Žltý melón hlási: Poži­čia­vajte si navzá­jom

Sebastian Mach / 22. februára 2016 / Startupy

… je myš­lienka za zro­dom kolek­tív­neho poži­čia­va­nia, ktoré val­cuje trh nie­len v zahra­ničí, ale stihlo už pre­nik­núť aj na úze­mie Slo­ven­ska, kde si zís­kava čoraz väčší počet priaz­niv­cov. Ľudia už nemajú záu­jem o pre­mr­š­tené úroky v ban­kách a hľa­dajú výhod­nej­šiu alter­na­tívu. A práve tu pri­chá­dza do hry kolek­tívne poži­čia­va­nie.

Za poj­mom kolek­tívne poži­čia­va­nie sa skrýva cel­kom jed­no­du­chý mecha­niz­mus, kde ľudia poži­čia­vajú peniaze ostat­ným ľuďom bez spro­stred­ko­va­teľa, banky alebo inej finanč­nej inšti­tú­cie. Obí­de­nie tejto inšti­tú­cie a s tým spo­jené eli­mi­no­va­nie nespo­čet­ných pre­vádz­ko­vých nákla­dov strá­ca­jú­cich sa v jej útro­bách umož­ňujú niž­šie úroky pre dlž­ní­kov a vyš­šie zhod­no­te­nie pre inves­to­rov. Tento sys­tém je navyše úplne trans­pa­rentný. Každý zúčast­nený dopredu vie pod­mienky, za akých si finančné pros­triedky poži­čiava. Bez skry­tých poplat­kov alebo zmeny sadzieb v prie­behu splá­ca­nia a od začiatku pozná dĺžku pôžičky aj počet splá­tok.

Jed­not­kou na slo­ven­skom trhu je por­tál www.zltymelon.sk, pro­stred­níc­tvom kto­rého zre­a­li­zo­vané pôžičky v decem­bri 2015 dosiahli hod­notu vyše 3,5 mili­óna eur. Poži­čať si možno hoto­vosť vo výške 500 až 10 000 eur s leho­tou splá­ca­nia 1 až 5 rokov. Naj­niž­šia suma, ktorú môže inves­tor do auk­cie inves­to­vať, je 25 eur a naj­vyš­šia 250 eur. Skú­se­nej­ším inves­to­rom je navý­šený ich inves­tičný limit, a tak môžu do jed­not­li­vých pôži­čiek inves­to­vať aj viac.

Žltý Melón

foto: Žltý Melón

Záu­jemca o pôžičku si jed­no­du­cho vybe­rie výšku úveru, a ak prejde skúš­kou bonity, je mu zalo­žená auk­cia na pôžičku. Ďalej už len čaká na ponuky od inves­to­rov, ktorí medzi sebou súpe­ria v pod­mien­kach a výš­kach poskyt­nu­tých úve­rov. Jed­no­du­ché, rýchle a bez zby­toč­ného papie­ro­va­nia.

Na dru­hej strane sú inves­tori, ktorí medzi sebou súpe­ria. Majú mož­nosť sami si určiť úro­kovú sadzbu a roz­lo­žiť svoju inves­tí­ciu medzi nie­koľ­kých žia­da­te­ľov. Takto sa chrá­nia pred mož­nos­ťou nes­pla­te­nia úveru. Nie­kto, kto poži­čiava 1 000 eur, môže v sku­toč­nosti poži­čať 100 eur desia­tim rôz­nym ľuďom, a týmto eli­mi­no­vať možné riziko.

Za zro­dom Žltého melóna stojí Roman Fera­nec, kto­rého vízia nového smeru vo svete finan­cií nadchla natoľko, že v roku 2012 zalo­žil spolu s Rober­tom Hor­vát­hom spo­loč­nosť ako alter­na­tívu ku kla­sic­kým úve­ro­vým a inves­tič­ným mož­nos­tiam. Ako hovorí Fera­nec: „Naším cie­ľom bolo pri­niesť na Slo­ven­sko niečo úplne nové, ino­va­tívne. Nie každý chce využiť banku, no nie je alter­na­tíva. Tech­no­ló­gie sa vyví­jajú a finančné inšti­tú­cie nemajú mecha­niz­mus na rýchle zmeny.“ Práve toho sa chy­tila dvo­j­ica, ktorá spra­vila z poži­čia­va­nia a inves­to­va­nia oveľa osob­nej­šiu zále­ži­tosť.

O výhod­nosti kolek­tív­neho poži­čia­va­nia svedčí aj sku­toč­nosť, že až 54 % dlž­ní­kov pou­žilo pôžičku na spla­te­nie úve­rov. Ľudia majú mož­nosť výberu medzi rôz­nymi typmi pôžič­ko­vých pro­duk­tov a inves­tori dokonca môžu inves­to­vať aj do garan­to­va­ných pro­duk­tov. Za minulý rok zazna­me­nala firma nárast o 123,55 % a vstup nového inves­tora – Hen­drika Bre­mera, uzná­va­ného odbor­níka v oblasti finanč­ných slu­žieb, ako aj inves­tí­ciu od Európ­skeho fondu JERE­MIE, pro­stred­níc­tvom fondu Lime­rock a inves­tič­nej spo­loč­nosti FTK.

Pove­dzte aj vy STOP pre­mr­š­te­ným úve­rom, obíďte banky a poďte s nami obja­vo­vať novinky vo svete finan­cií.

Pridať komentár (0)