Zoznámte sa s Niel­sen Nor­man Group

Webdesigning.sk / 9. jún 2014 / Tools a produktivita

Často sa stáva, že sa sna­žíte pre­sved­čiť kli­enta alebo šéfa o nie­čom, čo pokla­dáte za prí­nos — naprí­klad res­pon­zívny dizajn alebo A/B tes­to­va­nie. On vám na to odpo­ve­dal, že nemáte poriadne pod­klady či výskum, ktorý by vaše teórie potvr­dzo­val. To však nie je tak úplne pravda.

Preto by som vás zozná­mil s jed­nou veľmi pod­stat­nou spo­loč­nos­ťou, ktorú asi nepoz­náte. Volajú sa Niel­sen Nor­man Group (NN/g) a ich živo­by­tím je výskum, tré­ningy a pora­den­stvo v oblasti web dizajnu — UX a UI. Je to firma, ktorá skúma všetky aspekty web­di­zajnu a UX, a potom z nich robí výsledky. Robia reporty, hod­no­tia UI a nerie­šia, čo je popu­lárne. NN/g vám pomôže vytvo­riť lep­šie pro­stre­die pre reál­nych ľudí.

Spo­loč­nosť bola zalo­žená v roku 1998 pánmi menom Jakob Niel­sen (guru v oblasti pou­ži­teľ­nosti web­strá­nok – New York Times) a Don Nor­man (guru v oblasti pra­cov­ných tech­no­ló­gií – Newsweek). Ich experti sú naozaj pro­fíci v tom, čo robia.

Určite ich odpo­rú­čam, ak si nie ste istý neja­kým ele­men­tom vašej stránky alebo jej časti. V sek­cii člán­kov si môžete vyhľa­dať kopu kva­lit­ného mate­riálu pod­lo­že­ného sku­toč­nými výsku­mami a nie dohadmi. Nové články pri­ná­šajú zhruba raz týž­denne, ale pra­vi­del­nosť je rôzna. Je možné si selek­to­vať témy aj auto­rov. Píšu o res­pon­zív­nom dizajne, tes­to­vaní, vizu­ál­nemu dizajne a o moných iných zau­jí­ma­vých témach.

Každý ich člá­nok je svo­jím spô­so­bom pre­vratný.

Spo­loč­nosť vás nenúti pre­čí­tať si celý člá­nok, aby ste zis­tili, že zau­jí­mavý na ňom je iba nad­pis. Pri kaž­dom článku ponú­kajú ponú­kajú “sumár” hneď na začiatku. Takže nemu­síte strá­cať čas, ak vás téma nezaujme.

Obsahu na ich strán­kach je veľmi veľa a verím, že každý si nájde niečo svoje. 

Viac na stránke spo­loč­nosti: http://www.nngroup.com/

Zdroj: webdesigning.sk

Pridať komentár (0)