roz­mer.

O tom, ako taká prvá “korupčná” ces­tovka fun­guje, v čom sa české star­tupy líšia od slo­ven­ských ale aj o kra­cho­vaní v biz­nise som sa poroz­prá­vala s Pav­lom Koty­zom.

Ako momen­tálne vyzerá star­tu­pová scéna v Česku? 

Najprv si pove­dzme, čo je star­tup. Je to aké­koľ­vek čerstvo zahá­jené pod­ni­ka­nie, alebo už roz­be­hnutá firma, ktorá zažíva rake­tový rast a tes­tuje tak šká­lo­va­teľ­nosť svo­jich slu­žieb. Je skvelé, že sa ľudia neboja začať pod­ni­kať a skú­siť niečo svoje. Česká star­tup scéna je dobre roz­be­hnutá a je tu plno zau­jí­ma­vých pro­jek­tov, ktoré majú glo­bálny poten­ciál.

Akým prob­lé­mom a výzvam čelia české star­tupy?

Ako prob­lém vní­mám snáď iba to, že tu máme veľa plat­fo­riem, akce­le­rá­to­rov, hubov, co-wor­kin­gov, ktoré si navzá­jom kon­ku­rujú, pre­ťa­hujú si firmy medzi sebou a rôzne sa haš­te­ria.

Kou­čo­vať, men­to­ro­vať a „radiť“ vie každý, ale zobrať lopatu do ruky, to už sa týmto „odbor­ní­kom“ veľmi nechce. Tiež sa česká star­tu­pová scéna tvári, ako keby bola plná angel inves­to­rov a VCs, ale potom zis­títe, že mnoho z nich nebude inves­to­vat do sku­toč­ného star­tupu, ale skôr hľa­dajú len prí­le­ži­tosť, ako bez rizika zná­so­biť svoje peniaze. Každý star­tup by si mal sám pove­dať, či naozaj nutne potre­buje inves­tora, pre­tože on má jediný záu­jem — čo naj­rých­lej­šie a bez rizika zís­kať svoju inves­tí­ciu späť. A obzvlášť kla­diem dôraz na slovo naj­rých­lej­šie, pre­tože to je to, čo váš star­tup potom môže významne ohro­ziť. Roz­li­šujte preto pro­sím medzi inves­tormi a kup­cami.

Ktoré star­tupy sú práve u vás “naj­ho­rú­cej­šie?”

Ako naj­ho­rú­cej­šie české star­tupy vní­mam Tri­po­mat, Sto­ry­ous a stále si mys­lím, že jed­ným z naj­väč­ších “star­tu­pis­tov” na svete je Josef Průša a jeho 3D tla­čiarne RepRap. (Dúfam, že som ho tým ozna­če­ním neura­zil :) )

O ces­tovke by asi člo­vek na prvý pohľad nepo­ve­dal, že je to práve star­tup, ale Cor­rupt Tour, ktorý si spo­lu­za­kla­dal, medzi ne určite môžme zara­diť.

CorruptTour.com je prvá ces­tovná agen­túra na svete, ktprá vás vezme na miesta spo­jené s korup­ciou. V Prahe máme tri túry (Praž­ské Safari, Tri praž­ské naj, Nemoc­nica na kraji zákona), v Ústí je túra Hustý Ústí. Počas Medzi­ná­rod­ného fil­mo­vého fes­ti­valu v Kar­lo­vých Varoch máme túru po Kar­lo­vých Varoch, spre­vá­dzali sme aj vo Viedni a boli sme aj v Lon­dýne, kde nás na veľ­trhu World Tra­vel Mar­ket ozna­čili ako Top High­light ces­tov­ného prie­myslu.

A všimli si vás aj sve­tové médiá.

