Zo sprie­vod­ky­ne v múzeu sve­to­vou amba­sá­dor­kou

Nikola Brehová / 5. októbra 2016 / Zo Slovenska

Rum býva vo vše­obec­nos­ti pova­žo­va­ný za nápoj džen­tl­me­nov, napriek tomu je jeho sve­to­vou brand amba­sá­dor­kou žena — rode­ná Kubán­ka — Ana­bel Her­nán­dez Gomez. O tom, aké je to zastá­vať túto muž­skú pozí­ciu, i o jej vzťa­hu k rumu sme sa poba­vi­li pri jej prvej náv­šte­ve Slo­ven­ska, kde sa sta­la súčas­ťou poro­ty súťa­že bar­ma­nov Hava­na Mas­terc­lass 2016. 

Ako si sa dosta­la k prá­ci amba­sá­dor­ky pre Hava­na Club? 

Pred­tým som pra­co­va­la ako turis­tic­ká sprie­vod­ky­ňa v múzeu Hava­na Club. Táto prá­ca v mno­hom pri­po­mí­na­la to, čo robím teraz – pred­sta­vo­va­la som ľuďom rum, jeho his­tó­riu, pro­ces fer­men­tá­cie a robi­la ochut­náv­ky. Stá­le ma fas­ci­no­val svet kok­tai­lov a pop­ri prá­ci v múzeu som nav­šte­vo­va­la bar­man­ské kur­zy. Keď znač­ka Hava­na Club hľa­da­la mla­dé­ho entu­zias­tic­ké­ho spo­lu­pra­cov­ní­ka, kto­rý ovlá­da nie­koľ­ko jazy­kov a roz­umie kok­tai­lom, nevá­ha­la som a pri­hlá­si­la sa. Po nie­koľ­kých kolách poho­vo­rov ma napo­kon vybra­li ako najv­hod­nej­šie­ho kan­di­dá­ta.

Ako si sa vyzna­la v rume, keď si pra­co­va­la ako turis­tic­ká sprie­vod­ky­ňa v múzeu?

Nikto z mojej rodi­ny nepra­co­val pre spo­loč­nosť vyrá­ba­jú­cu rum, ale jeho ochut­ná­va­nie bolo v našej rodi­ne stá­le obľú­be­né – od mojich pras­ta­rých rodi­čov až po rodi­čov. :) Prvý­krát som rum ochut­na­la tiež v rodin­nom kru­hu.

A chu­til ti?

Bola som mla­dá a ochut­na­la som ho len oliz­nu­tím prs­tov. Samoz­rej­me, nezna­me­ná to, že na Kube rodi­čia bež­ne necha­jú svo­jich tíne­dže­rov ochut­ná­vať rum. No vte­dy mi to vôbec nechu­ti­lo. Zachu­til mi až neskôr, keď som už bola o dosť star­šia. Tak­že ho dnes pijem nie pre­to, že je to súčas­ťou mojej prá­ce, ale pre­to, že mi naozaj chu­tí.

Na Slo­ven­sku je dosť nezvy­čaj­né vidieť ženu zastá­vať pozí­ciu amba­sá­dor­ky aké­ho­koľ­vek tvr­dé­ho alko­ho­lu. Aký je to pocit, stret­la sa aj s pred­sud­ka­mi?

Na Kube je to rov­na­ko nezvy­čaj­né. Vlast­ne som bola jedi­nou ženou, kto­rá pre­šla mas­terc­lass skúš­kou. Je to dlhý a nároč­ný pro­ces, kto­rý trvá až 15 rokov. Kaž­dé dva roky sa vybe­rie nie­koľ­ko kan­di­dá­tov. Len 5 – 6 ľudí bolo pre­do mnou súčas­ťou toh­to pro­ce­su a z nich som bola jedi­nou ženou. Spo­čiat­ku to bolo cel­kom nároč­né, keď­že muži sa spá­ja­li doko­py a nie­koľ­ko z nich mi dokon­ca dalo pocí­tiť, že ako žena nie som kom­pe­tent­ná vyko­ná­vať túto prá­cu. Po dvoch rokoch som im doká­za­la, že sa mýli­li, a že som v tom, čo robím, rov­na­ko dob­rá ako oni – ak nie lep­šia. :)

havana-1

Čo je naj­dô­le­ži­tej­šie pri prá­ci amba­sá­do­ra?

Hos­tím zná­mych ľudí, od bar­ma­nov až po pre­zi­den­tov. Väč­ši­nu času trá­vim orga­ni­zo­va­ním even­tov a pre­hlia­dok v zahra­ni­čí. Pre­zen­tá­cie tam vždy pris­pô­so­bu­je­me danej kra­ji­ne, bez ohľa­du na medzi­ná­rod­ný ráz pro­jek­tu.

Čím je Hava­na Club typic­ký?

