Zaria­de­nia so Snapd­ra­go­nom 800 a 801 zosta­nú bez Andro­idu Nou­gat

Tobiáš Bakoš, fonyzciny.sk / 27. augusta 2016 / Tech a inovácie

Qual­comm, ako pop­red­ný výrob­ca pro­ce­so­rov, kto­rý ide vždy prí­kla­dom pre iných výrob­cov, sa roz­ho­dol pre naozaj neča­ka­ný krok. Ten­zo krok by bol však viac cha­rak­te­ris­tic­ký pre minu­losť Media­Te­ku. Ame­ric­ký gigant sa roz­ho­dol pre ukon­če­nie pod­po­ry dvoch svo­jich veľ­mi popu­lár­nych čip­se­tov.

Vlast­ní­te zaria­de­nie s čip­se­tom Snapd­ra­gon 800 ale­bo 801? Potom vás nasle­du­jú­ca sprá­va dosť skla­me. Vaše zaria­de­nie s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou skon­čí na Andro­ide 6.0 Marsh­mal­low. Aj keď vo veľa prí­pa­doch má na sve­do­mí prob­lém, že vaše zaria­de­nie nedos­ta­ne aktu­ali­zá­ciu na nový Andro­id, prá­ve výrob­ca, ten­to­krát je v tom nevin­ne. Dôvo­dom je, že spo­loč­nosť Qual­comm sa roz­hod­la neak­tu­ali­zo­vať ovlá­da­če gra­fi­ky. Infor­mo­val o tom vývo­jár Llab­To­oFeR na sociál­nej sie­ti Twit­ter.

Prá­ve pre takú­to bana­li­tu zosta­ne veľa zaria­de­ní bez ofi­ciál­nej aktu­ali­zá­cie na naj­nov­ší Andro­id. Pat­rí medzi ne naprí­klad LG Nexus 5, LG G3, HTC One M8, Sony Xpe­ria Z3, Sam­sung Gala­xy Note 3 ale­bo Sam­sung Gala­xy S5. Táto neprí­jem­ná novi­na zasiah­ne aj naše obľú­be­né čín­ske smart­fó­ny. Medzi zaria­de­nia, kto­ré pou­ží­va­jú jeden zo spo­mí­na­ných pro­ce­so­rov pat­rí Xia­omi Mi3, Xia­omi Mi4, OneP­lus One, OneP­lus X, Oppo N3 ale­bo aj ZTE Axon. Naj­hor­šia vec na tej­to sprá­ve je prá­ve to, že ani jed­no zo zaria­de­ní by nema­lo s naj­nov­ším Andro­idom väč­šie prob­lé­my.

xiaomi-mi4-perfektna-cena-2

Nie všet­ko však musí byť ihneď stra­te­né. Je mož­né, že Qual­comm zme­ní svo­je roz­hod­nu­tie. Mož­no k tomu pris­pe­je aj nátlak pou­ží­va­te­ľov, kto­rí vlast­nia smart­fón s jed­ným z meno­va­ných čip­se­tov. Ak by sa to aj poda­ri­lo, celý prob­lém by to stá­le nevy­rie­ši­lo. Na radu by sa dosta­li výrob­co­via, kto­rí nemu­sia aktu­ali­zá­ciu na Andro­id 7.0 Nou­gat spra­viť. Verí­me, že ten­to nepo­cho­pi­teľ­ný ťah sa spo­loč­nosť Qual­comm roz­hod­ne veľ­mi rých­lo zme­niť.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­chi­na

Pridať komentár (0)