Zo sprie­vod­kyne v múzeu sve­to­vou amba­sá­dor­kou

Nikola Brehová / 5. októbra 2016 / Zo Slovenska

Rum býva vo vše­obec­nosti pova­žo­vaný za nápoj džen­tl­me­nov, napriek tomu je jeho sve­to­vou brand amba­sá­dor­kou žena — rodená Kubánka — Ana­bel Her­nán­dez Gomez. O tom, aké je to zastá­vať túto muž­skú pozí­ciu, i o jej vzťahu k rumu sme sa poba­vili pri jej prvej náv­števe Slo­ven­ska, kde sa stala súčas­ťou poroty súťaže bar­ma­nov Havana Mas­terc­lass 2016. 

Ako si sa dostala k práci amba­sá­dorky pre Havana Club? 

Pred­tým som pra­co­vala ako turis­tická sprie­vod­kyňa v múzeu Havana Club. Táto práca v mno­hom pri­po­mí­nala to, čo robím teraz – pred­sta­vo­vala som ľuďom rum, jeho his­tó­riu, pro­ces fer­men­tá­cie a robila ochut­návky. Stále ma fas­ci­no­val svet kok­tai­lov a popri práci v múzeu som nav­šte­vo­vala bar­man­ské kurzy. Keď značka Havana Club hľa­dala mla­dého entu­zias­tic­kého spo­lu­pra­cov­níka, ktorý ovláda nie­koľko jazy­kov a roz­umie kok­tai­lom, nevá­hala som a pri­hlá­sila sa. Po nie­koľ­kých kolách poho­vo­rov ma napo­kon vybrali ako najv­hod­nej­šieho kan­di­dáta.

Ako si sa vyznala v rume, keď si pra­co­vala ako turis­tická sprie­vod­kyňa v múzeu?

Nikto z mojej rodiny nepra­co­val pre spo­loč­nosť vyrá­ba­júcu rum, ale jeho ochut­ná­va­nie bolo v našej rodine stále obľú­bené – od mojich pras­ta­rých rodi­čov až po rodi­čov. :) Prvý­krát som rum ochut­nala tiež v rodin­nom kruhu.

A chu­til ti?

Bola som mladá a ochut­nala som ho len oliz­nu­tím prs­tov. Samoz­rejme, nezna­mená to, že na Kube rodi­čia bežne nechajú svo­jich tíne­dže­rov ochut­ná­vať rum. No vtedy mi to vôbec nechu­tilo. Zachu­til mi až neskôr, keď som už bola o dosť star­šia. Takže ho dnes pijem nie preto, že je to súčas­ťou mojej práce, ale preto, že mi naozaj chutí.

Na Slo­ven­sku je dosť nezvy­čajné vidieť ženu zastá­vať pozí­ciu amba­sá­dorky aké­ho­koľ­vek tvr­dého alko­holu. Aký je to pocit, stretla sa aj s pred­sud­kami?

Na Kube je to rov­nako nezvy­čajné. Vlastne som bola jedi­nou ženou, ktorá pre­šla mas­terc­lass skúš­kou. Je to dlhý a náročný pro­ces, ktorý trvá až 15 rokov. Každé dva roky sa vybe­rie nie­koľko kan­di­dá­tov. Len 5 – 6 ľudí bolo predo mnou súčas­ťou tohto pro­cesu a z nich som bola jedi­nou ženou. Spo­čiatku to bolo cel­kom náročné, keďže muži sa spá­jali dokopy a nie­koľko z nich mi dokonca dalo pocí­tiť, že ako žena nie som kom­pe­tentná vyko­ná­vať túto prácu. Po dvoch rokoch som im doká­zala, že sa mýlili, a že som v tom, čo robím, rov­nako dobrá ako oni – ak nie lep­šia. :)

havana-1

Čo je naj­dô­le­ži­tej­šie pri práci amba­sá­dora?

Hos­tím zná­mych ľudí, od bar­ma­nov až po pre­zi­den­tov. Väč­šinu času trá­vim orga­ni­zo­va­ním even­tov a pre­hlia­dok v zahra­ničí. Pre­zen­tá­cie tam vždy pris­pô­so­bu­jeme danej kra­jine, bez ohľadu na medzi­ná­rodný ráz pro­jektu.

Čím je Havana Club typický?

