Sig­nee: Elek­tro­nický pod­pis aj u kuri­éra sa tvorí v Boos­tri

Ráchel Matušková / 21. december 2014 / Tools a produktivita

Prvá fáza akce­le­rá­tora Boos­ter, Idea Mar­ket, pri­niesla nie­koľko zau­jí­ma­vých nápa­dov. Jed­ným z nich je elek­tro­ni­zá­cia pod­pi­so­va­nia zákaz­níc­kych zmlúv a doku­men­tov na tab­lete pri doru­čení na miesto urče­nia.

Pod­sta­tou Sig­nee je snaha zelek­tro­ni­zo­vať pod­pi­so­va­nie doku­men­tov a zmlúv u kuri­éra. Tím Sig­nee tvo­ria Michal Miná­rik, Peter Nizl a Matej Šes­ták a idea maker Michal Hra­bo­vec. S prvými troma spo­me­nu­tými som sa stretla osobne, aby dôklad­nej­šie opí­sali o čom Sig­nee je.

Tak začnime od začiatku. Ako vzni­kol pro­jekt Sig­nee a prečo?

Maťo: Pro­jekt vzni­kol v rámci star­tu­po­vého akce­le­rá­tora Boos­ter, kde sme sa spo­jili s naším idea make­rom Micha­lom Hra­bov­com, ktorý pri­šiel s myš­lien­kou ako zelek­tro­ni­zo­vať pod­pi­so­va­nie doku­men­tov a zmlúv u kuri­éra.

Michal: V súčas­nosti tento pro­ces, ktorý spo­mí­name fun­guje nasle­dovne: Firma, naprí­klad ope­rá­tor alebo banka, pošle zákaz­ní­kovi zmluvu, ktorú treba pod­pí­sať. Kuriér túto zmluvu pri­ne­sie zákaz­ní­kovi v papie­ro­vej podobe, zákaz­ník ju pod­píše a kuriér ju následne opäť pri­ne­sie do firmy. Tu ju zamest­na­nec firmy musí pre­ske­no­vať, aby ju pre­vie­dol do elek­tro­nic­kej podoby a následne ju zae­vi­duje do sys­tému na archi­vá­ciu.

Čo sa my sna­žíme uro­biť je, aby k zákaz­ní­kovi prišla digi­tálna zmluva, on ju digi­tálne pod­píše. V momente pod­pisu je už zmluva elek­tro­nická, a teda odpa­dajú tie následné pro­cesy, ktoré sa v súčas­nosti musia vyko­nať s papie­ro­vými zmlu­vami. Kuriér už zmluvu nemusí niesť späť do firmy, nemusí byť ske­no­vaná a nahrá­vaná do sys­tému, vďaka čomu sa šet­ria náklady. Zni­žuje sa chy­bo­vosť, naprí­klad už sa nestane, že by zmluva alebo doku­ment bol pri­ra­dený k inému zákaz­ní­kovi alebo že sa tieto doku­menty stra­tia nie­kde v „pro­cese“.

V čom spo­číva výni­moč­nosť Vášho rie­še­nia?

Michal: Výni­moč­nosť tejto tech­no­ló­gie spo­číva v tom, že elek­tro­nický pod­pis má všetky bio­met­rické vlast­nosti ako pod­pis, ktorý kla­sicky napí­šete na papier. Teda aj gra­fo­lóg s týmto pod­pi­som vie pra­co­vať rov­nako ako s pod­pi­som na papieri, a preto tento digi­tálny pod­pis má rov­nakú právnu plat­nosť ako pod­pis na papieri. Kým tech­no­ló­gie, ktoré sa už aj v dnes využí­vajú na elek­tro­nické pod­pisy tieto vlast­nosti nemajú, je to len akýsi obkres­lený pod­pis a takýto pod­pis nemá právnu plat­nosť.

Čo sa skrýva za pod­sta­tou Vášho pro­jektu?

Peťo: Kom­bi­ná­cia spo­je­nia had­véru , teda tab­letu, so špe­ciál­nou povr­cho­vou úpra­vou, ktorá dokáže čítať bio­met­riu. Na hard­vér sa viaže soft­vé­rová tech­no­ló­gia, vďaka kto­rej je možné pod­pi­so­vať a záro­veň zabez­pe­čiť tok doku­men­tov od zadá­va­teľa až po zákaz­níka, kto­rého pod­pis je potrebné zís­kať. Celý pro­ces je aj samoz­rejme kryp­to­vaný. Na základe týchto dvoch tech­no­ló­gií je možné elek­tro­nické pod­pi­so­va­nie.