Neviem, koľko čes­kých star­tu­pov s dvoma ľuďmi sa dostalo na titulku The Wall Street Jour­nal, do New York Times, na CNN (kde nás ozna­čili za “CNN Travel’s favo­rite tra­vel star­tup ever”) a desiatky ďal­ších médií od Japon­ska po Kanadu. Nedávno sme boli naprí­klad pred­sta­vení v The Kuwait Times, hneď vedľa súťaže krásy tiav! :)

Kde vlastne vzni­kol napád uro­biť “korupčnú” ces­tovku?

Ces­tovná agen­túra vznikla v hlave môjho kama­ráta Petra Šourka krátko potom, čo sa v Prahe pre­va­lila kauza Open­Card, kedy došlo k pla­te­niu 17 halie­rov z kaž­dého pre­da­ného ces­tov­ného lís­tka na MHD neja­kej podiv­nej firme na Panen­ských ostro­voch. Chceli sme ľuďom vtip­nou, Cimr­ma­nov­sko-švej­kov­skou ces­tou uká­zať, kde sa to všetko stalo, v akých kon­krét­nych kan­ce­lá­riách, kto čo pod­pí­sal a pod. Ale pri ďal­ších deba­tách z toho vznikly túry pred “hniezda vtá­kov hra­biv­cov,” čo je obdoba safari výletu. No a potom už prej­dete štan­dard­nou ces­tou star­tupu (SWOT ana­lýza, defi­ní­cia 4P, seg­men­tá­cia-tar­ge­ting-posi­ti­oning, finančná súvaha, zhod­no­te­nie všet­kých práv­nych aspek­tov). A potom už len naplá­no­va­nie laun­chu vo vhod­nom momente a vhod­nou for­mou — a je to!

Neuva­žu­jete roz­ší­riť ponuku aj o slo­ven­ské mestá? V takej Bra­ti­slave sa určite nájde via­cero miest, kde to priamo dýcha korupč­nými škan­dálmi :)

O Slo­ven­sku samoz­rejme uva­žu­jeme, ale boli sme varo­vaní, že by túra bola skôr 14-denná inten­zívna.

Máme hotový vlastný fran­chi­zový kon­cept, takže pokiaľ nie­kto chce spus­tiť slo­ven­skú pobočku Cor­rupt­Tour, nech sa mi ozve. Pre tento typ turizmu je potrebné byť lokálny zna­lec, nie poli­tický akti­vista. My totiž na našich túrach posky­tu­jeme infor­má­cie zábav­nou for­mou a naše motto je: „Smile or your money back.“

Okrem túr pre­dá­vame, inšpi­ro­vaní Ryt­mu­som, aj mer­chan­dise, takže na našej túre kúpite naprí­klad „Pre­zi­dent­ské milosti,“ aby ste mohli zažiť ten pocit nie­komu daro­vať milosť, hra­cie karty Open­Krad, kde je jedno eso naviac a ďal­šie cor­rup­tion-friendly vecičky ako napr. gene­rá­tor bie­leho šumu. Celá firma je posta­vená na korup­cii, takže aké­koľ­vek pro­ti­ko­rupčné akti­vity čes­kej polí­cie nám kazia pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die, s čím sa neradi zmie­ru­jeme. Vez­mite si, že keby nám pozat­vá­rali „vtá­kov hra­biv­cov“, museli by sme buď zľav­niť, alebo pozme­niť trasu a cho­diť sa poze­rať namiesto pred ich hniezda do Pan­krác­kych voliér :)

Ako vlastne vybe­ráte nové mestá, ktoré zara­díte do ponuky?

Tak v Česku bola Praha, Ústí nad Labem a Kar­lovy Vary jas­nou voľ­bou. Skú­šali sme aj pomo­cou Hit­Hitu spus­tiť Brno, ale záu­jem miest­nych bol malý.

Praha sa dá pocho­piť, každé hlavné mesto asi má svoju korupčnú minu­lost, ale prečo práve Ústí nad Labem a Kar­lovy Vary?

