FOND­FIT ozna­muje ďal­šie inves­tí­cie. Obe do her­ného biz­nisu!

Lukáš Gašparík jr. / 30. jún 2015 / Tools a produktivita

Zdá sa, že na Slo­ven­sku sa v posled­nom čase roz­trhlo vrece s inves­tí­ciami. Fond ino­vá­cií a tech­no­ló­gií sa tento krát roz­ho­dol pod­po­riť a inves­to­vať do ďal­ších dvoch ino­va­tív­nych pro­jek­tov, kto­rými sa stali herné štú­diá Bit­map Galaxy a Joint Cus­tody.

Fond ino­vá­cií a tech­no­ló­gií sa napriek svo­jej pomerne krát­kej exis­ten­cii stal etab­lo­va­ným par­tne­rom v star­tup komu­nite ako aj v inves­tič­nom pro­stredí. Počas svojho pôso­be­nia inves­to­val do nie­koľ­kých slo­ven­ských pro­jek­tov, kto­rým ponú­kol vlastné „smart money“.

Je nám cťou, že sme mohli vytvo­riť par­tner­stvo so šikov­nými ľuďmi, ktoré sa pre­ta­vilo do úspeš­ných pro­jek­tov“, potvr­dil Rado­slav Vašina, pred­seda pred­sta­ven­stva spo­loč­nosti Inves­te­ers, a.s., inves­tič­ného mana­žéra Fondu ino­vá­cií a tech­no­ló­gií (FIT).

Oblasť vývoja hier, či už pre mobilné zaria­de­nia, alebo pre desk­topy je obzvlášť rizi­ko­vou oblas­ťou pod­ni­ka­nia“, hovorí Juraj Ďuratný, pro­jekt mana­žér, zod­po­vedný za uve­dené herné pro­jekty: „O to viac nás teší úspech pro­jek­tov v našom port­fó­liu“.

Fond ino­vá­cií a tech­no­ló­gií sa v prie­behu roka 2014 stre­tol s cha­lanmi zo spo­loč­nosti Bit­map Galaxy. Jedná sa o malé kre­a­tívne nezá­vislé herné štú­dio. Peter a Ľuboš doma po veče­roch sami vytvo­rili hru Little Galaxy. „Je to kla­sická arká­dovka pre iOS a Android zaria­de­nia o mla­dom ved­covi“, hovorí Juraj: „avšak s veľmi pek­nou gra­fi­kou, vyso­kou hra­teľ­nos­ťou a zábav­nos­ťou. Odpo­rú­čam si ju stiah­nuť a vyskú­šať. Chytí Vás.“ Pred­sta­vi­te­lia Fondu ino­vá­cií a tech­no­ló­gií sa s cha­lanmi zo štú­dia stretli v čase, keď hra už bola vydaná, ale potre­bo­vala posil­niť mar­ke­ting. Fond FIT svo­jou inves­tí­ciou pomo­hol vytvo­riť mar­ke­tin­gový boost, ktorý napo­mo­hol tomu, aby po nie­koľ­kých mesia­coch fun­go­va­nia kam­pane dosiahla hra pri­bližne 1,5 mili­óna stia­hnutí. „Bola to dobrá inves­tí­cia, išlo však hlavne o skvelý a kon­štruk­tívny tím. Nie je veľa slo­ven­ských hand­hel­do­vých hier, ktoré by mali takýto úspech. A cha­lani majú pri­tom plno ďal­ších zau­jí­ma­vých nápa­dov,“ dodáva Juraj.

Dru­hou inves­tí­ciou Fondu ino­vá­cií a tech­no­ló­gií z oblasti her­ného prie­myslu je indie games deve­lop­ment stu­dio Joint Cus­tody. Jedná sa o kva­litný tím zlo­žený zo skú­se­ných pro­fe­si­oná­lov zo Slo­ven­ska ako aj zo zahra­ni­čia, ktorý okam­žite zau­jal pred­sta­vi­te­ľov FIT. „Títo ľudia sú skvelí pro­fe­si­onáli v kaž­dom ohľade. Je vyni­ka­júce, že môžeme s nimi pra­co­vať na via­ce­rých pro­jek­toch,“ opi­suje Juraj.

Prvým pro­jek­tom tohto her­ného štú­dia je men­šia hra Tuk Ruk. Jedná sa o men­šiu, avšak veľmi dyna­mickú 2D akčnú/puzzle hru. „Ofi­ciálne bola uve­dená na trh len pred pár týžd­ňami pro­stred­níc­tvom dis­tri­buč­ného por­tálu Steam,“ hovorí jeden z auto­rov pro­jektu a dodáva: „no za prvý deň si jej pro­fi­lovú stránku pozrelo viac ako milión záu­jem­cov. Koniec kon­cov, pre­daje za prvých pár dní sú zau­jí­mavé. Poda­rilo sa pre­dať nie­koľko tisíc kusov hry. Je to men­šia hra, ale s FIT-kom spo­lu­pra­cu­jeme aj na väč­šom pro­jekte, ktorý je však stále vo vývoji. No mys­lím si, že sa máte na čo tešiť.“ Štú­dio Joint Cus­tody plá­nuje aj naďa­lej roz­ví­jať s Fon­dom ino­vá­cií a tech­no­ló­gií, autor dodáva: „Spo­lu­práca sa osved­čila, všetko ide tak ako bolo dohod­nuté a cítime veľkú pod­poru.“.

Fond ino­vá­cií a tech­no­ló­gií sa však neza­me­riava len na star­tupy z her­ného pro­stre­dia. Ponúka svoje služby aj pro­jek­tom z iných oblastí, či už sa jedná o soft­wa­rové, alebo har­dwa­rové star­tupy. „Fond má za cieľ tak­tiež pod­po­ro­vať etab­lo­vané slo­ven­ské ino­va­tívne spo­loč­nosti na ceste ich expan­zie a rastu,“ hovorí Rado­slav Vašina: „Naším cie­ľom je inves­to­vať do ino­va­tív­nych slo­ven­ských spo­loč­ností naprieč všet­kými oblas­ťami hos­po­dár­stva. Vo vybra­ných oblas­tiach má náš tím bohaté nie­koľ­ko­ročné skú­se­nosti, preto nein­ves­tu­jeme len peniaze, ale aj naše zna­losti, skú­se­nosti a kon­takty.“ 

zdroj: Fond­FIT

Pridať komentár (0)