Ako na zisk peňazí pomo­cou cro­wd­fun­dingu? Oplatí sa spus­tiť kam­paň?

Alexandra Dulaková / 28. februára 2016 / Business

Ak pri skve­lom nápade uva­žu­ješ, či svoj úspech sta­víš na cro­wd­sour­cing, mal by si si to najpr dobre pre­mys­lieť. Exis­tujú pra­vidlá a ove­rené zásady, podľa kto­rých zis­tíš, či je tvoj pro­jekt na cro­wd­sour­cing vhodný a ktoré ti pove­dia, čo tým ris­ku­ješ a čo naopak môžeš zís­kať. A nie všetky známe plat­formy sú vhodé pre každý typ pro­jek­tov. Ako teda postu­po­vať?

Veno­vať sa cro­wd­fun­fin­go­vej kam­pani je práca, ktorá si vyža­duje veľa času, snahy a odhod­la­nia. Doká­žeš ňou za krátky čas oslo­viť veľké množ­stvo ľudí, no na to, aby ti chceli dať svoje peniaze, potre­bu­ješ ešte oveľa viac. Na začiatku sa však treba roz­hod­núť, či ti tento závä­zok vôbec bude vyho­vo­vať.

CulCharge - jedna z úspešných slovenských crowdfundingových kampaní

Cul­Charge — jedna z úspeš­ných slo­ven­ských cro­wd­fun­din­go­vých kam­paní, foto: redakcia/ Indie­gogo

Keďže sa sna­žíš pre­zen­to­vať nápad pred čo naj­väč­ším pub­li­kum, bolo by ide­álne, aby mu všetci poro­zu­meli. Preto majú pri cro­wd­fun­dingu menší úspech abs­trakt­nej­šie pro­jekty, ako naprí­klad vývoj soft­véru. Zato hudobné, ume­lecké či cha­ri­ta­tívne pro­jekty a cool gad­gety vedia vydo­lo­vať veľa peňazí, pre­tože ľudia hneď vidia, ako ich pou­ží­vať a ako vlastne budú vyze­rať. Máš pro­jekt, kto­rému bude roz­umieť len hŕs­tka ľudí, a ak mu aj bude roz­umieť, budeš pre nich pred­sta­vo­vať len kon­ku­ren­ciu? Potom rad­šej na cro­wd­fun­ding zabudni a skús si nájsť pár dob­rých inves­to­rov, ktorí ti vývoj zafi­nan­cujú a ponúknu k tomu aj svoje dobré meno.

A čo star­tup? Našou sla­bos­ťou sú pro­jekty mla­dých šikov­ných ľudí, ktorí väč­ši­nou nemajú záze­mie v pod­ni­kaní a chcú pre­ra­ziť. V takejto situ­ácií ti žiadna banka nepo­ži­čia a hľa­da­nie inves­to­rov nemusí vždy vyjsť. Pomo­cou cro­wd­fun­dingu pre­kro­číš naše hra­nice a ideš do sveta – no nie­kedy bohu­žiaľ len teore­ticky. Iba málo pro­jek­tov sa totiž stane sve­to­vými a naj­čas­tej­šie osta­neš „uzam­knutý“ v šir­šom okruhu tvo­jej komu­nity. Ak to chceš risk­núť, musíš sa poriadne obra­cať, aby si vytvo­ril niečo, čo osloví tak­mer kaž­dého. Neza­bú­daj ani na to, ako radi ľudia ostat­ných ľutujú. Veľký úspech majú často naprí­klad cha­ri­ta­tívne kam­pane a ľudia v núdzi. Ak ľuďom zahráš na city a pre­zen­tu­ješ sa ako nie­kto, kto má skvelé nápady, len, bohu­žiaľ, nie pros­triedky na ich rea­li­zo­va­nie, môžeš vyvo­lať nejednu slzu a — čo je pod­stat­nej­šie — euro. Len si spo­meň na Ice Buc­ket Chal­lenge.

Ice Bucket Challenge

Ice Buc­ket Chal­lenge, foto: mas­hable

Čím urgen­tnejší a ino­va­tív­nejší je prob­lém, ktorý tvoj star­tup rieši, tým lep­šie. Aj tu teda platí „svätý“ prin­cíp star­tu­pov – MUSÍ rie­šiť ino­va­tívne rele­vantný prob­lém pre čo naj­vyšší počet ľudí. Pri cro­wd­fun­dingu budeš mať ako star­tu­pista od začiatku jasno v tom, čo si verej­nosť o tvo­jom pro­jekte myslí a či by ho bola ochotná zapla­tiť aj v „reál­nom živote”. Záro­veň, ak budeš zau­jí­mavý a oslo­víš šir­šie pub­li­kum, môžu sa obja­viť aj inves­tori. Treba sa však pri­pra­viť aj na to, že ak kam­paň zlyhá, môže to vážne poško­diť atmo­sféru v tíme. A ak naopak nezly­háš, vyzbie­rané peniaze budú musieť ísť všet­kým ľuďom, kto­rým si ich za pomoc sľú­bil, rov­nako ako aj do ďal­ších inves­tí­cií. Čistý zisk teda významný nebude.

