Zvie­ra­tá vytvo­re­né obrys­mi ľudí. Úžas­ná kam­paň zdvih­la záu­jem o adop­ciu domá­cich milá­či­kov

interez.sk / 21. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: Behance/McCann Worldgroup India - Mumbai

Duo umel­cov vytvo­ri­lo pro­jekt, kto­rý pomá­ha opus­te­ným zvie­ra­tám. Vo svo­jej prá­ci spo­ji­li kre­a­tív­ny nápad s dob­rou ide­ou a výsle­dok sto­jí za to.

Exis­tu­je množ­stvo poten­ciál­nych maji­te­ľov domá­cich milá­či­kov, no nie­kto­rí z nich potre­bu­jú len tro­cha inšpi­rá­cie, aby sa napo­kon roz­hod­li pomôcť takým­to zvie­ra­tám a adop­to­va­li si ich. Dva­ja umel­ci vytvo­ri­li nápa­di­té obráz­ky, vďa­ka kto­rým sa im poda­ri­lo pod­po­riť túto pek­nú myš­lien­ku.

Foto­graf Amol Jad­hav a výtvar­ník Pra­nav Bhi­de vytvo­ri­li úžas­nú kam­paň pre orga­ni­zá­ciu World For All Ani­mal Care And Adop­ti­ons v indic­kom mes­te Bom­baj. Ich cie­ľom bolo roz­ší­riť pove­do­mie o adop­cii zvie­rat a čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, vďa­ka tej­to kam­pa­ni sa im to aj poda­ri­lo.

Pou­ži­tím dob­ré­ho svet­la a správ­ne­ho rám­co­vé­ho uspo­ria­da­nia, vytvo­ri­la táto dvo­j­ica sériu optic­kých ilú­zií – por­tré­tov, kto­ré spá­ja­jú dva obráz­ky do jed­né­ho. Na sním­kach sú zobra­ze­ní ľudia a tí svo­ji­mi čas­ťa­mi tela vytvá­ra­jú obrys zvie­ra­ťa, kto­rý je mož­né vidieť v stre­de obráz­ka. Súčas­ťou foto­gra­fií je aj slo­gan: „Vždy je tu mies­to pre ďal­ších. Adop­tuj.“ Pro­pa­gá­cia spl­ni­la svoj účel, v porov­na­ní s minu­lým rokom sa to zlep­ši­lo o 150% a počet adop­cií dosia­hol čís­lo 42.

Behance/McCann Worldg­roup India – Mum­bai
Behance/McCann Worldg­roup India – Mum­bai
Behance/McCann Worldg­roup India – Mum­bai
zdroj: interez.sk
Pridať komentár (0)