Zľavomat má za sebou ďalší rekordný rok, najúspešnejší v histórii

/ 8. januára 2019 / Biznis

 • Štvrť mi­li­óna ľudí si vlani do­prialo dar­ček zo Zľa­vo­mat.sk
 • Ob­rat por­tálu tak me­dzi­ročne vzrás­tol až o 20 % na tak­mer 30 mi­li­ó­nov eur
 • Ide o na­jús­peš­nejší rok v his­tó­rii por­tálu, z hľa­diska cel­ko­vého ob­ratu aj me­dzi­roč­ného tempa rastu
 • Denná tržba sa vy­špl­hala až na sumu 400-ti­síc eur
zdroj: Agentura Like
 • Štvrť mi­li­óna ľudí si vlani do­prialo dar­ček zo Zľa­vo­mat.sk
 • Ob­rat por­tálu tak me­dzi­ročne vzrás­tol až o 20 % na tak­mer 30 mi­li­ó­nov eur
 • Ide o na­jús­peš­nejší rok v his­tó­rii por­tálu, z hľa­diska cel­ko­vého ob­ratu aj me­dzi­roč­ného tempa rastu
 • Denná tržba sa vy­špl­hala až na sumu 400-ti­síc eur

Na­jús­peš­nej­ším me­sia­com pre Zľa­vo­mat.sk bol de­cem­ber aj vďaka Via­no­ciam. Ľu­dia si môžu via­nočné dar­čeky na­kú­piť on­line na­ozaj do po­sled­nej chvíle – aj na Štedrý deň. Po celý me­siac tržby rástli me­dzi­ročne o 30 %, v ces­to­vaní do­konca o 44 %. Denná tržba v tomto ob­dobí do­sa­ho­vala až 400-ti­síc eur.

Sme veľmi radi, že aj vďaka Zľa­vo­matu Slo­váci čo­raz rad­šej ces­tujú nie­len po Slo­ven­sku, ale aj do oko­li­tých kra­jín. Práve ces­to­va­nie so Zľa­vo­ma­tom mi­nulý rok na­rástlo až o 30 %. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že ok­rem Slo­ven­ska bolo veľmi ob­ľú­be­nou des­ti­ná­ciou Poľ­sko. A v tomto roku oča­ká­vame ešte vyšší zá­u­jem o ces­to­va­nie,“ ho­vorí Aleš Mlá­ti­lík, ria­di­teľ por­tálu.

Via­noce roku 2018 boli cel­kovo re­kordné, por­tál do­sia­hol nový re­kord – 160-ti­síc náv­štev po­čas jed­ného dňa. Ab­so­lútne naj­sil­nej­ším dňom via­noč­ných on­line ná­ku­pov bol pon­de­lok 17. de­cem­bra 2018, keď bol denný ob­rat päť­ná­sobne vyšší než po­čas bež­ných dní. A na­prí­klad po­čas Šted­rého dňa 24. de­cem­bra 2018 ľu­dia na­kú­pili dar­čeky za vyše 360-ti­síc eur!“ pre­zrá­dza Aleš Mlá­ti­lík.

Sko­kani Via­noc 2018 na Zľa­vo­mat.sk:

(pre­daje rástli o vyše 150 % oproti pred­chá­dza­jú­cemu roku)

 • ski­pasy
 • vstu­penky do di­vadla
 • ve­čera s pri­vát­nym well­ness
 • 5* ho­tely
 • ro­bo­tický vy­sá­vač

Zľa­vo­mat.sk spolu s čes­kým Sle­vo­ma­tom a por­tá­lom Skrz.cz v au­guste 2017 kú­pila brit­ská sku­pina Sec­ret Es­ca­pes. Pre­daj pat­ril k his­to­ricky naj­väč­ším trans­ak­ciám v on­line biz­nise v Česku a na Slo­ven­sku. Sku­pina Sec­ret Es­ca­pes je jed­ným z pred­ných sve­to­vých pre­daj­cov lu­xus­ných do­vo­le­niek na in­ter­nete.

 

Pridať komentár (0)