Čo je hlav­ným cie­ľom pro­jektu?

Peťo: Cie­ľom je zme­niť sys­tém, ktorý aktu­álne exis­tuje a fun­guje na trhu. Výho­dou je zrých­le­nie celého pro­cesu pod­pi­so­va­nia. V prí­pade ak pod­pí­šete zmluvu našim spô­so­bom, môže služba ku kto­rej ste zmluvu práve pod­pí­sali, začať fun­go­vať už o pár minút po pod­pise. A to práve pre to, že zmluva je v elek­tro­nic­kej podobe. Kuriér zmluvu už nemusí osobne doru­čiť do kan­ce­lá­rie, zmluva nemusí prejsť pro­ce­som na bac­kof­fice. Veríme, že v budúc­nosti bude možné poslať zmluvu alebo iný doku­ment emai­lom a prí­jemca ju pohodlne pod­píše na svo­jom tab­lete.

Nie je riziko zne­uži­tia elek­tro­nic­kého pod­pisu?

Michal: Riziko je také isté ako pri pod­pise na papier. Možno dokonca aj niž­šie. Pre­tože s pod­pi­som sú sní­mané aj iné atri­búty, ktoré pod­pis spre­vá­dzajú. Mohlo by to fun­go­vať aj naprí­klad tak, že kuriér keď bude dávať na pod­pis zmluvu, ako dopl­nok na zabez­pe­če­nie bez­peč­nosti odfotí naprí­klad občian­sky alebo osobu, ktorá pod­pi­suje, čím sa zabez­pečí pra­vosť pod­pisu.

Maťo: Čo je veľmi dôle­žité je to, že po pod­pise sa doku­ment zakryp­tuje, uzat­vorí takým spô­so­bom, že ho nie je možné otvo­riť. Vyka­zuje znaky podobné para­fo­va­niu strán v zmluve, teda nie je možné vyme­niť strany a tvá­riť sa, že to je pôvodná zmluva.

Chlapci, zhr­ňte ešte aké výhody pri­náša Váš pro­jekt? V čom spo­čí­vajú jeho prí­nosy?

Michal: Podľa mňa je to najmä šet­re­nie nákla­dov a výrazné zrých­le­nie pro­cesu pod­pi­so­va­nia doku­men­tov.

Peťo: Reak­cie spo­loč­ností u kto­rých vali­du­jeme tento pro­jekt sú také, že trh už počul o elek­tro­nic­kom pod­pise. Elek­tro­nický pod­pis ako taký už exis­tuje, či už ide o sig­na­pady v ban­kách alebo pri pod­pi­so­vaní dokla­dov. Ale v súčas­nosti ešte nie je vytvo­rený hub, kde môže vojsť aký­koľ­vek sub­jekt, zadá­va­teľ, naprí­klad už spo­mí­naní telco ope­rá­tori alebo finančné spo­loč­nosti.

V našom rie­šení by si zadá­va­te­lia sami doká­zali vytvo­riť svoju ver­ziu zmluvy v elek­tro­nic­kej podobe. Tým, že tech­no­ló­gia bude už aj u kuri­ér­skych spo­loč­ností je veľmi ľahko možné zme­niť vnú­torne pro­cesy, aby pod­pi­so­va­nie začalo fun­go­vať elek­tro­nic­kou for­mou. Toto je podľa mňa ešte väč­šia výhoda. Podľa nás je toto takým pre­stup­ným bodov v celom kolo­toči pod­pi­so­va­nia doku­men­tov.

Maťo: Ja sa stále teším z toho, že to má aj eko­lo­gický dopad. Verím v to, že robím niečo dobré pre svet :).

Aký máte pocit z Vášho pro­jektu?

Maťo: ja náš pro­jekt vidím ako win-win, možno dokonca až štvor­ná­sobný win. Získa nie len zadá­va­teľ doku­men­tov, získa kuriér, získa aj zákaz­ník, ktorý pod­pi­suje, je to aj win pre eko­ló­giu a teda je to aj win pre nás. Je to win na piatu :).

Aktu­álne Sig­nee ukon­čil prvú fázu Boos­tru a bez zavá­ha­nia postu­pujú do fázy dru­hej, Inku­bá­cie.

Ich reak­cie na postup a tiež skú­se­nosti z Boos­tru Vám pri­ne­siem v dru­hom článku, hneď po tom ako sa chlapci spa­mä­tajú z radosti.

Foto: Pat­ri­cia Mati­ova

Zdroj: galleryhip.com

Pridať komentár (0)