Dôvod je cel­kom jed­no­du­chý. Tieto mestá majú ohromný korupčný poten­ciál a sú buď pri Prahe, alebo majú veľkú nav­šte­vo­va­nosť turis­tami. Do Kar­lo­vych Varov cho­díme iba počas fil­mo­vého fes­ti­valu, pre­tože je to eko­no­micky výhodné. Neča­kajte z celého pro­jektu cash-cow. Po zapla­tení auto­busu, sprie­vodcu, daní a nákla­dov na mar­ke­ting vám extra veľa nezos­tane. Z pohľadu poten­ciálu to má ale veľkú šancu, aby to šlo stále a mini­málne to plnilo spo­lo­čen­skú úlohu neja­kého lak­mu­so­vého papie­rika. Uvi­díme, či raz skra­chu­jeme z nedos­tatku korupč­ných pamia­tok? :-)

Aké sú vaše dlho­dobé plány s Cor­rupt Tour?

Jedi­ným naším cie­ľom je exit! :-) Uvi­díme, roku­jeme s nie­kto­rými tele­víz­nymi sta­ni­cami o natá­čaní docu-rea­lity show, ale to pred­bie­ham.

Sle­du­ješ aj tro­chu star­tu­povú scénu na Slo­ven­sku? Máš tam neja­kých favo­ri­tov? 

Jed­ným okom Slo­ven­sko sle­du­jem, pre­tože ste v nie­kto­rých veciach odváž­nejší ako veľa čes­kých mar­ke­té­rov a nebo­jíte sa skú­siť aj netra­dičné pro­jekty. Nemám prob­lém prísť do Blavy na stret­nu­tie so zau­jí­ma­vými pro­jek­tami. Práve nedávno som bol v Bra­ti­slave v mlie­kár­niach Rajo poroz­prá­vať sa o mož­nos­tiach spo­lu­práce. Páčia sa mi pro­jekty Triadu, nie­ktoré akti­vity Zara­guzy a vďaka tomu, že som sa dostal na kon­fe­ren­cie orga­ni­zo­vané Pet­rom Šebom, s nie­kto­rými ľuďmi som sa stre­tol osobne či už na Inter­net­Ru­lezz, alebo na Mobi­le­Ru­lezz. Osobne vidím veľký poten­ciál v star­tu­poch, ktoré budú pre­pá­jať digi­tálny a fyzický svet. Prí­kla­dom je ame­rický ter­mos­tat Nest, ktorý je len začia­tok toho, čo nás asi čaká. Pokiaľ by sa nie­kto so mnou chcel stret­núť, stačí sa mi ozvať.

CT ale nie je tvoj jediný star­tu­pový pro­jekt, na kto­rom práve pra­cu­ješ. Pamä­tám si, že tvoj magis­ter­ský pro­jekt na uni­ver­zite sa volal Nosím vaše triko a dostal sa aj na titulku Mar­ke­ting & Media, do čes­kej TV alebo na slo­ven­ské mediálne.sk. Ako pro­jekt pokra­čo­val a čo je s ním teraz?

Nosím­Va­šeT­riko bol môj dip­lo­mový pro­jekt, kto­rým som zakon­čil magis­ter­ské štú­dium na FMK v Zlíne (nepliesť s FMK v Nitre :) ). Pod­sta­tou pro­jektu je tvorba online obsahu (videá, fotky, texty) pre malé a stredné firmy. Každý deň som si doslova “vzal na triko” jednu firmu a tej som nato­čil video, vytvo­ril pár foto­gra­fií výrob­kov, obchodu, seba v tričku a celý deň som bol takým amba­sá­do­rom danej firmy. Hlavná finta bola v tom, že som mal rezer­vačný sys­tém, kde cena za deň mojich slu­žieb začí­nala na 40 cen­toch (10 Kč) a rástla každý deň o ďal­ších 40 cen­tov. Tým som si zais­til, že sa mi kalen­dár už v prie­behu prvého týždňa zapl­nil na tri mesiace dopredu. Bola to úžasná skú­se­nosť a cel­kom som sa naučil stri­hať videá, pre­tože na natá­ča­nie a nastri­ha­nie video spotu som mal vždy iba jeden deň.