Je špe­ci­fic­ký pre­dov­šet­kým pre­cíz­nym pro­ce­som výro­by, kto­rý sa drží tra­dí­cie už od roku 1878. Hoci pou­ží­va­me tie naj­pok­ro­ko­vej­šie tech­no­ló­gie, rešpek­tu­je­me spô­sob, akým sa rum vyrá­bal od svo­jich počiat­kov. Musím zdô­raz­niť, že všet­ky pou­ži­té ingre­dien­cie pochá­dza­jú pria­mo z Kuby. A jedi­neč­ný je svo­jou výni­moč­nou kva­li­tou, kto­rú tiež mož­no pri­pí­sať maj­strov­ským výrob­com rumu.

Kde sa môže­me stret­núť so tou­to znač­kou?

Odke­dy je Hava­na Club súčas­ťou sku­pi­ny Per­nod Ricard, pomá­ha nám toto par­tner­stvo dostať sa do mno­hých kra­jín sve­ta, naras­tá tiež infor­mo­va­nosť o našej znač­ke, aj jej export.

Ako je to s pre­fe­ren­ci­ou mužov a žien pri drin­koch?

Vo väč­ši­ne prí­pa­dov pre­fe­ru­jú ženy slad­šie drin­ky a muži tie hor­ké, ale kva­lit­ný rum si vychut­ná­te v oboch kom­bi­ná­ciách – aj čis­tý, no tiež v lahod­ných kok­tai­loch, pre­to sa hodí kaž­dé­mu. :)

Aké sú vízie znač­ky?

Hava­na Club je dyna­mic­ká znač­ka, kto­rá v sebe skrý­va veľ­ký poten­ciál a zazna­me­ná­va čoraz vyš­šie trž­by. Viem si pred­sta­viť jej šir­šie port­fó­lio a viac kra­jín, do kto­rých sa bude vyvá­žať. Našim naj­väč­ším cie­ľom je roz­ší­riť expan­ziu na ame­ric­kom trhu.

havana2

foto: northoflondonblog.com

Na Slo­ven­sko si zaví­ta­la prvý­krát v rám­ci súťa­že Hava­na Mas­terc­lass 2016. Akí sú slo­ven­skí bar­ma­ni?

Bola som prí­jem­ne prek­va­pe­ná vyso­kou pro­fe­si­onál­nou úrov­ňou slo­ven­ských bar­ma­nov, ale čo ma naj­viac ohú­ri­lo bol fakt, že väč­ši­na z nich je veľ­mi mla­dá. Poznám bar­ma­nov na Kube, kto­rí sa venu­jú svo­jej pro­fe­sii 40 rokov, nie­kto­rí z nich dokon­ca pra­cu­jú 20 rokov v tom istom bare.

A čo ženy — bar­man­ky?

Teším sa z toho, že vída­vam stá­le viac a viac bar­ma­niek, hoci je prav­da, že na Slo­ven­sku to nie je až také bež­né. Stá­le čas­tej­šie sa aj víťaz­mi bar­man­ských súťa­ží stá­va­jú prá­ve ženy, čo je nesmier­ne pote­šu­jú­ce.

Na čo ste sa naj­viac sústre­di­li pri hod­no­te­ní v súťa­ži?

Hod­no­ti­li sme kok­tai­ly — ich pre­ve­de­nie a chuť, a, samoz­rej­me, tiež zruč­nos­ti a vedo­mos­ti bar­ma­na. Naj­dô­le­ži­tej­ším fak­to­rom však ostá­va chuť kok­tai­lu.

Môžeš nám pre­zra­diť, či bol víťaz zvo­le­ný jed­no­hlas­ným roz­hod­nu­tím poro­ty ale­bo to bol naozaj boj?

Kaž­dý z nás hod­no­til jed­not­li­vých súťa­žia­cich bod­mi a výsle­dok určil víťa­za. Nevied­li sme o tom žiad­ne zdĺha­vé dis­ku­sie.

A posled­ná otáz­ka — kto­rý kok­tail so zákla­dom z rumu je tvo­jim obľú­be­ným?

Je to Old Ron Fas­hi­on. Nie je to prá­ve kok­tail, kto­rý by bol typic­ký pre ženy. Je pomer­ne jed­no­du­chý a ako jeho základ, samoz­rej­me, pre­fe­ru­jem rum. Pri­pra­vu­je sa v zlo­že­ní 50 ml rumu – ide­ál­ne Selec­ci­ón de Maes­tros, 5 ml cuk­ro­vé­ho siru­pu a zopár kva­piek Amar­go de Angos­tu­ra. Sta­čí už len dopl­niť poma­ran­čo­vou kôrou a podá­vať s ľadom. Toto je tra­dič­ný recept, no počas ces­to­va­nia po sve­te som sa už stret­la aj s tým, že nie­kde do neho pri­dá­va­li aj sher­ry. :)

zdroj titul­nej foto­gra­fie: havanaclub/northoflondonblog.com

Pridať komentár (0)