Zobral 4 fúka­če a uro­bil si Hover­bo­ard

Martin Kráľ / 13. decembra 2014 / Tech a inovácie

Prob­lém pôvod­né­ho Hoover­bo­ar­du je, že fun­gu­je len na oce­ľo­vom pod­kla­de. Ryan Cra­ven vyrie­šil ten­to fun­da­men­tál­ny prob­lém úpl­ne jed­no­du­cho a štý­lo­vo. Kto vie, mož­no sa jeho ver­zia lep­šie ujme ako ori­gi­nál, kto­rý mimo­cho­dom sto­jí “len” smieš­nych 10.000$.

Pridať komentár (0)