Solárna ener­gia – vedci hľa­dajú nový spô­sob na jej usklad­ne­nie

Marek Revilak / 23. september 2015 / Business

Vedci z Uni­ver­zity pre vedu a tech­no­ló­giu v štáte Mis­souri, obja­vili rela­tívne lacný, alebo lep­šie pove­dané cenovo dostupný a pri­tom jed­no­du­chý spô­sob ako odde­liť vodu a kys­lík pomo­cou novej elek­tro­ly­tic­kej metódy. Výskum by mohol viesť k znač­nému zvý­še­niu množ­stva vodíka pri jeho využití v palive ako i pri spô­sobe akým ba sa dala solárna ener­gie skla­do­vať.

Táto metóda pro­du­kuje vysoko efek­tívne solárne články, ktoré sa môžu pou­žiť na zhro­maž­ďo­va­nie solár­nej ener­gie, ktorá následne vie byť využitá aj ako palivo.

Solárna ener­gia ľah­šie usklad­ni­teľná a spra­co­va­teľná

Slnečnú ener­giu nevieme na jed­nom mieste spra­co­vá­vať 24 hodín 365 dní v roku. Ale náš výskum nám umožní pre­viesť zís­kanú ener­giu do podoby, ktorá bude ľah­šie usklad­ni­teľná a spra­co­va­teľná,“ hovorí Dr. Jay A. Swit­zer zo spo­mí­na­nej uni­ver­zity.

Jeho tím pou­žíva pri tomto výskume kre­mí­kové časti solár­nych pane­lov, ktoré absor­bujú slnečnú ener­giu. Kre­mík je pono­rený vo vode tak, aby jeho predná časť bola nasme­ro­vaná na solárny simu­lá­tor a jeho zadná časť je pokrytá elek­tró­dami pre vede­nie ener­gie. Kre­mík má kobaltu tzv. nano nad­sta­vieb vytvo­re­ných na jeho povr­chu elek­tro­ly­tic­kým pro­ce­som.

Na roz­diel od iných foriem výskumu, kde je celý povrch kre­míka v kata­ly­zo­va­nej vrstve, pri tomto výskume sa využí­vajú malé zhluky kobal­to­vých kata­ly­zá­to­rov zhro­maž­de­ných na povr­chu kre­míka.

Gene­ro­vané výstu­pové napä­tie zo solár­nych lúčov roz­de­ľuje kva­palnú vodu na vodík a kys­lík. Kys­lík sa vyvi­nie na kobal­tom pokry­tej kre­mí­ko­vej elek­tróde a vodík sa vyvíja na pla­ti­novú elek­tródu.

Spo­čiatku sme vytvo­rili homo­génnu vrstvu na povr­chu kovu, kde obi­dva spô­soby aj kata­ly­zo­vaný aj chrá­nený kre­mík, ale zis­te­nia, že táto metóda v sku­toč­nosti vytvára vyš­šie napä­tie a nie je nutný ďalší krok, ktorý obvykle má byť na kre­mík apli­ko­vaný, “hovorí Swit­zer. “Tieto tzv. nano nad­stavby kobaltu pro­du­kujú oveľa efek­tív­nej­šie a účin­nej­šie bunky.”

Využi­tie aj v ato­mo­bi­lo­vom prie­mysle

Okrem solár­nych pane­lov, alebo pre usklad­ne­nie solár­nej ener­gie a ener­ge­tic­kých člán­kov, Dr. Swit­zer vidí poten­ciálne využi­tie výsled­kov z tohto výskumu vo veľ­kej miere pri zbere vodíka a v auto­mo­bi­lo­vom prie­mysle.

Ak pou­ži­jeme tento pro­ces pre vozidlá na vodí­kový palivo, tak vodík by mohol byť pou­ží­vaný ako samos­tatné palivo a jediná vec, ktorá by kvap­kala z výfuku auta by bola voda,” hovorí Swit­zer.

Dnes už nemožno pochy­bo­vať o tom, že zvlád­nu­tie tech­no­ló­gií na využi­tie obno­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie vrá­tane solár­nej je sil­ným moti­vač­ným fak­trom pre roz­voj vedy i pod­ni­ka­nia záro­veň. Solárna ener­gia však zatiaľ tomuto úsi­liu domi­nuje.

zdroj:setri.sk
Pridať komentár (0)