Zaria­de­nia so Snapd­ra­go­nom 800 a 801 zostanú bez Andro­idu Nou­gat

Tobiáš Bakoš, fonyzciny.sk / 27. augusta 2016 / Tech a inovácie

Qual­comm, ako pop­redný výrobca pro­ce­so­rov, ktorý ide vždy prí­kla­dom pre iných výrob­cov, sa roz­ho­dol pre naozaj neča­kaný krok. Tenzo krok by bol však viac cha­rak­te­ris­tický pre minu­losť Media­Teku. Ame­rický gigant sa roz­ho­dol pre ukon­če­nie pod­pory dvoch svo­jich veľmi popu­lár­nych čip­se­tov.

Vlast­níte zaria­de­nie s čip­se­tom Snapd­ra­gon 800 alebo 801? Potom vás nasle­du­júca správa dosť sklame. Vaše zaria­de­nie s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou skončí na Andro­ide 6.0 Marsh­mal­low. Aj keď vo veľa prí­pa­doch má na sve­domí prob­lém, že vaše zaria­de­nie nedos­tane aktu­ali­zá­ciu na nový Android, práve výrobca, ten­to­krát je v tom nevinne. Dôvo­dom je, že spo­loč­nosť Qual­comm sa roz­hodla neak­tu­ali­zo­vať ovlá­dače gra­fiky. Infor­mo­val o tom vývo­jár Llab­To­oFeR na sociál­nej sieti Twit­ter.

Práve pre takúto bana­litu zostane veľa zaria­dení bez ofi­ciál­nej aktu­ali­zá­cie na naj­novší Android. Patrí medzi ne naprí­klad LG Nexus 5, LG G3, HTC One M8, Sony Xpe­ria Z3, Sam­sung Galaxy Note 3 alebo Sam­sung Galaxy S5. Táto neprí­jemná novina zasiahne aj naše obľú­bené čín­ske smart­fóny. Medzi zaria­de­nia, ktoré pou­ží­vajú jeden zo spo­mí­na­ných pro­ce­so­rov patrí Xia­omi Mi3, Xia­omi Mi4, OneP­lus One, OneP­lus X, Oppo N3 alebo aj ZTE Axon. Naj­hor­šia vec na tejto správe je práve to, že ani jedno zo zaria­dení by nemalo s naj­nov­ším Andro­idom väč­šie prob­lémy.

xiaomi-mi4-perfektna-cena-2

Nie všetko však musí byť ihneď stra­tené. Je možné, že Qual­comm zmení svoje roz­hod­nu­tie. Možno k tomu pris­peje aj nátlak pou­ží­va­te­ľov, ktorí vlast­nia smart­fón s jed­ným z meno­va­ných čip­se­tov. Ak by sa to aj poda­rilo, celý prob­lém by to stále nevy­rie­šilo. Na radu by sa dostali výrob­co­via, ktorí nemu­sia aktu­ali­zá­ciu na Android 7.0 Nou­gat spra­viť. Veríme, že tento nepo­cho­pi­teľný ťah sa spo­loč­nosť Qual­comm roz­hodne veľmi rýchlo zme­niť.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­china

Pridať komentár (0)