Zoznam vecí, ku kto­rým sa vie Slo­vák dostať odtlač­kom prsta

Michal Sorkovský / 10. júna 2016 / Tech a inovácie

Tvoj iPhone už dávno nie je jediné, čo doká­žeš pomo­cou odtlačku prsta odo­mknúť. Vlastne sa dnes už pomo­cou svo­jich odtlač­kov doká­žeš dostať k celému port­fó­liu slu­žieb, čo ti vie samoz­rejme značne uľah­čiť život. Ako? Doká­žem na prí­kla­doch.

Tvoje vysní­vané kúsky 

Ama­zon je dnes už medzi Slo­vákmi zau­ží­vaný pojem. Množ­stvo ľudí cezeň kupuje, no a sú aj takí, ktorí cez neho roz­behli vlastný biz­nis. Práca s Ama­zo­nom teda pre teba prav­de­po­dobne nepred­sta­vuje nič kom­pli­ko­vané, spo­meň si ale – ktorý pro­ces je pri nej naj­kom­pli­ko­va­nejší? Áno, presne tak, je to platba.

A práve tú ti dokáže uľah­čiť odtla­čok tvojho prsta. Všetko, čo potre­bu­ješ je mať iPhone 5S alebo novší model a v ňom apli­ká­ciu Ama­zon. Priamo cez sen­zor v mobile, ktorý sníma odtlačky, budeš potom vedieť zapla­tiť za aké­koľ­vek pro­dukty, ktoré si budeš z Ama­zonu chcieť kúpiť. Vlastne sa dá pove­dať, že míňa­nie peňazí je vďaka tomu ešte jed­no­duch­šie ako dote­raz.

2

foto: huffingtonpost.com

Tvoj pod­pis

Pred­stav si, že doká­žeš svoje biz­nis doku­menty pod­pi­so­vať jedi­ným odtlač­kom prsta. Ako? Stačí, ak máš v smart­fón, tab­lete či počí­tači apli­ká­ciu Sig­nE­asy. Ide o prav­de­po­dobne naj­rých­lejší a naj­jed­no­duchší spô­sob pod­pi­so­va­nia doku­men­tov, ktorý dnes už využí­vajú viac ako 3 mili­óny ľudí. Doku­menty pod­pí­sané cez Sig­nE­asy sú pri­tom rov­nako platné, ako tie, ktoré boli pod­pí­sané perom.

Táto apli­ká­cia pri­tom pri­náša akúsi revo­lú­ciu do sveta biz­nisu – veď povedz sám, ako veľmi by sa ti práca mohla zjed­no­du­šiť, keby si mal svoj pod­pis, a toto mys­lím doslova, v malíčku.

3

foto: androidcommunity.com

Tvoj Win­dows

Do Win­do­wsu 10 sa doká­žeš pri­hlá­siť hneď nie­koľ­kými spô­sobmi – pomo­cou odtlačku prsta, hlasu či tváre. Úprimne, z môjho pohľadu je pre bežné pou­ži­tie sku­točne využi­teľná len prvá z mož­ností. Nie som ten typ, ktorý by sa rád roz­prá­val s počí­ta­čom (hlavne keď neod­po­vedá) a predsa len, nasní­mať odtla­čok prsta je kom­for­tnej­šie ako tvár.

Služba Win­dows Hello, v rámci kto­rej Mic­ro­soft tieto mož­nosti pri­hla­so­va­nia ponúka však na to, aby správne fun­go­vala potre­buje, aby bol tvoj počí­tač tro­chu viac vyba­vený. Potre­bu­ješ teda čítačku odtlačku prsta, infra­čer­vený sen­zor alebo iný bio­met­rický sní­mač. To, že sa ale do počí­tača doká­žeš dostať pomo­cou odtlačku prsta ti bude značne pohodl­nej­šie.

Tvoj účet a peniaze

Na to, aby si sa dostal k infor­má­ciám o svo­jom účte nepot­re­bu­ješ vystá­vať pri ban­ko­mate, ani vyťu­ká­vať nezmy­selné číselné kom­bi­ná­cie. Stačí ti odtla­čok prsta a si vo vlast­nom Mobil Ban­kingu. VÚB túto fun­kciu ponúka pod jed­no­du­chým náz­vom Touch ID – stačí ti mať iPhone 5S alebo novší a nemu­síš si pamä­tať žiadne heslo (ani meno).

Pýtaš sa, či niečo takéto sku­točne využi­ješ? Bol som na tom tak isto, pokiaľ som neskon­čil upro­stred noci stra­tený trčať nie­kde na kraji Dúb­ravky. Potre­bo­val som si zavo­lať Uber, tak som sa musel pozrieť, koľko mám na účte peňazí. Bol pia­tok večer a, pop­ravde, odnie­kiaľ som už išiel.. no skrátka pove­dzme, že to bol moment, kedy som sku­točne oce­nil to, že som nemu­sel vyťu­ká­vať heslo. Ver mi, má to svoje výhody – jediný odtla­čok prsta nie­kedy dokáže zachrá­niť celý večer.

Touch_ID_mobil

foto: vub.sk

Všetky tvoje heslá

Last­Pass je apli­ká­cia, ktorá vyhrala už nesku­točné množ­stvo oce­není. Jej pointa pri­tom spo­číva v tom, že ti ponúka bez­pečný prí­stup ku všet­kých tvo­jim hes­lám. Na to, aby si sa k nim dostal si ale potre­bu­ješ pamä­tať hlavné heslo – to cez, ktoré sa pri­hla­su­ješ do Last­Pass.

Táto apli­ká­cia sa pri­tom stará aj o auto­ma­tické dopĺňa­nie tvo­jich úda­jov pri online naku­po­vaní. Prav­de­po­dobne si teda do nej zadáš aj cit­livé detaily ohľa­dom kre­dit­nej karty. Last­Pass ale tak­tiež ponúka mož­nosť zme­niť tvoje hlavné heslo na odtla­čok prsta – tak si budeš môcť byť istý, že sú všetky tvoje osobné údaje v bez­pečí.

4

foto: lastpass.com

zdroj titul­nej foto­gra­fie: imore.com/flickr, Tho­mas QuinePridať komentár (0)