Zaria­de­nie, ktoré pre­mení vaše hodiny na smart

Šandi / 9. jún 2014 / Tools a produktivita

Na Kicks­tar­teri odštar­to­val zau­jí­mavý pro­jekt s náz­vom Glance, ktorý sľu­buje pri­da­nie smart fun­kcií k vašim bež­ným hodin­kám. Ide o akýsi klip s disp­le­jom, ktorý zasu­niete pod pásik hodi­niek a vidíte na ňom všetky potrebné infor­má­cie.

Glance okrem obvyk­lej výbavy ako OLED disp­lej, baté­ria s udá­va­nou týž­den­nou výdr­žou, alebo Blu­e­to­oth 4.0 pre komu­ni­ká­ciu, obsa­huje aj sní­mač 3D polohy, vďaka čomu môžete naprí­klad ovlá­dať kur­zor myši. Zvláda aj rozo­zná­va­nie gest pomo­cou prs­tov na ruke — naprí­klad pre pre­chod na ďal­šiu snímku v pre­zen­tá­cii.

Podľa obráz­kov to zatiaľ vyzerá, že autori majú na 3D tla­čiarni vytla­čený len pro­to­typ a sľu­bujú nere­a­li­zo­va­teľné. V sku­toč­nosti im už však pro­to­typy fun­gujú a rea­li­zá­cia vyzerá prie­chodne.

Či sa im roz­hod­nete veriť alebo nie, naj­niž­šia cena je teraz 70 USD za hotový Glance, ktorý by mal prísť na trh tento rok v októbri. Pod­po­ro­vané sys­témy sú iOS a Android. Z mojho pohľadu to vyzerá ako veľmi poda­rené video, no o pro­dukte by som zatiaľ poml­čal.

Zdroj: kicks­tar­ter

Pridať komentár (0)