Zelená vlna pre všet­kých “cest­ných pirá­tov” s app­kou Sema­fóry

Simona Babicová / 10. marec 2015 / Business

Čer­vená farba, ktorá „zdobí“ v urči­tých chví­ľach sema­fóry, je tak pove­diac noč­nou morou pre vodi­čov auto­mo­bi­lov. A práve preto, apli­ká­cia Sema­fóry sa snaží ušet­riť nervy tým, ktorí trá­via čas za volan­tom.

Prin­cíp apli­ká­cie spo­číva v odpo­čí­ta­vaní času, ktorý vám s pomerne veľ­kou pres­nos­ťou povie, koľko času ostáva do zele­nej farby. Momen­tálne túto apli­ká­ciu vyžíva väč­šina vodi­čov v Bra­ti­slave, nakoľko je kom­pa­ti­bilná iba s vybra­nými bra­ti­slav­skými sema­fórmi, pozri TU. Ostatné sema­fóry nie sú pod­po­ro­vané apli­ká­ciou z dôvodu, že pra­cujú v dyna­mic­kom režime a preto nie je možné ich pre­po­je­nie.

Vývo­jári usi­lovne pra­cujú a ich najb­liž­ším plá­nom je pri­dať do zoznamu aj sema­fóry osta­ných miest. Práve oby­va­te­lia Košíc sa môžu ako druhí v poradí tešiť, pre­tože sa začalo tes­to­va­nie jed­ného košic­kého sema­fóru.

Apli­ká­cia vyniká jed­no­du­chým pro­stre­dím, ktoré spo­lu­pra­cuje naprí­klad s navi­gá­ciami Google, Waze, či Sygic. Ak zasta­víte na pod­po­ro­va­nej kri­žo­vatke, tak sa apli­ká­cia auto­ma­ticky pre­pne do pop­re­dia a začne odpo­čí­ta­vať. Po skon­čení sa znova akti­vuje navi­gá­cia, ktorá počas behu apli­ká­cie bežala na pozadí.

Samoz­rejme, vždy sa nájdu nejaké nepres­nosti, ktoré sa vývo­jári sna­žia odstrá­niť. Nepresné odpo­čí­ta­va­nie máte mož­nosť nahlá­siť aj vy za pomoci for­mu­lára.

Avšak, pre maji­te­ľov smart­fó­nov s ope­rač­ným sys­té­mom iOS / Win­dows Phone máme smutnú správu. Bez­peč­nostné obme­dze­nia týchto plat­fo­riem neumož­ňujú apli­ká­cii auto­ma­ticky pre­pnúť odpo­čet z navi­gá­cie a následne ju pre­pnúť späť.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE! POMÔŽ TÝMTO AJ TY. 

Zdroj: semafory.sk

Pridať komentár (0)