Vďaka Nosím­Va­šeT­riko som spoz­nal viac ako stovku čes­kých malých firiem a do dneš­ného dňa s nie­kto­rými spo­lu­pra­cu­jem ako mar­ke­ting fre­e­lan­cer. Pro­jekt evi­den­tne zau­jal, takže okrem toho, že so mnou natá­čala česká tele­ví­zia jeden taký deň, som za tento pro­jekt obdr­žal aj Inter­net Effec­ti­ve­ness Award.

Ktorá bola naj­div­nej­šia značka, ktorú si cez Nosím vaše triko pro­pa­go­val? Akú formu proma si pri nej zvo­lil?

Natá­čal som pre nie­koľko zají­ma­vých pro­jek­tov, ale skôr než firma to boli témy, ktoré chceli spra­co­vať. Natá­čal som pod vodou, v posteli, na letisku, na novej scéne Národ­ného Divadla, v bare U Staré studny, ktorý je no.1 bar podľa čes­kého gur­meta Pavla Mau­rera, ale tiež naprí­klad v nád­herne fareb­nom sklade plnom pono­žiek. Extrémne bolo natá­ča­nie pre Sock­sIn­Box, kedy som natá­čal vonku v tričku a bolo asi 15 stup­ňov pod nulou. Ale tie ponožky stáli za to!

Ozaj, akú známku si z pro­jektu dostal pri obha­jobe? 

Skú­šobnú komi­siu som pote­šil tým, že som neana­ly­zo­val nejakú kam­paň, ale sku­točne uro­bil dip­lo­mový pro­jekt. Cel­kovo aj s teóriou som dostal za B, čo beriem vzhľa­dom k príp­rave na teore­tickú časť ako výborné hod­no­te­nie. A na pokojné nervy som si ešte pred skúš­kou dal Bachovu esen­ciu.

Bachova esen­cia? To je nejaký po-Beche­rov­kový star­tup? :)

Vlastne máš tak tro­chu pravdu. Je to zmes bylín, ktorá má neuve­ri­teľný vplyv na vašu psy­chiku. Na ner­vo­zitu nie je asi lep­šie rie­še­nie. Ale možno sa ple­tiem a je to iba pla­cebo! :-)

V minu­losti si štu­do­val aj v aus­trál­skom Syd­ney. Čo kon­krétne?

Áno, pred dva­nás­timi rokmi som odle­tel do Syd­ney s plá­nom zís­kať dip­lom v obore Busi­ness Mana­ge­ment. Neviem, aké je na Slo­ven­sku pove­do­mie o aus­trál­skom škols­tve, ale školy sú tam, aspoň pre nás euró­pa­nov, cel­kom jed­no­du­ché. Štú­dium na Cen­tral Col­lege som zvlá­dal v pohode aj pri práci na kase v super­mar­kete a ešte sme stihli prejsť autom celé východné pobre­žie. Pokiaľ máte čo len tro­cha odvahy, určite to odpo­rú­čam. Je to skvelá životná skú­se­nosť.

Aký bol roz­diel medzi štú­diom tam a v Česku?

Výuka bola v pohode, ale to, ako sa tam žije, to je jed­no­du­cho nepo­pí­sa­teľné. Naj­skôr je to tým, že je tam stále pekné poča­sie, tak sú ľudia viac milí, usmie­vaví a v pohode. Žiadné kyselé ksichty pre­da­va­čiek, poštá­rov, úrad­ní­kov a pod. Proste multi-kulti pro­stre­die!

Tipu­jem že v tom čase nebol star­tu­pový boom ešte ani v plien­kach, ale predsa len — sle­do­val si vtedy tamoj­šiu “pred-star­tu­povú” scénu?

