Exca­li­bur — prvý veľký star­tup spod Tatier

Šandi / 2. marec 2014 / Tools a produktivita

Exca­li­bur sa snaží o revo­lú­ciu v auten­ti­fi­ká­cii a budo­vaní dôve­ry­hod­nosti pri zadá­vaní našich hesiel. Už žiadne zadá­va­nie mena a hesla. Jed­no­du­cho stačí mať pri sebe mobilný tele­fón, ktorý exca­li­bur pre­mení na uni­ver­zálny toke­nový kľúč.

V správny čas na správ­nom mieste? V čase kedy je celý svet para­ly­zo­vaný z naštr­be­nej dôvery, z veľ­kého množ­stva úniku hesiel, pis­hin­go­vých úto­kov na kre­ditné karty a hack­nu­tých mai­lo­vých schrá­nok, pri­chá­dza slo­ven­ský star­tup, ktorý plá­nuje mnoho vecí uľah­čiť a zefek­tív­niť. To, že Exca­li­bur ponúka ohromný prob­lém sol­ving, nemu­síme ani rie­šiť. Pred­stavte si, že sa už nikdy nepo­mý­lite pri zadá­vaní svojho hesla a dokonca ho ani neza­bud­nete. Exca­li­bur dis­po­nuje pokro­či­lou tech­no­ló­giou kryp­to­va­nia CRcOTP, ktorá dokonca zau­jala také spo­loč­nosti ako AVG, Intel alebo Deuts­che Tele­kom. Táto tech­no­ló­gia sa snaží sta­vať na už exis­tu­jú­cej, kto­rej prie­kop­ní­kom je Google so svoju služ­bou Aut­hen­ti­ca­tor a posu­núť ju o level ďalej, vytvo­re­ním uni­ver­zál­nej Cloud Aut­hen­ti­ca­tion služby. Google so svo­jou služ­bou nespí, jed­ným z dôka­zov je aj dnes ozná­mená akvi­zí­cia izra­el­skej firmy Slick­Lo­gin, ktorá je veľmi podobná Exca­li­buru. 

S cha­lanmi z Exca­li­buru sme sa stretli v Kra­kowe, kde sa stali vôbec prvým star­tu­pom, ktorý bol pri­jatý do novo­ot­vo­re­ného akce­le­rá­tora spon­zo­ro­va­ného Deuts­che Tele­kom. Pred­tým ešte absol­vo­vali nie­koľko mesačný pobyt v Praž­skej Wayre, kde so svo­jím pôso­be­ním neboli moc spo­kojní. To ich pri­viedlo až do Hub­raumu, s kto­rým záro­veň podí­sali spo­lu­prácu. Finan­co­va­nie sa im poda­rilo zís­kať aj od Credo Ven­tu­res, ktoré im okrem iného pomohlo k pod­pisu par­tner­skej spo­lu­práce s fir­mou AVG. 

Ako to celé vôbec fun­guje? 

Na pou­ží­va­nie služby Exa­ca­li­bur posta­čuje váš mobilný tele­fón, ktorý záro­veň slúži ako har­dwa­rový token. Jediné, čo je potrebné, je inšta­lá­cia apli­ká­cie Exca­li­bur do tele­fónu. Následne si user spá­ruje každé jedno zaria­de­nie (mobil, alebo iné) s webo­vou strán­kou na kto­rej naske­nuje QR kód pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie Exca­li­bur. Pri­blížte sa k svojmu poči­taču, novým toke­nom (mobi­lom) a sys­tém vás auto­ma­ticky pri­hlási. Vzdiaľte sa a budete auto­ma­tický odhlá­sení.

Tomáš Korenko, Peter Lup­ták, Ivan Kli­mek. Vyzerá, že týmto cha­la­nom sa konečne poda­rilo vytiah­nuť sta­ro­dávny exca­li­bur.

Zdroj: getexcalibur.com

Pridať komentár (0)