Tento zámok na bicy­kel vypustí na zlo­deja látku vyvo­lá­va­júcu zvra­ca­nie

Dárius Polák / 24. októbra 2016 / Tech a inovácie

Každý rok sa ukradne 1,5 mili­óna bicyk­lov. A tento pro­jekt sa s tým roz­ho­dol niečo uro­biť.

Keď príde na zastra­šo­va­nie, žiadne zviera v tom nie je lep­šie ako skunk. Z pri­ro­dze­ného obran­ného mecha­niz­mus tohto zvie­raťa si zobral inšpi­rá­ciu ame­rický pod­ni­ka­teľ zo San Fran­cisca, ktorý pome­no­val svoj pro­jekt Skunk­Lock — ide o zámok na bicy­kel, ktorý vypustí na zlo­de­jov látku, ktorá vyvolá zvra­ca­nie.

Zámok je vyro­bený z uhlí­ko­vej ocele a ide o kla­sický u-zámok, ku kto­rému je navyše pri­po­jená tla­ková nádoba pri­pra­vená vystrek­núť na poten­ciál­neho zlo­deja škod­livé che­mi­ká­lie. Sub­stan­cia je vypus­tená potom, čo je zámok odstri­hnutý, kedy sa cez štr­binu vypustí obsah von.

maxresdefault

foto: aksmen.com

Symp­tómy sub­stan­cie sú podobné slz­nému spreju, kedy sa osobe dýcha ťaž­šie a chce sa jej zvra­cať.

Zlo­že­nie tejto škod­li­vej sub­stan­cie ostá­vajú tajom­stvom, no na svo­jej stránke má pro­jekt uve­dený popis “nie­ktoré ver­zie Skunk­Lock môžu obsa­ho­vať kap­sai­cín.” Ide o prí­rodné dráž­dilo, ktoré je možné nájsť v chilli pap­rič­kách a je často pou­ží­vané ako aktívna zložka slz­ného spreju.

Pro­jekt Skunk­Lock momen­tálne skúša svoje šťas­tie na Indie­gogo a dúfa, že sa do pre­daja v USA dostane v júni 2017 a do vybra­ných častí Európy neskôr v prie­behu leta. Na počesť pamiatke zvie­raťa, po kto­rom je tento pro­jekt pome­no­vaný, bude zámok v čier­no­bie­lej farbe.

cswhtatvmaat_sm

foto: twitter.com

Je však povo­lené spre­jo­vať na nie­koho so škod­li­vou che­mi­ká­liou? Vyzerá to tak, že áno. Star­tup tvrdí, že si pre­štu­do­val každý jeden štát v USA a ove­ril si, či je zaria­de­nie legálne. To isté sa teraz chystá uro­biť vo Veľ­kej Bri­tá­nii, Holand­sku, Nemecku, Fran­cúz­sku, Dán­sku, Fín­sku, Bel­gicku, Švéd­sku, Japon­sku a ak sa im bude dariť, možno aj na Slo­ven­sku :)

Pokiaľ sa ti pro­jekt páči, môžeš ho na Indie­gogo pod­po­riť na tomto odkaze. Kam­paň momen­tálne vyzbie­rala 24 000 dolá­rov a spl­nila tak cieľ, ktorý bol nasta­vený na 20 000 dolá­rov.

Ako nápad je to určite ori­gi­nálne, ale čo pre­ve­de­nie? Čo ak budú v blíz­kosti deti? Pokiaľ sa to však naozaj začne pre­dá­vať, určite o tom ešte budeme počuť.

zdroj: iflscience.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie — koláž: iflscience.com/twitter.com

Pridať komentár (0)