Ja som tam bol v roku 2002 a to ešte neboli „star­tupy“ ale „začí­nalo sa s pod­ni­ka­ním.“ V tom čase som bol úplne prek­va­pený, ako je Aus­trá­lia pozadu v inter­nete a mobil­nej komu­ni­ká­cii. My sme tu v Európe mali ISDN a ADSL a tam bol dial-up. Vlastne vďaka môjmu „štu­dijne-pra­cov­nému“ pobytu som roz­be­hol pre­daj hoto­vých šab­lón webov, takz­va­ných web­tem­pla­tes na doméne http://design.stranek.cz, ktorý mám dodnes a vďaka WordP­ressu a Joomle to ide cel­kom dobre.

Shop­guru je ďal­ším pro­jek­tom, ktorý roz­bie­haš. Ten má ale korene už v 2009, dokonca si s ním dostal aj inves­tí­ciu v čes­kej show Den D (obdoba brit­ského Dra­gons’ Den). Môžeš ho pred­sta­viť?

Keď som sa kon­com roku 2008 vrá­til z Poľ­ska, kde som bol čle­nom čes­ko­slo­ven­ského týmu, ktorý tam roz­bie­hal prvého mobil­ného ope­rá­tora iba pre chla­pov — Mobil­King, hľa­dal som nejakú ďal­šiu prí­le­ži­tosť. Tým, že rád naku­pu­jem (znie to divne od chlapa, ale je to tak :) ) v USA a posie­lal som balíky aj pre svoje oko­lie, roz­ho­dol som sa, že roz­beh­nem firmu na usku­toč­ňo­va­nie náku­pov a pre­po­sie­la­nie zásie­lok z USA. Do inves­tor­skej relá­cie Deň D som sa pri­hlá­sil viac menej iba z hecu a kvôli reklame v TV. Samého ma prek­va­pilo, že som vtedy dostal ponuku od troch z pia­tich inves­to­rov, takže som si vlastne vybe­ral sám.

Natá­čalo se v janu­ári a vedel som, že začiat­kom mája to bude v TV. Mal som vtedy iba pár týž­dňov na pre­sťa­ho­va­nie se do USA, roz­jazd tamoj­šej firmy, vyba­ve­nie skladu, vývoj webu a „skla­do­vého“ sys­tému. Bol som tam so svo­jím kama­rá­tom a vtedy sme sku­točne zaží­vali tú úžasnú star­tu­povú atmo­sféru, kedy proste makáš dvad­sať hodín denne, sedem dní v týždni. Bolo to úžasné a tažké záro­veň. Poda­rilo sa mi schud­núť pät­násť kíl, čo sa hodilo a vlastne som ešte musel lie­tať z Dela­ware do Zína do školy.

Pro­jekt Shop­guru 1.0 tento rok skon­čil, no stále vidím ohromný pries­tor pre ino­vá­cie v naku­po­vaní. Teraz som v early-stage fázi pro­jektu Shop­guru 2.0, kde by som chcel naku­po­va­nie v USA (a nie­len tam) posu­núť o ďalší tech­no­lo­gický krok ďalej. Pokiaľ by sa medzi čita­teľmi našiel nie­kto, koho táto téma zau­jíma a chcel by sa pri­dať, budem veľmi rád.

Aký má byť roz­diel medzi pôvod­ným a súčas­ným Shop­guru?

Nech­cem všetko pre­zra­diť, ale v pod­state chcem ponúk­nuť mož­nosť naku­po­va­nia toho, čo je teraz práve ešte v zľave, mož­nosť pri­vát­neho spo­loč­ného naku­po­va­nia a chcel by som skú­siť live stream z out­le­tov s mož­nos­ťou live náku­pov cez… nechajte sa prek­va­piť, alebo si tip­nite v komen­tá­roch. Uvi­díme, ako to celé dopadne. Občas je dobré ria­diť sa hes­lom Steva Jobsa: “Fail fast, fail often!”

V minu­losti si sa zvy­kol orien­to­vať na mobilný mar­ke­ting, bol si aj ria­di­te­ľom mobil­ných a hla­so­vých slu­žieb v Media­teli. Venu­ješ sa ešte mobi­lom, alebo skôr novým médiám? 

