Elon Musk skoro pre­dal Teslu Googlu

Tomáš Kahn / 20. apríl 2015 / Tools a produktivita

V marci 2013 bola na tom Tesla naozaj mizerne, dokonca jej hro­zil zánik. Spo­loč­nosť bola v kon­kurze a jej auto­mo­bily neboli vôbec spo­ľah­livé. Blo­om­berg pri­šiel s infor­má­ciou, že Elon Musk mal dokonca na stole ponuku od Googlu.

Keďže auto­mo­bilka Tesla Motors bola v tom čase na dne, Elon Musk sa obrá­til na svojho pria­teľa Lar­ryho Page z Googlu s pros­bou o pomoc, čo svedčí o tom, že ponú­kol Googlu Teslu na pre­daj. Hlav­ným dôvo­dom, prečo sa spo­loč­nosti neda­rilo, bola nespo­ľah­li­vosť ich modelu Tesla S, ktorý mal veľké množ­stvo rekla­má­cií a nespo­koj­ných zákaz­ní­kov. V tom čase bola hod­nota spo­loč­nosti Tesla Motors $6 miliárd, samoz­rejme, že dnes je toto číslo už nepo­rov­na­teľne vyš­šie, pri­bližne $26 miliárd. Cel­ková suma za odkú­pe­nia bola v tom čase sta­no­vená na $11 miliárd, pre­tože Elon Musk si pýtal ešte ďal­ších $5 miliárd za tová­reň Tesla Motors. Ak by Larry Page súhla­sil s odkú­pe­ním spo­loč­nosti Tesla Motors, tak Elon Musk mal jednu pod­mienku a to, aby bolo spo­loč­nosti Tesla Motors umož­nené bez­prob­lé­mové fun­go­va­nie na ďal­ších 8 rokov dopredu. Cie­ľom toho malo byť vyvi­nu­tie nového (spo­ľah­li­vej­šieho) auto­mo­bilu, ktorý by mal dostať Teslu z krízy.

Podľa infor­má­cií, ktoré zís­kal Blo­om­berg, sa Elon Musk s Lar­rym Page-om dokonca aj dohodli a potriasli si rukou. Tento kon­trakt dokonca začali rie­šiť už aj práv­nici oboch spo­loč­ností, ale k zavre­tiu dohody napo­kon nedošlo. Ako už vieme, tak Tesla sa následne dostala z krízy aj bez pomoci a dokonca v prie­behu nasle­du­jú­cich pár mesia­cov sa doká­zala vyhra­bať aj z čer­ve­ných čísel.

V minu­lom roku bol pre­daj spo­loč­nosti Tesla opäť jed­nou z hlav­ných tém. Tento krát sa však jed­nalo o iného kupcu. Tým kup­com mal byť gigant Apple, ktorý bol ochotný zapla­tiť za spo­loč­nosť Tesla Motors neuve­ri­teľ­ných $75 miliárd. Avšak napo­kon sa ani tento deal neu­sku­toč­nil a Tesla pokra­čuje neo­hro­zene vo svo­jej vízií.

zdroj: The Verge

Pridať komentár (0)