Žltý melón hlá­si: Poži­čia­vaj­te si navzá­jom

Sebastian Mach / 22. februára 2016 / Startupy

… je myš­lien­ka za zro­dom kolek­tív­ne­ho poži­čia­va­nia, kto­ré val­cu­je trh nie­len v zahra­ni­čí, ale stih­lo už pre­nik­núť aj na úze­mie Slo­ven­ska, kde si zís­ka­va čoraz väč­ší počet priaz­niv­cov. Ľudia už nema­jú záu­jem o pre­mr­š­te­né úro­ky v ban­kách a hľa­da­jú výhod­nej­šiu alter­na­tí­vu. A prá­ve tu pri­chá­dza do hry kolek­tív­ne poži­čia­va­nie.

Za poj­mom kolek­tív­ne poži­čia­va­nie sa skrý­va cel­kom jed­no­du­chý mecha­niz­mus, kde ľudia poži­čia­va­jú penia­ze ostat­ným ľuďom bez spro­stred­ko­va­te­ľa, ban­ky ale­bo inej finanč­nej inšti­tú­cie. Obí­de­nie tej­to inšti­tú­cie a s tým spo­je­né eli­mi­no­va­nie nespo­čet­ných pre­vádz­ko­vých nákla­dov strá­ca­jú­cich sa v jej útro­bách umož­ňu­jú niž­šie úro­ky pre dlž­ní­kov a vyš­šie zhod­no­te­nie pre inves­to­rov. Ten­to sys­tém je navy­še úpl­ne trans­pa­rent­ný. Kaž­dý zúčast­ne­ný dopre­du vie pod­mien­ky, za akých si finanč­né pros­tried­ky poži­čia­va. Bez skry­tých poplat­kov ale­bo zme­ny sadzieb v prie­be­hu splá­ca­nia a od začiat­ku pozná dĺž­ku pôžič­ky aj počet splá­tok.

Jed­not­kou na slo­ven­skom trhu je por­tál www.zltymelon.sk, pro­stred­níc­tvom kto­ré­ho zre­a­li­zo­va­né pôžič­ky v decem­bri 2015 dosiah­li hod­no­tu vyše 3,5 mili­ó­na eur. Poži­čať si mož­no hoto­vosť vo výš­ke 500 až 10 000 eur s leho­tou splá­ca­nia 1 až 5 rokov. Naj­niž­šia suma, kto­rú môže inves­tor do auk­cie inves­to­vať, je 25 eur a naj­vyš­šia 250 eur. Skú­se­nej­ším inves­to­rom je navý­še­ný ich inves­tič­ný limit, a tak môžu do jed­not­li­vých pôži­čiek inves­to­vať aj viac.

Žltý Melón

foto: Žltý Melón

Záu­jem­ca o pôžič­ku si jed­no­du­cho vybe­rie výš­ku úve­ru, a ak prej­de skúš­kou boni­ty, je mu zalo­že­ná auk­cia na pôžič­ku. Ďalej už len čaká na ponu­ky od inves­to­rov, kto­rí medzi sebou súpe­ria v pod­mien­kach a výš­kach poskyt­nu­tých úve­rov. Jed­no­du­ché, rých­le a bez zby­toč­né­ho papie­ro­va­nia.

Na dru­hej stra­ne sú inves­to­ri, kto­rí medzi sebou súpe­ria. Majú mož­nosť sami si určiť úro­ko­vú sadz­bu a roz­lo­žiť svo­ju inves­tí­ciu medzi nie­koľ­kých žia­da­te­ľov. Tak­to sa chrá­nia pred mož­nos­ťou nes­pla­te­nia úve­ru. Nie­kto, kto poži­čia­va 1 000 eur, môže v sku­toč­nos­ti poži­čať 100 eur desia­tim rôz­nym ľuďom, a tým­to eli­mi­no­vať mož­né rizi­ko.

Za zro­dom Žlté­ho meló­na sto­jí Roman Fera­nec, kto­ré­ho vízia nové­ho sme­ru vo sve­te finan­cií nadch­la natoľ­ko, že v roku 2012 zalo­žil spo­lu s Rober­tom Hor­vát­hom spo­loč­nosť ako alter­na­tí­vu ku kla­sic­kým úve­ro­vým a inves­tič­ným mož­nos­tiam. Ako hovo­rí Fera­nec: „Naším cie­ľom bolo pri­niesť na Slo­ven­sko nie­čo úpl­ne nové, ino­va­tív­ne. Nie kaž­dý chce využiť ban­ku, no nie je alter­na­tí­va. Tech­no­ló­gie sa vyví­ja­jú a finanč­né inšti­tú­cie nema­jú mecha­niz­mus na rých­le zme­ny.“ Prá­ve toho sa chy­ti­la dvo­j­ica, kto­rá spra­vi­la z poži­čia­va­nia a inves­to­va­nia ove­ľa osob­nej­šiu zále­ži­tosť.

O výhod­nos­ti kolek­tív­ne­ho poži­čia­va­nia sved­čí aj sku­toč­nosť, že až 54 % dlž­ní­kov pou­ži­lo pôžič­ku na spla­te­nie úve­rov. Ľudia majú mož­nosť výbe­ru medzi rôz­ny­mi typ­mi pôžič­ko­vých pro­duk­tov a inves­to­ri dokon­ca môžu inves­to­vať aj do garan­to­va­ných pro­duk­tov. Za minu­lý rok zazna­me­na­la fir­ma nárast o 123,55 % a vstup nové­ho inves­to­ra – Hen­dri­ka Bre­me­ra, uzná­va­né­ho odbor­ní­ka v oblas­ti finanč­ných slu­žieb, ako aj inves­tí­ciu od Európ­ske­ho fon­du JERE­MIE, pro­stred­níc­tvom fon­du Lime­rock a inves­tič­nej spo­loč­nos­ti FTK.

Pove­dz­te aj vy STOP pre­mr­š­te­ným úve­rom, obíď­te ban­ky a poď­te s nami obja­vo­vať novin­ky vo sve­te finan­cií.

Pridať komentár (0)