Mobilné tele­fóny sú už jed­no­du­cho súčas­ťou našej iden­tity a je to veľký oceán mož­ností, ako tú kra­bičku, čo máte vo vrecku, využiť na efek­tívnu komu­ni­ká­ciu. Mobil­nej komu­ni­ká­cii sa vlastne venu­jen stále. Spo­lu­pra­cu­jem s vir­tu­álom MOBI­L21 a stále sle­du­jem naj­nov­šie trendy a apli­káce. Tele­fón má pre nás mar­ke­té­rov a pod­ni­ka­te­ľov výhodu, že sa dá skvelo a jed­no­du­cho využiť na komu­ni­ká­ciu aj kon­text (pozí­cia, čas).

Aké sú tvoje kon­krétne obľú­bené mobilné appky?

Pozrite sa sami na moje najob­ľú­be­nej­šie apli­ká­cie:

Ešte by som odpo­rú­čal pre Android apli­ká­cie LLama, Flip­bo­ard, Waze a nový Four­squ­are. Na hlav­nej obra­zovke mám ešte Twit­ter a Toggl. Naučil som sa robiť občas čis­tky v apli­ká­ciách, ale aj tak mám okolo 60 nain­šta­lo­va­ných apli­ká­cií. Odpo­rú­čam sle­do­vať naprí­klad Life­hac­ker, kde náj­dete skvelé tipy na apli­káce.

Aké témy v súčas­nom mar­ke­tingu ťa zau­jí­majú dnes?

Už od pro­jektu Nosím­Va­šeT­riko vní­mam veľký poten­ciál pre tvorbu video obsahu. Na stret­nutí čes­ko­slo­ven­ských you­tu­be­rov (kde bol zo slo­vá­kov naprí­klad Selas­sie) zaznelo od ľudí z Google, že sa oča­káva obrov­ský nárast nového video obsahu. Točím stále videá pre nie­kto­rých par­tne­rov a vidím okolo seba desiatky mla­dých, ktorí točia vlogy ako o život. Nie­ktorí majú svoje špe­ci­fické cie­ľové sku­piny, ale to je presne ono — neplá­vajte v čer­ve­nom oce­áne plnom kon­ku­ren­cie, ale náj­dite si svoj modrý oceán. Pozrite sa naprí­klad na Atiho, Touha s Tomá­šem (tomu som nie­ktoré videá aj točil a stri­hal) alebo kanál Mama­Li­fes­tyle.

Čo sa týka ďal­ších plat­fo­riem a tém v mar­ke­tingu… Ja som geek, takže naprí­klad ako prvý medzik­rok veľ­kého tech­no­lo­gic­kého skoku vní­mam Google Glass. Mal som česť sa s nimi pohrať a podľa mňa je to skvelá vec pre gee­kov, ale musí prísť nejaká nová ver­zia, kde už nebude potrebné toľko ovlá­da­nie rukou. Minulý týž­deň som otes­to­val VR oku­liare Ocu­lus Rift a sú skvelé. 

Podľa tvojho CV a výsled­kov v Googli to vyzerá, že cel­kom rád robíš pre­zen­tá­cie :) Jednu, na tému fre­e­lan­co­va­nie, začí­naš slo­vami: “Nebojte sa pod­ni­kať a ide­álne aj skra­cho­vať.” Aký je tvoj vzťah ku kra­cho­va­niu v biz­nise? Nejaké osobné skú­se­nosti? 

Posledný rok učím digi­tálny mar­ke­ting na VŠFS v Prahe. Baví ma hovo­riť pred ľuďmi a keď ma oslo­vili cha­lani z VŠE, aby som pri­šiel niečo pove­dať o pod­ni­kaní na vol­nej nohe, hovo­ril som si, že im nebu­dem uka­zo­vať úspešné kam­pane, ale uká­žem aj dôvod prečo skra­cho­vať.