Tím CulChargu v kanceláriách Indiegogo

Tím Cul­Chargu v kan­ce­lá­riách Indie­gogo, foto:CulCharge

Ak nápad zva­žu­ješ aj naďa­lej, neza­bú­daj, že vede­nie kam­pane je náročná práca, ktorá si vyža­duje veľa času. Púš­ťaj sa do toho len ak vieš, že ju ty — pop­rí­pade spo­loč­níci — viete zvlád­nuť. A musíš na ňu ísť aj psy­cho­lo­gicky. Ľudí veľmi oslo­vujú zau­jí­mavé prí­behy, takže ten treba pre­dá­vať spolu s pro­duk­tom. Suché žia­da­nie o peniaze veľa ľudí neob­mäkčí a nepri­núti ich ani otvo­riť peňa­ženky.

To zna­mená, že ešte pred­tým, než čokoľ­vek zve­rej­níš, musíš mať v zálohe pri­pra­vený arze­nál mar­ke­tin­go­vej kam­pane: kva­lit­ných fotiek, videí (ich ide­álna dĺžka by mala byť max tri minúty – stručné ale infor­ma­tívne) a skvelo napí­sa­ného textu. Tieto veci k tomu treba aj pra­vi­delne aktu­ali­zo­vať, pri­dá­vať nové videá, nové fotky z postupu, doka­zo­vať, že nie­kam sme­ru­ješ a že peniaze nejdú do čier­nej diery. Nie sme predsa v poli­tike..

Crowdfunding skúsil aj slovenský AmbiScreen

Cro­wd­fun­ding skú­sil aj slo­ven­ský AmbiSc­reen, foto: AmbiSc­reen

Sta­viť na cro­wd­fun­ding je výhodné z via­ce­rých dôvo­dov. Nemu­síš sa vzdať svo­jich práv a copy­rightu – pro­jekt stále patrí tebe. Pri nie­kto­rých inves­to­roch by si sa auto­rity vzdať musel. Na dru­hej strane, pozor, či tvoj pro­jekt nie je veľmi pria­mo­čiary a jed­no­du­cho zre­a­li­zo­va­teľný. Ris­ku­ješ totiž, že ho nie­kto oko­pí­ruje a ty zapad­neš do zabud­nu­tia. Ak to navyše urobí šikovne, nebu­deš proti tomu môcť nič uro­biť. Ale späť k pozi­tív­nemu.

Pri podob­nej kam­pani, kde všetko zve­rej­níš, máš hneď od začiatku výhodu feed­backu od širo­kej komu­nity. To môže záro­veň byť stu­de­nou spr­chou a viesť k neprí­jem­nému zis­te­niu, že tvoj pro­dukt nie je vôbec taký dobrý, no je lep­šie to zis­tiť hneď na začiatku a nes­kla­mať pri­tom sku­pinu inves­to­rov. Záro­veň počas kam­pane môžeš natra­fiť na kopu šikov­ných ľudí, kto­rých tvoj pro­jekt zaujme, a s kto­rými potom môžeš nad­via­zať užšiu spo­lu­prácu.

AmbiScreen

foto: AmbiSc­reen

Ďal­ším dôle­ži­tým bodom sú sociálne siete. Plat­formy ako Indie­gogo a Kicks­tar­ter na ne majú skvelé pre­po­je­nie (Indie­gogo má však lep­šie pre­po­je­nie na Face­book), takže sa tvoj pro­jekt hneď po zve­rej­není môže roz­pŕch­nuť do celého sveta, vďaka čomu vie slušne zará­bať. Face­book, Twit­ter, You­tube, Ins­ta­gram, Pin­te­rest… zoznam pokra­čuje. Lenže to ani zďa­leka nestačí. Na to, aby si si udr­žal záu­jem verej­nosti, musíš kam­paň na sociál­nych sie­ťach brať ako samos­tatný celok a usi­lovne na nej pra­co­vať — nie­len sha­re­ovať con­tent z cro­wd­fun­din­go­vej plat­formy. Vytvo­riť si účty na všet­kých veľ­kých sociál­nych sie­ťach, zís­kaj čo naj­väč­šie pub­li­kum a pra­vi­delne ho infor­muj o prog­rese tvojho pro­jektu.

Musíš to robiť zau­jí­ma­vou for­mou a záro­veň nikoho nebom­bar­do­vať noti­fi­ká­ciami. Forma by mala byť pútavá aj vtipná, pop­rí­pade dobre tech­nicky spra­co­vaná – na to potre­bu­ješ ďal­ších šikov­ných ľudí. Apropo, zau­jí­mavý nemusí byť len obsah, ale aj forma — kon­krétne meno produktu/startupu/kampane. To meno sa s tebou môže ťahať poriadne dlho. Musí ľudí okam­žite oslo­viť, byť jed­no­du­ché, zapa­mä­ta­teľné, múdre, pop­rí­pade vtipné a mať súvis­losť s obsa­hom. 

