Zlo­deji využili Poké­mon Go, aby nalá­kali ľudí do pasce a okradli

Petra Lančaričová / 11. júla 2016 / Tools a produktivita

Naroz­diel od nás, ktorí čakáme na vypus­te­nie novej Poké­mon appky, ame­rickí hráčí už postí­hali vše­ličo.

Poké­mon Go je hra spá­ja­júca vir­tu­álnu rea­litu a rea­litu — je teda ľahko možné, že sa hráči v hre až zabudnú. Pred pár dňami šoko­val inci­dent, kedy mladá diev­čina v ame­ric­kom Wyo­mingu obja­vila telo v rieke. Po tom, ako si zapla apli­ká­ciu, zba­dala množ­stvo Poké­mo­nov v jej okolí a jeden bol veľmi blízko. Diev­čina sa roz­hodla pre­liezť plot sme­rom k rieke, kde hneď pri vir­tu­ál­nom Poké­mo­novi v tele­fóne, našla reál­neho pána v rieke.

rieka kde zomrel

foto: county10.com

Okrem rôz­nych zvlášt­nych his­to­riek, ktoré sa ľudom stali pri využí­vaní Poké­mon Go, je tu jedna extra alar­mu­júca — sku­pina zlo­de­jov prišla s nie­čím naozaj ino­va­tív­nym. V apli­ká­cii sú takz­vané PokéS­tops, kde sa nachá­dzajú rôzne pred­mety ako Poké­baly a iné pomôcky do hry. Na PokéS­top sa dá však dať nejaký typ majáka, ktorý fun­guje ako náv­nada pre ďal­ších hrá­čov. Keďže veľa inci­den­tov pri Go sa stalo preto, že ľudia sa poze­rajú len do tele­fó­nov pri chô­dzi a sna­žia sa správne hodiť Poké­bal, zlo­deji mohli využiť ich veľkú nepo­zor­nosť.

Inci­dent sa stal v noci, kde pri par­ko­visku v aute čakali šty­ria muži. Avšak poli­cajti z Mis­souri neza­há­ľali a všetci boli zatknutí pred­tým, ako sa mohlo stať niečo zlé. Muži boli ozb­ro­jení, avšak nie je úplne jasné, o čo im išlo.

Okrem takýchto prí­be­hov sú však aj tie milé a úsmevné. Naprí­klad video, kde starý pán hrá v noci, počas búrky po meste Poké­mon Go. Pre­sú­val sa autom, aby nezmo­kol a mohol rých­lej­šie chy­tiť Poké­mo­nov.

Zostáva však už len otáz­kou, či Poké­mon Go, bude skôr ľudí spá­jať do novej Geo Cachin­go­vej komu­nity, alebo sa naďa­lej budú obja­vo­vať telá v rieke.

zdroj: engadget.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: kotaku.com.au

Pridať komentár (0)