Áno, osob­ných skú­se­ností mám dosť. Mám nie­koľko pro­jek­tov, ktoré skon­čili neús­pe­chom. Ale určite sami tušíte, že pre mňa je to naj­lep­šia škola. Nie­ktoré chyby som už uro­bil a spá­lil som sa, alebo pou­čil.

Otáz­kou je, čo je to skra­cho­vať? Že uro­bíš roz­hod­nu­tie na základe dostup­ných obchod­ných výsled­kov a zavrieš firmu? Počas svo­jej pät­násť­roč­nej kari­éry som sa naučil jednu vec – súd­nosť. Prečo pred sebou tla­čiť mŕtvy pro­jekt, keď všetky sig­nály hovo­ria jasne? Je to ťažká, cit­livá téma – zabiť svoju firmu – ale je nutné pri tomto roz­ho­do­vaní potla­čiť svoje ego.

Pra­cu­ješ na via­ce­rých pro­jek­toch naraz a do toho pred­ná­šaš na dvoch uni­ver­zi­tách. Máš nejaké osobné “hacky” na pro­duk­ti­vitu a time mana­ge­ment? 

Prvá vec je udr­žia­vať si zdravý životný štýl. Málo zlého jedla, tro­chu športu, veľa ovo­cia, zele­niny a ešte viac vody. Ako druhé vní­mam dôkladné mera­nie času, ktorý jed­not­li­vým pro­jek­tom venu­jem. Pou­ží­vam naprí­klad už spo­mí­nanú appku Toggl ako na mobile, tak aj na desk­tope. Pro­duk­ti­vita sa dá zvý­šiť aj nie­koľ­kými drob­nos­ťami, ako je naprí­klad pou­ží­va­nie dvoch moni­to­rov, otvá­ra­nie emai­lov iba dva razy denne a pod. Skúste si nie­kedy nasta­viť počas práce tele­fón na tichý režim. To je zrazu dlhých pra­cov­ných úse­kov bez vyru­še­nia zavib­ro­va­ním alebo pípa­ním!

Tým, že pra­cu­jem na voľ­nej nohe, mám veľkú výhodu, že môžem pra­co­vať kedy chcem. Nie som nútený sedieť v 8:59 na pra­cov­nom mieste pod dohľa­dom „skú­se­nej­šieho mana­žéra,“ ale môžem ísť pokojne na chvíľu k vode a prácu si uro­biť až v noci. Veľmi by som si prial, aby si všetci nad­ria­dení mar­ke­téri vo fir­mách pre­čí­tali knihu Remote a pre­stali nútiť ľudí v kre­a­tív­nych služ­bách sedieť denne „9to5“ v kan­ce­lá­riách. Ale to príde…

Tiež odpo­rú­čam nájsť si nejaký pra­vi­delný šport a veno­vať sa mu. Ja som si našiel hokej­bal. Najprv som začal fotiť pre extra­li­gový tím a víťaza sve­to­vého poháru HBT Vla­šim, potom som začal sám tré­no­vať a hrať. Člo­vek aspoň príde na iné myš­lienky a ešte stretne kopu skve­lých ľudí a ces­tuje po Európe. Teraz sa naprí­klad chys­táme obhá­jiť zlatú medailu na Sve­to­vom pohári klu­bov v Nitre.

Slovo na záver?

Sle­dujte pra­vi­delne LifeHacker.com, čítajte Har­vard Busi­ness Review, The­Verge, Startitup.sk, CzechCrunch.cz, kuk­nite na môj blog a fan­dite hokej­ba­lo­vému týmu Vla­šimu na Sve­to­vom poháre v Nitre :)

Foto­gra­fie: Archív Pavla Kotyzu

O autorke:

Bývalá novi­nárka, potom copy­wri­terka a teraz social media fre­e­lan­cerka. Žije v Lon­dýne, píše o tamoj­šej scéne, delí sa so skú­se­nos­ťami zo sociál­nych médií a medzi­tým sa venuje aj tra­vel blog­gingu.

Pridať komentár (0)