The+Critical+Elements+of+a+Successful+Crowdfunding+Campaign+--+via+WhyWhisper

foto: why­whis­per

Ak ťa dote­raz nič neod­ra­dilo, mal by si vedieť aj niečo o top sve­to­vých cro­wd­fun­din­go­vých plat­for­mách – sú nimi Kicks­tar­ter a Indie­gogo. Obe sú dobré, no na rôzne veci a v rôz­nych sme­roch. Kicks­tar­ter vie naprí­klad cel­kovo na pro­jek­toch vyzbie­rať väč­šie sumy, pre­tože má lep­šie mediálne pokry­tie a vše­obecne tu majú väčší úspech tech kam­pane. Jeho suc­cess rate (43,4 per­cent) je tri­krát vyšší než u Indie­gogo (9,8 per­cent). Na dru­hej strane je na Indie­gogo viac pro­jek­tov a kate­gó­rií, do kto­rých sa môžeš zara­diť a pod­po­ruje viac nezá­vis­lých pro­jek­tov, cha­rity a osob­ných fun­drai­sin­gov. Cha­rita a osobný fun­drai­sing na Kicks­tar­teri nie sú povo­lené. Indie­gogo má vraj k pou­ží­va­te­ľom menej prí­sny prí­stup a cel­kovo lepší cus­to­mer sup­port.

Otázka finan­co­va­nia môže byť roz­ho­du­júca. Na Kicks­tar­teri fun­guje prin­cíp všetko alebo nič – takže ak v sta­no­ve­nom časo­vom hori­zonte nevyz­bie­raš avi­zo­vanú sumu, nič nedos­ta­neš. Indie­gogo ti vyzbie­rané peniaze posu­nie, aj keby si hneď nedo­sia­hol cieľ. Obe plat­formy si pýtajú pro­ví­ziu pia­tich per­cent. Čo sa týka tvo­jich bac­ke­rov, Kicks­tar­ter umožní kon­tak­to­va­nie až po ukon­čení kam­pane. Na Indie­gogo s nimi môžeš nad­via­zať kon­takt aj počas nej. Je u nich rov­nako neob­me­dzený limit úrovní odmien, zatiaľ čo Kicks­tar­ter ich obme­dzuje na 20 a isté obme­dze­nia sta­via aj dĺžke kam­pane. Vše­obecne platí, že najús­peš­nej­šie kam­pane ich majú deväť.

Slovenské projekty na Indiegogo

Slo­ven­ské pro­jekty na Indie­gogo, foto: redak­cia

Kicks­tar­ter má síce lep­šie mediálne pokry­tie, no zaos­táva pri Face­bo­oku aj You­tube. Má totiž vlastný for­mát videí, zatiaľ čo na Indie­gogo sú jed­no­du­cho videá z You­tube. Keďže You­tube je druhý naj­väčší inter­ne­tový vyhľa­dá­vač, jeho vypus­te­ním pri­chá­dzaš o obrov­ské množ­stvo share-ov a náj­dení. A aj keď je pravda, že hudobné a fil­mové kam­pane majú naj­väč­šiu popu­la­ritu, nezú­faj. Sú to práve hry, tech a design, ktoré vyzbie­ra­vajú naj­viac peňazí. Popu­la­rita teda nie je všetko a aj v ohľade záujmu ide skôr o kva­litu než o kvan­titu. Stačí, aby sa o teba zau­jí­mali tí správni ľudia. A tech komu­nita na Indie­gogo sa stále zväč­šuje.

Pokiaľ teda pat­ríš medzi autora ume­lec­kého pro­jektu, tech­no­lo­gic­kého nad­šenca, alebo návrhára cool gag­detu, svoje pub­li­kum si iste náj­deš na Kicks­tar­teri. Indie­gogo lep­šie pri­jíma aj kon­tro­verzné zbierky, roz­bie­ha­júce sa biz­nisy, malých pod­ni­ka­te­ľov, masovú pro­duk­ciu pro­duktu a skôr na nich náj­deš vplyvné mimo­vládky. A k tomu je v ich pub­liku viac žien, aj keď stále platí, že pro­jekty vedené mužmi mávajú cel­kovo väčší úspech – len 34 per­cent úspeš­ných zbie­rok vedú ženy.

Pri vedení podob­nej kam­pane by si ešte mal vedieť dve veci – musíš rátiať so zly­ha­ním a „stráp­ne­ním“ pred verej­nos­ťou. No žiadna podobná skú­se­nosť nie je zby­točná. A druhá vec, aj keď sú toto všetko dobre mie­nené rady zalo­žené na tom, ako cro­wd­fun­ding bežne fun­guje, nie­kedy sa veci vyvinú úplne nepred­ví­da­teľne a nelo­gicky. Ako keď pro­jekt „potato salad“ vytvo­rený z rece­sie nepo­cho­pi­teľne vyzbie­ral 55,000 dolá­rov.

potatosaldwin

foto: con­su­me­rist

Zdroje: cro­wdc­rux, How to cro­wd­fund, sho­pify, The cro­wd­fun­ding for­mula zdroj titul­nej foto­gra­fie: cmedialab.com

Pridať komentár (0)