Je špe­ci­fický pre­dov­šet­kým pre­cíz­nym pro­ce­som výroby, ktorý sa drží tra­dí­cie už od roku 1878. Hoci pou­ží­vame tie naj­pok­ro­ko­vej­šie tech­no­ló­gie, rešpek­tu­jeme spô­sob, akým sa rum vyrá­bal od svo­jich počiat­kov. Musím zdô­raz­niť, že všetky pou­žité ingre­dien­cie pochá­dzajú priamo z Kuby. A jedi­nečný je svo­jou výni­moč­nou kva­li­tou, ktorú tiež možno pri­pí­sať maj­strov­ským výrob­com rumu.

Kde sa môžeme stret­núť so touto znač­kou?

Odkedy je Havana Club súčas­ťou sku­piny Per­nod Ricard, pomáha nám toto par­tner­stvo dostať sa do mno­hých kra­jín sveta, narastá tiež infor­mo­va­nosť o našej značke, aj jej export.

Ako je to s pre­fe­ren­ciou mužov a žien pri drin­koch?

Vo väč­šine prí­pa­dov pre­fe­rujú ženy slad­šie drinky a muži tie horké, ale kva­litný rum si vychut­náte v oboch kom­bi­ná­ciách – aj čistý, no tiež v lahod­ných kok­tai­loch, preto sa hodí kaž­dému. :)

Aké sú vízie značky?

Havana Club je dyna­mická značka, ktorá v sebe skrýva veľký poten­ciál a zazna­me­náva čoraz vyš­šie tržby. Viem si pred­sta­viť jej šir­šie port­fó­lio a viac kra­jín, do kto­rých sa bude vyvá­žať. Našim naj­väč­ším cie­ľom je roz­ší­riť expan­ziu na ame­ric­kom trhu.

havana2

foto: northoflondonblog.com

Na Slo­ven­sko si zaví­tala prvý­krát v rámci súťaže Havana Mas­terc­lass 2016. Akí sú slo­ven­skí bar­mani?

Bola som prí­jemne prek­va­pená vyso­kou pro­fe­si­onál­nou úrov­ňou slo­ven­ských bar­ma­nov, ale čo ma naj­viac ohú­rilo bol fakt, že väč­šina z nich je veľmi mladá. Poznám bar­ma­nov na Kube, ktorí sa venujú svo­jej pro­fe­sii 40 rokov, nie­ktorí z nich dokonca pra­cujú 20 rokov v tom istom bare.

A čo ženy — bar­manky?

Teším sa z toho, že vída­vam stále viac a viac bar­ma­niek, hoci je pravda, že na Slo­ven­sku to nie je až také bežné. Stále čas­tej­šie sa aj víťazmi bar­man­ských súťaží stá­vajú práve ženy, čo je nesmierne pote­šu­júce.

Na čo ste sa naj­viac sústre­dili pri hod­no­tení v súťaži?

Hod­no­tili sme kok­taily — ich pre­ve­de­nie a chuť, a, samoz­rejme, tiež zruč­nosti a vedo­mosti bar­mana. Naj­dô­le­ži­tej­ším fak­to­rom však ostáva chuť kok­tailu.

Môžeš nám pre­zra­diť, či bol víťaz zvo­lený jed­no­hlas­ným roz­hod­nu­tím poroty alebo to bol naozaj boj?

Každý z nás hod­no­til jed­not­li­vých súťa­žia­cich bodmi a výsle­dok určil víťaza. Neviedli sme o tom žiadne zdĺhavé dis­ku­sie.

A posledná otázka — ktorý kok­tail so zákla­dom z rumu je tvo­jim obľú­be­ným?

Je to Old Ron Fas­hion. Nie je to práve kok­tail, ktorý by bol typický pre ženy. Je pomerne jed­no­du­chý a ako jeho základ, samoz­rejme, pre­fe­ru­jem rum. Pri­pra­vuje sa v zlo­žení 50 ml rumu – ide­álne Selec­ción de Maes­tros, 5 ml cuk­ro­vého sirupu a zopár kva­piek Amargo de Angos­tura. Stačí už len dopl­niť poma­ran­čo­vou kôrou a podá­vať s ľadom. Toto je tra­dičný recept, no počas ces­to­va­nia po svete som sa už stretla aj s tým, že nie­kde do neho pri­dá­vali aj sherry. :)

zdroj titul­nej foto­gra­fie: havanaclub/northoflondonblog.com

Pridať komentár (0)