Zlo­de­ji využi­li Poké­mon Go, aby nalá­ka­li ľudí do pas­ce a okrad­li

Petra Lančaričová / 11. júla 2016 / Lifehacking

Naroz­diel od nás, kto­rí čaká­me na vypus­te­nie novej Poké­mon app­ky, ame­ric­kí hrá­čí už postí­ha­li vše­li­čo.

Poké­mon Go je hra spá­ja­jú­ca vir­tu­ál­nu rea­li­tu a rea­li­tu — je teda ľah­ko mož­né, že sa hrá­či v hre až zabud­nú. Pred pár dňa­mi šoko­val inci­dent, kedy mla­dá diev­či­na v ame­ric­kom Wyo­min­gu obja­vi­la telo v rie­ke. Po tom, ako si zapla apli­ká­ciu, zba­da­la množ­stvo Poké­mo­nov v jej oko­lí a jeden bol veľ­mi blíz­ko. Diev­či­na sa roz­hod­la pre­liezť plot sme­rom k rie­ke, kde hneď pri vir­tu­ál­nom Poké­mo­no­vi v tele­fó­ne, našla reál­ne­ho pána v rie­ke.

rieka kde zomrel

foto: county10.com

Okrem rôz­nych zvlášt­nych his­to­riek, kto­ré sa ľudom sta­li pri využí­va­ní Poké­mon Go, je tu jed­na extra alar­mu­jú­ca — sku­pi­na zlo­de­jov priš­la s nie­čím naozaj ino­va­tív­nym. V apli­ká­cii sú takz­va­né PokéS­tops, kde sa nachá­dza­jú rôz­ne pred­me­ty ako Poké­ba­ly a iné pomôc­ky do hry. Na PokéS­top sa dá však dať neja­ký typ majá­ka, kto­rý fun­gu­je ako náv­na­da pre ďal­ších hrá­čov. Keď­že veľa inci­den­tov pri Go sa sta­lo pre­to, že ľudia sa poze­ra­jú len do tele­fó­nov pri chô­dzi a sna­žia sa správ­ne hodiť Poké­bal, zlo­de­ji moh­li využiť ich veľ­kú nepo­zor­nosť.

Inci­dent sa stal v noci, kde pri par­ko­vis­ku v aute čaka­li šty­ria muži. Avšak poli­caj­ti z Mis­sou­ri neza­há­ľa­li a všet­ci boli zatknu­tí pred­tým, ako sa moh­lo stať nie­čo zlé. Muži boli ozb­ro­je­ní, avšak nie je úpl­ne jas­né, o čo im išlo.

Okrem takých­to prí­be­hov sú však aj tie milé a úsmev­né. Naprí­klad video, kde sta­rý pán hrá v noci, počas búr­ky po mes­te Poké­mon Go. Pre­sú­val sa autom, aby nezmo­kol a mohol rých­lej­šie chy­tiť Poké­mo­nov.

Zostá­va však už len otáz­kou, či Poké­mon Go, bude skôr ľudí spá­jať do novej Geo Cachin­go­vej komu­ni­ty, ale­bo sa naďa­lej budú obja­vo­vať telá v rie­ke.

zdroj: engadget.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: kotaku.com.au

Pridať komentár (0)