Ten­to zámok na bicy­kel vypus­tí na zlo­de­ja lát­ku vyvo­lá­va­jú­cu zvra­ca­nie

Dárius Polák / 24. októbra 2016 / Tech a inovácie

Kaž­dý rok sa ukrad­ne 1,5 mili­ó­na bicyk­lov. A ten­to pro­jekt sa s tým roz­ho­dol nie­čo uro­biť.

Keď prí­de na zastra­šo­va­nie, žiad­ne zvie­ra v tom nie je lep­šie ako skunk. Z pri­ro­dze­né­ho obran­né­ho mecha­niz­mus toh­to zvie­ra­ťa si zobral inšpi­rá­ciu ame­ric­ký pod­ni­ka­teľ zo San Fran­cis­ca, kto­rý pome­no­val svoj pro­jekt Skunk­Lock — ide o zámok na bicy­kel, kto­rý vypus­tí na zlo­de­jov lát­ku, kto­rá vyvo­lá zvra­ca­nie.

Zámok je vyro­be­ný z uhlí­ko­vej oce­le a ide o kla­sic­ký u-zámok, ku kto­ré­mu je navy­še pri­po­je­ná tla­ko­vá nádo­ba pri­pra­ve­ná vystrek­núť na poten­ciál­ne­ho zlo­de­ja škod­li­vé che­mi­ká­lie. Sub­stan­cia je vypus­te­ná potom, čo je zámok odstri­hnu­tý, kedy sa cez štr­bi­nu vypus­tí obsah von.

maxresdefault

foto: aksmen.com

Symp­tó­my sub­stan­cie sú podob­né slz­né­mu spre­ju, kedy sa oso­be dýcha ťaž­šie a chce sa jej zvra­cať.

Zlo­že­nie tej­to škod­li­vej sub­stan­cie ostá­va­jú tajom­stvom, no na svo­jej strán­ke má pro­jekt uve­de­ný popis “nie­kto­ré ver­zie Skunk­Lock môžu obsa­ho­vať kap­sai­cín.” Ide o prí­rod­né dráž­di­lo, kto­ré je mož­né nájsť v chil­li pap­rič­kách a je čas­to pou­ží­va­né ako aktív­na zlož­ka slz­né­ho spre­ju.

Pro­jekt Skunk­Lock momen­tál­ne skú­ša svo­je šťas­tie na Indie­go­go a dúfa, že sa do pre­da­ja v USA dosta­ne v júni 2017 a do vybra­ných čas­tí Euró­py neskôr v prie­be­hu leta. Na počesť pamiat­ke zvie­ra­ťa, po kto­rom je ten­to pro­jekt pome­no­va­ný, bude zámok v čier­no­bie­lej far­be.

cswhtatvmaat_sm

foto: twitter.com

Je však povo­le­né spre­jo­vať na nie­ko­ho so škod­li­vou che­mi­ká­li­ou? Vyze­rá to tak, že áno. Star­tup tvr­dí, že si pre­štu­do­val kaž­dý jeden štát v USA a ove­ril si, či je zaria­de­nie legál­ne. To isté sa teraz chys­tá uro­biť vo Veľ­kej Bri­tá­nii, Holand­sku, Nemec­ku, Fran­cúz­sku, Dán­sku, Fín­sku, Bel­gic­ku, Švéd­sku, Japon­sku a ak sa im bude dariť, mož­no aj na Slo­ven­sku :)

Pokiaľ sa ti pro­jekt páči, môžeš ho na Indie­go­go pod­po­riť na tom­to odka­ze. Kam­paň momen­tál­ne vyzbie­ra­la 24 000 dolá­rov a spl­ni­la tak cieľ, kto­rý bol nasta­ve­ný na 20 000 dolá­rov.

Ako nápad je to urči­te ori­gi­nál­ne, ale čo pre­ve­de­nie? Čo ak budú v blíz­kos­ti deti? Pokiaľ sa to však naozaj začne pre­dá­vať, urči­te o tom ešte bude­me počuť.

zdroj: iflscience.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie — koláž: iflscience.com/twitter.com

Pridať komentár (0)