Pre­hľad slo­ven­ského star­tu­po­vého pro­stre­dia za rok 2014

Tomáš Štolc / 4. december 2014 / Tools a produktivita

The Star­tup Stu­dio pod záš­ti­tou KPMG zve­rej­nilo roz­siahlu správu o slo­ven­skom star­tu­po­vom pro­stredí za tento rok. Bola spra­co­vaná na základe úda­jov z pries­kumu, ktorý sa rea­li­zo­val na Slo­ven­sku počas júna a júla tohto roka. A číta­nie je to naozaj zau­jí­mavé!

Pries­kumu sa zúčast­nili rôzni odbor­níci z celého star­tu­po­vého pro­stre­dia.

Pre úpl­nosť je potrebné dopl­niť, že infor­má­cie boli čer­pané aj z medzi­ná­rod­ných štú­dií, v kto­rých bolo zahr­nuté aj Slo­ven­sko ako naprí­klad KPMG Tech­no­logy Inno­va­tion Sur­vey 2014 alebo Google Code Jam Sta­tis­tics.

Slo­ven­ské star­tu­pové pro­stre­die je vo vše­obec­nosti mladé. Z pries­kumu vyplýva, že viac ako 79 % star­tu­pe­rov je vo veku od 25 do 34 rokov. Na porov­na­nie, prie­merný vek Ame­ri­ča­nov začí­na­jú­cich s vlast­ným pod­ni­ka­ním sa pohy­buje na úrovni 40 rokov. Žeby sme boli odváž­nejší?

Viac ako tri štvr­tiny účast­ní­kov pries­kumu má ukon­čený mini­málne druhý stu­peň vyso­koš­kol­ského štú­dia. Aj v tomto sa odli­šu­jeme od USA, kde je to len 43 % začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov.

Zame­ra­niu štú­dia domi­nuje IT a biz­nis sek­tor, čo sú oblasti, ktoré pro­du­kujú mnoho star­tu­pov. Správa záro­veň potvr­dzuje fakt, že pre dosia­hnu­tie úspe­chu je potrebné sa zame­rať nie len na samotný pro­dukt, ale aj na biz­nis model. A to si vyža­duje tím ľudí z via­ce­rých oblastí. Viac hláv, viac roz­umu!

A slo­ven­skí star­tu­peri to vedia, preto až 66 per­cent z nich pra­cuje v tíme dvoch až troch ľudí. Viac ako päť foun­de­rov majú len 4 per­centá star­tu­pov.

Naj­viac slo­ven­ských star­tu­pov je v oblasti vývoja hard­véru a IT rie­šení. Zau­jí­mavé je vysoké umiest­ne­nie gas­tro oblasti v reb­ríčku, ktoré sa o tre­tiu priečku bije s oblas­ťou vzde­lá­va­nia.

Cesta k rea­li­zá­cií nápadu je dlhá a to je vidieť aj na grafe niž­šie, ktorý zobra­zuje, že až polo­vica slo­ven­ských star­tu­pov je nie­kde medzi nápa­dom a jeho tes­to­va­ním. Naopak, zvyš­ných 50 per­cent dosa­huje zisk, čo doka­zuje, že Slo­váci sú cie­ľa­ve­domí a vedia svoje nápady dotiah­nuť do konca.

Veľ­kým pozi­tí­vom je to, že star­tupy pris­pie­vajú ku zvy­šo­va­niu zamest­na­nosti v našich (nie práve naj­lep­ších) pod­mien­kach. Dôka­zom toho je 76 % star­tu­pov aspoň s jed­ným zamest­nan­com, z toho 28 per­cent zamest­náva štyri až deväť zamest­nan­cov a v 22 per­cen­tách pra­cuje viac ako 10 ľudí. To sú naozaj super čísla. A keď zobe­rieme do úvahy poten­ciálny úspech a expan­ziu aspoň polo­vice z nich, tak sme zrejme našli recept na neza­mest­na­nosť v našej kra­jine ;).

Jedna z menej pote­šu­jú­cich správ je to, že až v 76 per­cen­tách star­tu­pov nie je žen­ské osa­den­stvo. A nie je tomu tak len u nás. Čomu sa dá tento fakt pri­pí­sať, neviem. Mys­lím si však, že je to vec, ktorá by sa určite nemala igno­ro­vať.

Slo­ven­ské star­tupy určite majú poten­ciál pre­ra­ziť aj vo svete, o tom sme sa mohli pre­sved­čiť už nie­koľ­ko­krát. O expan­zii na zahra­ničné trhy uva­žuje 57 per­cent z nich. Dôvo­dov na to majú hneď nie­koľko, no tým naj­hlav­nej­ším je pre­sa­de­nie sa na nových trhoch a zís­ka­nie väč­šieho počtu zákaz­ní­kov. V pries­kume je uve­dený aj zoznam kra­jín, do kto­rých by sa slo­ven­ské star­tupy chceli pre­su­núť. Na prvom mieste je USA, druhé je obsa­dené Veľ­kou Bri­tá­niou a Írskom, a nám, geo­gra­ficky bliž­šie kra­jiny stred­nej Európy, sú až na tre­ťom mieste.

Kom­pletná správa z tohto pries­kumu je naozaj roz­siahla, no sna­žil som sa vybrať tie naj­dô­le­ži­tej­šie a naj­zau­jí­ma­vej­šie fakty, ktoré čo to pove­dia o slo­ven­ských star­tu­poch. Je super, že sa rea­li­zo­val takýto roz­siahli pries­kum a že star­tu­pová komu­nita sa začína dostá­vať do pove­do­mia rôz­nych spo­loč­ností aj z tohto pohľadu. Verím, že o rok budú čísla ešte lep­šie.

Celú správu náj­dete na tomto odkaze.

Pridať komentár (0)