Žijem pre živo­to­pis, alebo som sku­točne sám sebou?

Tatiana Blazseková / 4. november 2015 / Zaujímavosti

Ak chceš zís­kať dobrú prácu, musíš mať v živo­to­pise niečo, čo ťa odli­šuje od iných. To je rada, ktorú počú­vam z kaž­dej strany. Otáz­kou ale je, či bude živo­to­pis prav­divý a či bude sku­točne odzr­kad­ľo­vať to, kým som. 

V dneš­nom svete dobré známky nesta­čia. Je zapot­reby doká­zať niečo viac: uká­zať jedi­neč­nosť a nena­hra­di­teľ­nosť. Dob­ro­voľ­níc­tvo, mimo­škol­ské akti­vity, olym­piády, trai­nee prog­ramy, sú dnes v živo­to­pise povin­nos­ťou. Úplne to chá­pem, veď predsa aj môj živo­to­pis má tiež nie­koľko podob­ných polo­žiek. Je potrebné byť aktívny, par­ti­ci­po­vať a zau­jí­mať sa o pro­stre­die v kto­rom žijem, pre­tože len tak ho viem meniť.

Otáz­kou je, aký je účel toho, čo robíš? Je odpo­ve­ďou: lebo to vyzerá dobre na živo­to­pise? V tom prí­pade ani ďalej nepok­ra­čuj. Ľudia sa stali posad­nutí myš­lien­kou mať pôso­bivý živo­to­pis. Vznikla dokonca akási panika. Súťa­žia o to, kto bude mať viac mimo­škol­ských akti­vít, vymýš­ľajú, čo by na tom živo­to­pise vyze­ralo naj­lep­šie a tak­ti­zujú ako hoke­joví tré­neri.

Ak je tvoje CVčko jeden veľký klam, vlastne nie si tým, o kom píšeš. Tvoj zamest­ná­va­teľ, túto lož skôr či neskôr pre­kukne. Nie si fér k zamest­ná­va­te­ľovi a ani k sebe samému. Na čo sa teda hráme? Živo­to­pis má byť mojou vizit­kou, uka­zo­vať kto som, aká som a čo ma baví. Vyjsť s kožou na trh.

Nerob veci len preto, že budú vyze­rať dobre na CVčku. Nevy­be­raj si školu, kurzy, či akti­vity len preto, lebo ich majú aj ostatní. Rob len to, čomu veríš a nestra­tíš tak svoju iden­titu. Veď to je to, čo každý hľadá- TEBA a nie fik­tívny obraz, či klam. Nikoho nezauj­meš, ak sku­točne neuvi­dia tvoju vášeň a zápal pre vec. Sku­točne hor­livo môžeš hovo­riť len o veci, ktorú milu­ješ, v ktorú veríš a dávaš do nej svoju ener­giu.

Spý­taj sa sám seba: Aký je účel môjho kona­nia? Robím to len pre moje CV alebo je to niečo, kde sa cítim sám sebou?

Nežia­dam skrom­nosť. Ukáž, čo v tebe je, ale mysli to úprimne. Nerob veci preto, aby si vyze­ral dobre, ale preto, že ťa napĺňajú a robia z teba to, kým si. Život predsa nie je pre­tek o riadky v CV. Buď stále tým istým auten­tic­kým člo­ve­kom. Nemárni čas akti­vi­tami, ktoré sú „must-have “ na CVčku.

Nechci len vzbu­diť dojem, že si jedi­nečný. Staňte sa jedi­neč­ným.

Pridať komentár (0)